Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Huillangapaj alli yuyaicuna

Huillangapaj alli yuyaicuna

¿PITAJ CAI PACHATACA MANDACUN? (T-33)

Tapui: ¿Cai pachapica imamantataj achca llaquicuna tiyan nishpa tapurishcanguichu?

Verso: Ap 12:12

Publicación: Cai pˈangapica llaquicuna imamanta tiyashcata, tucui llaquicunata Dios ñalla tucuchigrishcatapishmi yachangui.

BIBLIAHUAN YACHACHISHUNCHIJ

Tapui: ¿Huañuica ima punlla tucuringachu?

Verso: 1Co 15:26

Bibliaca caitami yachachin: Jehová Diosca huiñaipajmi huañuitaca chingachinga.

HUILLANGAPAJ CAMBAJ YUYAITA QUILLCAI

Huillangapaj alli yuyaicunata catishpa can ima shina huillasha nishcata quillcai.