Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | MARCOS 3, 4

Samana punllapimi Jesusca shuj runata jambirca

Samana punllapimi Jesusca shuj runata jambirca

3:1-5

¿Jesusca religionta pushajcunata ricushpaca imamantataj dimastij llaquirirca? Samana punllapi imata mana ruranatami ashtahuan mirachircacuna. Chaicunata pajtachinaca sinchimi carca. Por ejemplo, samana punllapica shuj piquita mana huañuchinachu carca. Lisiarijpi, tullu pˈaquirijpipish mana allichinachu carca. Huañucujllapimi ayudai tucurcacuna. Chaimantami religionta pushajcunaca ungushca runata ricushpaca mana llaquirircacuna.