Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

23-29 de abril

MARCOS 3, 4

23-29 de abril
 • Canto 77, mañaipish

 • Callari shimicuna (3 mins. o menos)

BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA

 • Samana punllapimi Jesusca shuj runata jambirca(10 mins.)

  • Mr 3:1, 2. Religionta pushajcunaca ima shina Jesusta juchachingapajmi ricucurcacuna (jy pág. 78 párrs. 1, 2).

  • Mr 3:3, 4. Religionta pushajcuna samana punllamanta panda yuyaicunata charishcatami Jesusca yacharca (jy pág. 78 párr. 3).

  • Mr 3:5. Jesusca ‘paicunapaj shungu rumi shina cajpimi’ achcata llaquirirca (nwtsty Mr 3:5-manta yachangapaj nota: “pʼiñarishpa paicunapaj shungu rumi shina cajpi llaquirishpa”).

 • Bibliapi curita mashcaj shina mashcashunchij (8 mins.)

  • Mr 3:29. ¿Diospaj espíritu santota pˈiñashpa cˈaminaca imatataj nisha nin? ¿Espíritu santota cˈamijcunaca ima llaquicunatataj charinga? (nwtsty Mr 3:29-manta yachangapaj notacuna: “jucha illaj espirituta pʼiñashpa cʼamina”; “Huiñaipaj jatun llaquiman rinapajtajmi”).

  • Mr 4:26-29. ¿Shuj runa tarpushca qˈuipa tutapi dorminaman rishca chˈimbapuraimantaca imatataj yachanchij? (w14 15/12 págs. 12, 13 párrs. 6-8).

  • ¿Cai semanapi Bibliata rezashpaca imatataj Jehová Diosmanta yachashcangui?

  • ¿Cai semanapi Bibliata rezashpaca ima sumaj yuyaicunatataj tarishcangui?

 • Bibliata rezashunchij (4 mins. o menos): Mr 3:1-15.

ALLI YACHACHIJCUNA CASHUNCHIJ

 • Segunda visita (3 mins. o menos): Parlanacungapaj yuyaicunata utilizai.

 • Tercera visita (3 mins. o menos): Can agllashca versohuan parlashpa callari. Qˈuipaca Bibliamanta estudiota cungapaj shuj publicacionta saqui.

 • Bibliamanta estudio (6 mins. o menos): bh págs. 34-36 párrs. 21, 22. Shunguman chayajta yachachingapaj imata ruranata ricuchi.

JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

 • Canto 103

 • “Maijanpish uyanapaj rinrinta charijca uyaichigari” (15 mins.): Marcos 4:9-manta yachachi (nwtsty Mr 4:9-manta yachangapaj nota: “Maijanpish uyanapaj rinrinta charijca uyaichigari”). Consejocunata uyashpaca yachaisapami tucushun nishca videota ricuchi. Qʼuipaca tandanacushcacunahuan parlanacushpa libro “Manténganse en el amor de Dios” páginas 46 y 47-manta yachachi. “Escucha el consejo y acepta la disciplina” recuadotapish.

 • Tandanacushcacunahuan Bibliata yachashun (30 mins.): jy-S cap. 18.

 • Imata yachashcata yuyarishunchij, imata yachagrishcatapish ricushunchij (3 mins.)

 • Canto 123, mañaipish