Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | JOB 21–27

Jobca panda yuyaicunataca allimi chˈimbapurarca

Jobca panda yuyaicunataca allimi chˈimbapurarca

Satanasca llullacunata nishpami Jehová Diosta servijcunataca llaquichin. Jehová Diospaj yuyaicunaca Satanaspaj llullacunamanta chˈican cashcata Job libropi ricushun. Shujtaj versocunata ricushpa Jehová Dios quiquinmanta preocuparishcata yachai.

SATANASPAJ LLULLACUNA

JEHOVÁ DIOSPAJ YUYAICUNA

Diosca paita servijcuna achcata rurachunmi mañan. Ni pi mana paita cushichi tucunchu. Imata rurajpipish yangamantami canga. Jehová Diospaj tucui rurashcacunapish mana paita cushichinchu nircami (Job 4:18; 25:5).

Ñucanchij alli ruraicunaca Jehová Diospajca valishcami can (Job 36:5).

Gentecunaca Diospajca ima allita mana ruranchu (Job 22:2).

Tucui shunguhuan servijcunataca Jehová Diosca achcatami bendician (Job 33:26; 36:11).

Gentecuna allita rurajpipish Jehová Diosca mana ricunchu (Job 22:3).

Cashcata rurajcunataca Jehová Diosca cuidanmi (Job 36:7).