Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 BIBLIAPI TIYAJ VALISHCA YUYAICUNA | ISAÍAS 29-33

“Cashcata ruraj jatun mandajmi mandanga”

“Cashcata ruraj jatun mandajmi mandanga”

Mandaj Jesusca huauquicunata panicunata cuidachunmi michijcunata churashca.

Isa 32:1-3

  • Ancianocunaca “jatun acapanamanta pacatucuna shinami” can. Paicunaca huauquicunata panicunata llaquichijpi, llaquilla sintirijpipish cuidancunami.

  • Ancianocunaca “chaquishca pambacunapi yacu llujshicuj shinami” can. Paicunaca ayudata minishticujcunamanmi achijta Diospaj Shimihuan yachachincuna.

  • Ancianocunaca “yallitaj rupai punllapi llandurina rumi urcu shinami” can. Paicunaca huauquicuna panicuna Diosta alli servishpa catichunmi llaquilla cajcunata cushichishpa ayudancuna.