Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

 JESÚS SHINA CAUSASHUNCHIJ

Catirashpa llaquichishca huauquicunamanta panicunamanta Diosta mañashunchij

Catirashpa llaquichishca huauquicunamanta panicunamanta Diosta mañashunchij

Diosta servijcuna ama huillachunca Satanás llaquichina cashcatami Bibliapica huillarca (Jn 15:20; Ap 12:17). ¿Catirashpa llaquichishca huauquicunamanta panicunamantaca imataj rurai tucunchij? Diostami paicunamanta mañana canchij. Bibliapica: ‘cashcata ruraj runa Diosta mañajpica imatapish rurai tucunmi’ ninmi (Snt 5:16).

¿Ima shinataj paicunamantaca Diosta mañana canchij? Mana manchashpa llaquicunata chˈimbapurachunmi Diosta ayudachun mañana canchij (Isa 41:10-13). Mandajcuna huillangapaj ama jarcachunpishmi Diosta mañana canchij, chashnami tucui imapipish llaqui illaj, sumajta causashpa catishun (1Ti 2:1, 2).

Pablotapish Pedrotapish catirashpa llaquichicujpica Diosta servijcunaca paicunapaj shutita nishpami mañarcacuna (Hch 12:5; Ro 15:30, 31). Catirashpa llaquichishca huauquicunapaj panicunapaj shuticunata mana tucuita yachashpapish, congregacionpaj shutita, llajtapaj shutita o pueblopaj shutita nishpami Diosta mañai tucunchij.

Cai llajtacunapi llaquichishca huauquicunamanta panicunamantami Diosta mañasha nini: