Ima tiyashcata ricui

¿Bibliata intindingapajca imataj minishtirin?

¿Bibliata intindingapajca imataj minishtirin?

Bibliaca caitami yachachin

Bibliapi tiyaj yachachishcacunata intindingapajca Bibliallatajmi imata rurana cashcata yachachin. Bibliapi Dios quillcashcacunaca tucuicunapaj intindirinallami can. Mana sinchichu can (Deuteronomio 30:11).

Bibliata intindingapajca caicunami minishtirin

  1. Mana jatun tucushca cana. Biblia Diospaj Shimi cashcata intindingapajca mana jatun tucushca canatami minishtinchij. Diosca jatun tucushcacunataca mana ricunayachinchu (1 Tesalonicenses 2:13; Santiago 4:6). Shinapish Diosca yangamanta crichunca mana munanchu. Chaipaj randica ima alli cashcata, ima mana alli cashcata yachangapajca ñucanchij yuyaita utilizachunmi munan (Romanos 12:1, 2).

  2. Yuyaita cuchunmi mañana. Proverbios 3:5-pica: “Ama can alli yuyaiyuj cashcallapi shunguta churanguichu” ninmi. Bibliata intindingapajca yuyaita cuhuai nishpami ‘Diosta mañashpa’ catina canchij (Santiago 1:5).

  3. Punllanta yachana. Bibliata huaquin punllacunata estudianapaj randica punllantami estudiana canchij. Cashnami ashtahuan beneficiarishun (Josué 1:8).

  4. Tema por tema yachana. Bibliata intindingapaj shuj temata agllashpaca chaipi yachachishcataca jahuallami yachashun. Puntapica jahualla yachaicunatami yachashpa callarina canchij. Chai huashaca sinchi yachaicunatami yachashpa catina canchij (Hebreos 6:1, 2). Caishuj chaishuj versocunata chꞌimbapurashpami Bibliataca alli intindishun. Shinallataj mana jahualla yachaicunatapish alli yachashun (2 Pedro 3:16).

  5. Ayudata mashcana. Bibliamanta alli intindijcuna ñucanchijta ayudachunmi saquina canchij. Bibliaca caita rurachunmi yachachin (Hechos 8:30, 31). Testigo de Jehovacunaca gratismi Bibliamanta yachachinchij. Jesusta punta catijcuna rurashca shina, cunan punllapish Bibliamanta versocunata japishpami gentecunaman yachachinchij (Hechos 17:2, 3).

Bibliata intindingapajca caicuna mana minishtirinchu

  1. Yachaisapa cana, yallitaj preparado canaca mana minishtirinchu. Jesuspaj 12 apostolcunamanta parlashpami huaquin gentecunaca ‘mana jatun yachanaman rishca yanga runacunami’ can nijcuna carca. Chashna nijpipish paicunaca Diospaj Shimi ima nishcatami intindirca. Shinallataj shujtajcunamanpish Bibliamantami yachachirca (Hechos 4:13, Biblia en Quichua Chimborazo, 1989).

  2. Cullquita charinaca mana minishtirinchu. Biblia ima yachachishcata yachangapajca mana imata paganachu can. Jesusca paipaj catijcunataca ‘ama cullqui jahua imatapish ruranguichijchu’ nishpami mandarca (Mateo 10:8).