Ima tiyashcata ricui

DIBUJOCUNAHUAN YACHASHUN

¿Alli amigoca ima shinataj can?

¿Alli amigoca ima shinataj can?

¿Huashalla rimashpa purij amigocunamanta shaicushcachu cangui? Ima shina alli amigocunata charinata, canpish alli amigo canata yachai.