Ima tiyashcata ricui

Diosta mañanamanta

¿Imamantataj Diosta mañana canchij?

¿Imamantataj mañana canchij? ¿Diosca ñucanchij mañashcacunata cutichinchu?

Dios ñucanchij mañashcacunata cutichichunca ¿imatataj rurana canchij?

¿Ima shinataj Diosta mañana canchij?

¿Diosmanca imallatataj mañana canchij?

¿Ñucanchij ima shina sintirishcata huillajpica Diosca uyanchu?