Ima tiyashcata ricui

¿Causaica ima shinataj callarirca?

Irène Hof Laurenceau: Shuj doctorami imamanta Diospi crishcata parlan

Shuj doctoraca protesiscunahuan trabajashpami tucuita ruraj Dios tiyashcata cuentata curca.