Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Täpakoq (yachakunapaq)  |  Febrëru de 2015

¡Shumaq qarëtam chaskiriyarqan!

¡Shumaq qarëtam chaskiriyarqan!

JAPONPA Nagöya nishqan markanchömi, 2013 wata 28 de abril killachö juk alläpa precisaq reunion karqan. 210 mil nunakunam tsë yachatsikïta wiyayarqan kikin localchö y wakinnam Internetpa. Jehoväpa Testïgunkunata Pushaqkunapita Anthony Morris wawqim, japones idiömachö Biblia: Jesuspita willakoq Mateu libru yarqamunqanta willakur rikätsikaramurqan. ¡Tsëchö këkaqkunaqa alläpam kushikuyarqan y paqchitapis (taqllakuytapis) manam ushayarqantsu!

Tsë libruqa 128 päginayoqmi y Traducción del Nuevo Mundo Bibliapitam Mateu librutaqa jorqayarqan. Yachatsikamurmi, wawqi Morrisqa nirqan kë libru alläpa precisaq kanqanta y japoneskunata alläpa yanapanampaq kaqta. ¿Imanirtaq alläpa precisarqan kë libruqa? ¿Imanirtaq precisarqan rurayämunan? ¿Y japoneskunaqa imanötaq chaskikuyarqan?

¿IMANIRTAQ ALLÄPA PRECISARQAN KË LIBRUQA?

Mëtsika nunakunam imanö qellqarëkanqanta rikarnin espantakuyarqan. Japones idiömachöqa, janapita urëpa y itsoqpita derëchamanmi qellqayan. Mëtsika publicacionkunatam Japonchöqa itsoqpita derëchaman qellqayan españolchönölla. Y Testïgukunapa publicacionninkunapis jina tsënöllam qellqakan. Peru kë mushoq libruqa, Japonchö periödicukunanö y wakin publicacionkunanömi janapita urëpa qellqarëkan, y mëtsikaqpaqmi mas fäcil-lla leyiyänampaq. Jina päginapa jana kuchunchö qellqarëkaq palabrakunam subtïtulunö libruchö këkan. Tsënöpam imapaq yachatsikunqanta mas fäcil-lla rikäriyan.

Tsë libruta llapan chaskeqkunam, tsë höra leyir qallëkuyarqan. 80 watayoq juk cristiänam nirqan: “Bibliachö Mateu librutaqa, mëtsika kutim leyishqä, peru manam kë mushoq kaqtanöqa allipa entiendirqätsu, peru subtïtulunkuna y janapita urëpa qellqaranqanmi yanapakun Jesus Jirkapita Yachatsikunqanta mas alli entiendinäpaq”. Juk shipash cristiänanam nirqan: “Juk leyillachömi llapanta usharirqä. Itsoqpita derëchaman leyita yachakashqa karnimpis, musyämi, janapita urëpa qellqakashqanqa llapampaqpis mas alli kanqanta”.

JAPONESKUNAPAQ RURASHQA LIBRU

Kë libruqa japoneskunata alläpam yanapanqa, porqui Biblia ninqanta alleqlla mana musyarpis, atskaqmi leyita munayan. Imëpis mana Bibliayoq kashqakunaqa, kananqa Bibliapa juk librunta leyita puëdiyanqam.

¿Peru imanirtaq Mateu libruta akrayarqan? Porqui Japonchöqa Bibliapita parlaqta wiyarqa, Jesusmanmi mas pensariyan. Y kë libruqa Jesus yurikunqampaq, unë kastankunapaq, Jirkapita  Yachatsikunqampaq y ushanan junaqkunapaqmi parlan. Y japoneskunaqa tsëkunatam mas musyëta munayan.

Testïgukunaqa kë libruwan yachatsikïta y yachakïta munaqkunaman kutitaqa alläpam gustëkuyan. Juk panim nin: “Kananqa nunakunata Diospa Palabrampita yachatsiqa mas fäcil-llam. Y kë libru yarqamunqan junaqllam juk nunata qararirqä”.

¿JAPONESKUNAQA IMANÖTAQ CHASKIKUYARQAN?

Japoneskunaqa, ‘¡quichqui puncupa yequï!’, ‘chaniyoq alajata cuchicunaman jitëtsu’, ‘ama warepaq caqtaqa yarpacachëtsu’ nirmi imëpis parlayan (Mateu 6:34; 7:6, 13). Peru atskaqmi musyayantsu, tsë palabrakunataqa Jesus nishqa kanqanta. Tsëmi yachatsikurninqa, tsë palabrakunata mushoq libruchö rikätsiyan. Y nunakunaqa espantakuyanmi, y Bibliata juk kutillapis leyita munayashqantam niyan.

Libruta chaskishqa kaqkunaman Testïgukuna watukaq kutiyaptinqa, tsë libruta leyiyashqana kayanqantam niyan. ¡Wakinnäqa llapantanam leyiriyänaq! 60 watayoq juk nunam, juk Testïguta kënö nirqan: “Atska kutin leyirqö y alläpam yanapamashqa. ¿Manatsuraq Bibliapita masllata yacharatsimankiman?”.

Testïgukunaqa cällikunachöpis tsë libruwanmi yachatsikuyan. Juk panim, libruta chaskeqnin shipashta, corrëumpa direccionninta qorirqan. Y juk hörallatam kë shipashqa, panita mensäjipa libruta leyirishqantana y masta musyëta munanqanta willarirqan. Y qateqnin kaq sëmanam, Bibliapita yachakur qallëkurqan y tsëpitanam reunionkunamampis ëwar qallëkurqan.

Japonchö congregacionkunaqa, juk millon 600 milpitapis mastam kë libruta chaskiyashqa. Y cada killam atska waranqa nunakunata jaqipuyan. Kë libruta ruraqkunam, librupa qallananchö kënö niyan: “Kë libruta leyinqëki Bibliapita masta musyëta munanëkipaq yanapashunëkitam alläpa munayä”.