Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Täpakoq (yachakunapaq)  |  Febrëru de 2015

¿Imanötaq yachatsikïnintsikchö imëpis kushishqalla kashwan?

¿Imanötaq yachatsikïnintsikchö imëpis kushishqalla kashwan?

DIOSPA Gobiernumpita yachatsikunqantsikwanqa manam ni imapis igualantsu. Jehoväpa jutinchömi yachatsikuntsik y tsëqa alläpa kushikïpaqmi. Peru höraqa, kushishqalla yachatsikunanqa manam fäciltsu. ¿Imanir?

¿Imanötaq yachatsikïnintsikchö imëpis kushishqalla kashwan?

Wakin cristiänukunaqa këkunarëkurmi qelanäkuriyan: nunakunata wayinkunachö mana tarirnin, tariyaptimpis mana wiyakuyaptin y mana allipa tratayaptin, territoriunkuna alläpa jatun kaptin y llapan nunata yachatsita mana puëdiyänampaq kaqman pensarnin o atska watapana yachatsikïkäyaptimpis ushakë ras mana chämuptinmi.

Këkunam kushishqa yachatsikunantsikta qelanäratsimashwan. Jina, Satanaspa mundunchö kawashqam yachatsikunanqa fäciltsu kanqa (1 Juan 5:19).

Itsa qampaqpis yachatsikunanqa fäciltsu, peru Jehoväqa yanapëkäshunkim. ¿Imatataq rurankiman yachatsikunqëkichö imëpis kushishqa kanëkipaq? Rikärishun imata ruranëkipaq kaqta.

MUSHOQ PUBLICADORKUNATA YANAPË

Cada watam mëtsikaq nunakuna bautisakurnin Testïgu tikrayan. Tsëllaraq bautisakushqa karqa, unëna bautisakushqa kaqkunapitam yachakïta puëdinki. Y unëna bautisakushqa karqa, mushoq kaqkunatam yanapëta puëdinki. Tsënöpam kushishqa sientikunki.

Jesusqa musyarqanmi, discïpulunkuna alli yachatsikoq kayänampaqqa, jukpa yanapakïninta wanayanqanta, tsëmi yachatsirqan (Lücas 8:1). Tsënöllam kanan witsampis, mushoq kaqkunaqa yanapayänanta wanayan, alli yachatsikoq kayänampaq.

¿Imanötaq yanapashwan? Yarpänantsikmi, yachatsikoq yarqunqanllawanqa alli yachatsikoq mana tikranampaq kaqta. Tsëmi wanayan,  kuyëwan y pacienciawan yachatsinantsikta. Unëna bautisakushqa karqa, këkunatam yachatsinëki: 1) imanö preparakïta y imata ninampaq, 2) nunakunawan imanö parlanampaq, 3) publicacionkunata imanö munatsikunampaq, 4) yachakï munaqkunaman kutinampaq, 5) estudiu Biblicuta imanö qallanampaq. Jina ruranqampita felicitar parlapäri. Ruranqëkita mushoq publicador rikäshurnikiqa, pëpis alli yachatsikoqmi tikranqa (Lücas 6:40). Jinamampis, yanapanëkipaq kaqta musyarmi, yachatsikïta mantsapakunqanatsu (Eclesiastes 4:9, 10).

YANAQIKIWAN PARLË

Yachatsikunqantsikchö alleq sinchikushqapis, höraqa parlapärinata manam dejakuyantsu, tsëmi yanaqintsikllawanna parlakurintsik. ¿Qamtapis tsë pasashurqunkiku? Yarpë, Jesusqa discïpulunkunata ‘ishquepayanmi’ mandarqan (Lücas 10:1). Tsënömi “marcäquinincunacho mas callpata qonacur’ yanapakunayaq (Romänus 1:12).

¿Imakunapitataq yanaqikiwan parlayankiman? Itsa yachatsikunqëkichö pasashunqëkipita, japallëki o familiëkiwan Bibliapita yachakunqëkipita, o reunionchö wiyanqëki yanapashunqëkipita. Mana reqinakunqëki cristiänuwan yachatsikurninqa, itsa tapurinkiman, Testïgu këman imanö chanqanta y imanir rasumpa kaq religionchö kanqanta creinqampita y mëkunachö yanapakushqampita. Jina yachatsikuyanqëkichö ima pasayäshunqëkipitapis parlakurita puëdiyankim. Tsënömi, nunakuna mana chaskiyäshuptikipis, ishkëki animanakïta puëdiyanki (1 Tesalonicensis 5:11).

JAPALLËKI YACHAKUNQËKICHÖ ALLEQ ESTUDIËTA PROCURË

Yachatsikunqëkichö kushishqalla kanëkipaqqa, japallëkilla Bibliata estudianqëki höram, cada semäna alleq yachakïta procuranëki. ‘Llapanchö wiyakoq y yachëwan sirweqqa’ mëtsika yachatsikïkunatam jorqamushqa, tsëtam japallantsik estudianqantsik hörachö provechashwan (Mateu 24:45, NM). Tantiyarinapaq, itsa ashinkiman yachatsikunan imanir alläpa precisanqanta maslla musyanëkipaq. Imanir precisanqantaqa tarinki, “ ¿Imanirtaq yachatsikunantsik alläpa precisan?” neq recuadruchömi.

Tsë recuadru ninqanman alleq yarpachakï. Tsëmi yanapashunki yachatsikïta mas munanëkipaq. Jina yachatsikunan alläpa precisanqampaq  Biblia ninqanta maskunatapis ashi. Y tsëkunaman yarpachakunqëkim yanapashunki, kushishqalla yachatsikunëkipaq.

TUKÏNÖPA YACHATSIKÏTA PROCURË

Jehoväpa markanqa, imëpis yachëkätsimantsikmi tukïnöpa yachatsikunantsikpaq kaqta. Tantiyarinallapaq, cartapa, telëfunupa, cällikunachö, mas nunakuna kayanqan sitiukunachö y trabäjunkunachö yachatsikunapaqmi nimantsik. Jina Testïgukuna wallkaqlla kayanqan o mana kayan markakunaman ëwarnimpis yachatsikïta puëdintsikmi.

¿Qampis tsëkunata rurëta puëdinkimantsuraq? Atskaq cristiänukunam tsëta rurayashqa y allim yarqapukuyashqa. Rikärishun.

Juk panim, Diospita Yachatsikunapaq höjachö leyirqan estudiu Biblicuta imanö qallanapaq kaqta y tsënö rurëtam munarqan. Tsëmi kimaq trabajaq mayinkunata Bibliapita yachatsinampaq nirirqan. Y espantakurqanmi, kiman yachakur y reunionkunaman ëwar qallëkuyaptin.

Jina Jehoväpa markanqa nimarquntsikmi cada nunaman yarparnin, revistapa mëqan yachatsikïnin pëkunapaqnö kanqanmampis pensanapaq. Estädus Unïduschömi congregacionkunata watukaq wawqi, ¡Despertad! revistachö leyirqan llantakunapaq parlaqta. Tsëmi llantata rantikoq nunakunapaq tsë revistata aparqan. Jina juk revistam parlarqan doctorkunapa rurënin alläpa sasa kanqampaq, tsëmi, mëdicukuna atiendikuyänan 100 sitiukunaman tsë revistata warminwan apayarqan. Tsënöpa imata ruranqantsikta y publicacionnintsikkunata  nunakuna mas reqiyanqantam kë wawqi nin. Jina ninmi, tsë sitiuchö täraq nunakuna pëta y warminta reqiyanqanta y tsënöpa yachakï munaqkunaman kutinan fäcil-lla kanqanta.

Juk paninam, Jehoväpa testïgunkunapa principal oficïnanman qellqarqan, telëfunupa yachatsikïpis allilla kanqanta niyämunqampita agradecikurnin. Y nirqan, maman 86 watayoqna kar y alläpa qeshyapäkurnin telëfunullapa yachatsikunqanta y 92 watayoq warmitapis Bibliapita yachatsinqantam.

Imanö yachatsikunapaq publicacionnintsikkuna nimanqantsikqa alläpa allim kayan. ¡Qampis ninqannölla rurë! Tsënöpam yachatsikunqëkichö imëpis kushishqa kanki.

PUËDINËKIPAQ KAQLLATA RURANËKIPAQ CHURAKË

¿Imatataq wanantsik yachatsikïnintsik imëpis allilla kanampaq? Wakinkunaqa pensayan atska publicacionkunata jaqiyanqan, Bibliapita atskaqta yachatsiyanqan o atskaqta Testïgu kayänampaq yanapayanqan precisanqantam. Peru tsëqa manam rasumpatsu. Noëpaq parlarishun, pëqa yachatsikunqanchö allillam yarqapakurqan. Peru ¿ëkaqtataq Jehoväpa sirweqnin kayänampaq yanaparqan? Familianllatam. Këpitaqa yachakuntsik, Jehoväta mana jaqipa sirwinan mas precisanqantam (1 Corintius 4:2, NM).

Atskaq Testïgukunam niyan, rurëta puëdiyänampaq kaqllata rurayänampaq churakëqa alläpa precisanqanta. ¿Imakunatataq rurankiman? “ Puëdinëkipaq kaqllata ruranëkipaq churakë” nishqan recuadruchömi wakin wakinkuna këkäyan.

Jehoväta mañakï yachatsikïnikichö kushishqa kanëkipaq. Ruranëkipaq kaqta cumplirqa, allim sientikunki llapan puëdinqëkimannö ruranqëkita musyar.

Rasunmi, yachatsikunanqa manam fäciltsu. Peru imëkam kan kushishqalla yachatsikunëkipaq. Yachatsikoq ëwayanqëki yanaqikiwan parlë, japallëkilla Bibliapita estudianqëkichö cada semäna alleq yachakï, llapanchö wiyakoq y yachëwan sirweq yachatsimanqantsiknö rurë, puëdinëkipaq kaqllata ruranëkipaq churakë. Y yachatsikunëkipaq y Testïgun kanëkipaq Jehovä akrashunqëki mas precisanqanta yarparë (Isaïas 43:10). Yachatsikunqëkichö kushi kushilla karqa, imëpis kushishqam kanki.