Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Jehoväta agradecikushun

Jehoväta agradecikushun

“Jehoväta agradecikuyë, alli kanqanrëkur.” (SAL. 106:1)

1. ¿Imanirtaq Jehoväta agradecikushwan?

JEHOVÄMI ‘llapan imeca qomaqnintsic’, tsëmi pëta gracias nikushwan (Sant. 1:17). Alläpa kuyakoq karninmi, kawanapaq y pëpa kaqchö sinchi kanapaq imëkata qomantsik (Sal. 23:1-3). Mas wananqantsik tiempukunachömi, ‘tsapäkïnintsik y kallpantsik’ qomarquntsik (Sal. 46:1). Tsëmi Salmistanö nintsik: “Jehoväta agradecikuyë, alli kanqanrëkur, porqui rasumpa kuyakïninqa imëyaqpis këkanqallam” (Sal. 106:1).

2015 watapaq akrashqa textu: “Jehoväta agradecikuyë, alli kanqanrëkur.” (Salmu 106:1)

2, 3. (1) ¿Imanirtaq fäcil-lla mana agradecikoq tikrakurishwan? (2) ¿Ima tapukïkunapitataq këchö yachakushun?

2 Kë ushanan junaqkunachö nunakuna imanö kayanqanta rikarninmi, mana agradecikoq tikrakurishwan. Tsëmi alläpa precisan agradecikoq kanqantsikta alleq rikänantsik (2 Tim. 3:2). Imëkata rikarninmi, nunakunaqa masta munayan y kayäpunqan bendicionkunapita agradecikuyantsu. Noqantsikpis itsa israelïtakunanö  tikrakurishwan, Jehoväwan amïgu kënintsikta y imëka bendicionkuna qomanqantsikta mana agradecikurqa (Sal. 106:7, 11-13).

3 Y ¿imanöraq tikrakurishwan pruëbakunapa pasarninqa? Itsa imëka llakikïkunawan nitipakashqa karnin, katsinqantsik bendicionkunatapis rikashwannatsu (Sal. 116:3). ¿Imataraq rurashwan imëpis agradecikoq kanantsikpaq? ¿Imaraq yanapamäshun imëka mana allikunapa pasëkarnimpis, kushi kushilla këkänapaq? Rikärishun.

¡IMËKATAM JEHOVÄQA RURASHQA!

4. ¿Imatataq ruranantsik shonqupita patsë imëpis agradecikoq kanapaq?

4 Shonqupita patsë agradecikoq kanapaqqa, alläpam precisan Jehovä llapan qomanqantsikman yarpachakunantsik. Kuyëpam yarpachakunantsik rasumpa kuyakoq kanqanman y kuyamanqantsikta imëkawan rikätsimanqantsikta. Salmistapis Jehovä llapan ruranqankunaman yarpachakurmi espantakurqan (leyi Salmu 40:5 * y 107:43 *).

5. ¿Imatataq apostol Pablu ruranqan yachatsimantsik?

5 Apostol Pablum yachatsimantsik chaskinqantsik bendicionkunapita shonqupita patsë Diosta seguïdu agradecikunapaq. Pëqa yarparaqmi cristiänukunapaq mana allikunata parlanqanta y qatikachanqanta. Tsëmi, Jehoväwan Jesucristu llakipäyanqampita y yachatsikunampaq trabäjun qoyanqampita agradecikoq (leyi 1 Timoteu 1:12-14). Jina cristiänu mayinkunata rasumpa kuyarninmi, alli cristiänu kayanqampita y Jehoväta mana jaqipa sirwiyanqampita agradecikoq (Filip. 1: 3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3). Jina pruëbakunapa pasaptin, cristiänukuna yanapayanqampitam Jehoväta agradecikoq (Hëch. 28:15; 2 Cor. 7:5-7). Tsëchi cristiänukunata kënö nirqan: “‘Grasias’ nicushun Diosnintsicta. [...] Llapan shonqiquicunawan Diosta ‘Grasias’ nicur, alabecuyë Salmu cantucunawan, corucunawan pepaq cantacur” (Col. 3:15-17).

YARPACHAKÏWAN MAÑAKÏQA YANAPAMANTSIK AGRADECIKOQ KANAPAQMI

6. ¿Jehoväpa ima bendicionninkunapitataq mas agradecikunki?

6 ¿Imanötaq Pablu ruranqanta qatishwan? Noqantsikpaq Jehovä ruranqanman yarpachakurninmi (Sal. 116:12). “¿Ima bendicionkunatataq chaskirqunki?” nir pillapis tapuramashqaqa, ¿ima nishwanraq? Willarishwan, ¿Jehoväwan amïgu kanqantsiktatsuraq? ¿Jesucristu jutsantsikrëkur wanunqantatsuraq? ¿Mana allikunapa pasashqa cristiänu mayintsikkuna yanapamanqantsiktatsuraq? Itsa majantsikpaq, kuyë wamrantsikkunapaqtsuraq willarishwan. Kë llapan bendicionkunaman yarpachakurninqa, shonqupita patsëmi Jehoväta agradecikushun. ¡Tsëmi yanapamäshun llapan junaqkuna Jehoväta agradecikunapaq! (leyi Salmu 92:1, 2 *.)

Änawan Ezequïas rurayanqannölla, llapan qomanqantsikpita Jehoväta agradecikushun

7. (1) ¿Imanirtaq mañakïnintsikchö Jehoväta agradecikushwan? (2) ¿Imachötaq yanapamäshun mañakïnintsikchö Jehoväta agradecikunqantsik?

7 Peqantsikchö y shonquntsikchö Jehoväpa bendicionninkunata alli cläru katsirninqa, mañakunqantsikchömi agradecikushun (Sal. 95:2; 100:4, 5). Wakinqa wanayanqankunallatam mañakuyan. Peru noqantsikqa, Jehovätam kushitsintsik, mañakïnintsikchö llapan qomanqantsikpita agradecikurnin. Änapa y Ezequïaspa mañakïninkuna alläpa shumaq kanqantam Bibliachöqa tarintsik (1 Sam. 2:1-10; Is. 38:9-20). Pëkunanölla, llapan qomanqantsikpita Jehoväta agradecikushun (1 Tes. 5:17, 18). Tsënö rurarqa, mas kushishqam sientikushun, Jehovätam mas kuyashun y pëmanmi mas witishun (Sant. 4:8).

¿Jehoväpa ima bendicionninkunapitataq qamqa agradecikunki? (Rikäri 6 y 7 kaq pärrafukunata)

8. ¿Imataq mana agradecikoq tikraratsimashwan?

8 ¿Imanirtaq cuidakunantsik agradecikoq kanqantsikta mana oqrarinapaq? Porqui jutsasapa karninmi, mana agradecikoq tikrarishwan. Adanwan Ëvapis juk shumaq huertachö kawëkar, imëkankuna këkaptin  y imëyaqpis kawakïta puëdikarmi valorayarqantsu (Gen. 1:28). Y masta munayanqanchömi, llapanta oqrariyarqan (Gen. 3:6, 7, 17-19). Tsënömi kanan witsan nunakunapis, agradecikïta yachayantsu. Y pëkunata qatirqa, pëkunanömi tikrarishwan; Jehovä llapan qomanqantsikta mana valoraq, pëwan amïgu kanqantsikta y markanchö kanqantsikta mana agradecikoq (1 Juan 2:15-17). Tsëman mana ishkinapaqmi, alleq yarpachakunantsik qomantsik bendicionkunaman, y markanchö kanqantsikpitam agradecikunantsik (leyi Salmu 27:4 *).

MANA ALLIKUNA PASAMASHQA

9. ¿Imanirtaq pruëbakunapa pasarninqa yarpachakushwan katsinqantsik bendicionkunaman?

9 Agradecikoq kanqantsikmi yanapamäshun mana allikuna pasashqa alli tsarakunapaq. Itsa majantsik jukwan engañamashqa, alläpa qeshyarnin, kastantsik wanuptin o markantsikchö imëka desgraciakuna pasakuptin llakitsimashwan. Tsë hörakuna Jehoväpa bendicionninman yarpachakunqantsikmi, shoqamäshun y kallpata qomäshun. Pasakunqankunata rikärishun.

10. ¿Imanötaq Irïnata yanapashqa Jehovä bendicinqanman cada junaq yarpachakunqan?

10 Irïnaqa * Estädus Unïduspita precursöram. Qowanqa anciänum karqan y juk warmiwan ëwakurmi kima wamrankunatawan jaqirirqan. ¿Imataq yanapashqa Jehoväta sirwir sïguinampaq? Pëmi willakun: “Alläpam Jehoväta agradecikö, cuidamanqampita y noqapaq yarparanqampita. Bendicimanqanman cada junaq yarpachakurmi rikä, sirweqnin këqa juk bendicion kanqanta. Pëqa manam jaqimanqatsu”. Imëkapa pasashqa karnimpis, Irïnaqa kushishqam kawan, hasta wakinkunatapis yanapanmi.

11. ¿Imataq Kyung-sook panita yanapashqa qeshyëkarpis alli tsarakunampaq?

11 Kyung-sook jutiyoq Asiapita panim qowanwan 20 watapitapis masna precursornö yanapakushqa. Pulmonninchö pasëpa avansashqana canceryoq kanqantam willariyarqan. Kima o joqta killallanam kawanan karqan. Kënömi nin: “Wanukunäpaq kanqanta musyarirqa alläpam llakikurqä. Llapanta oqrarinqätam sientirirqä y alläpam mantsarqä”. Peru ¿imataq yanapashqa?  Kënömi nin:“Cada paqasmi, manaraq patsäkurnin, Jehoväman mañakö. Tsë junaq pitsqa alli cösaskuna pasamanqankunapitam sinchipa agradecikö. Tsëmi Jehoväta kuyanqäta willanäpaq y tranquïlu kanäpaq yanapaman”. ¿Imanötaq tsënö mañakunqan yanapashqa? Kënömi nin: “Kananmi sïqa musyä, mana allikunapa pasanqantsik höra Jehovä yanapakoq kanqanta y problëmakunapitapis masqa bendicionkuna kanqanta”.

Kawëkar quedaq turin Johnwan (Rikäri 13 kaq pärrafuta)

12. ¿Imataq Jason wawqita yanapashqa warminta llakikarpis mas allina sientikunampaq?

12 Llapan tiempunwan 30 watapitapis masna yanapakoq Africa sucursalpita Jason wawqim willakun: “Qanchis watanam warmï wanunqampita pasarishqa. Cancer qeshyawan sufreqta rikëqa, alläpa llakikïpaqmi karqan”. Peru ¿imataq yanaparqan? Kënömi willakun: “Juk junaqmi yarpärirqä ishkäkuna alläpa shumaq pasayanqäta. Tsëpitam Jehoväta agradecikurqä y tsëmi yanapamashqa mas allina sientikunäpaq. Tsëpita patsëmi shumaq pasayanqäkunapita Jehoväta agradecikö. Warmïtaqa llakïraqmi, peru pëwan shumaq kawakuyanqäpitam alläpa agradecikö”.

“Alläpam agradecikö Jehoväta katsinqäpita.” (Sheryl)

13. ¿Imataq yanaparqan Sherylta cäsi llapan familianta oqrariptin?

13 Shukukï vientu y lamar yaku yarqamur 2013 watachö Filipïnasta ushakätsinqan witsampaqqa, Sherylqa 13 watayoqllaran karqan. Llapannintam oqrarirqan. Kënömi willakun: “Wayïta y cäsi llapan familiätam oqrarirqä”. Teytankuna, ishkë nanankuna y juk turinmi wanuyarqan. ¿Imataq yanaparqan alleq tsarakunampaq? Agradecikoq kanqan y bendicionkunaman yarparanqanmi. Tsëmi nin: “Rikarqömi  yanapayämänampaq Jehoväpa markan imëkata ruranqanta, y më tsëpita cristiänu mayïkuna noqapaq mañakïkäyämunqanta. Alläpam agradecikö Jehoväta katsinqäpita, porqui llapan wananqantsikkunatam qomantsik”. Tsënömi, Jehovä bendicimanqantsikkunapita agradecikurqa alläpa llakikushuntsu. Agradecikoq karqa, imëkapa pasarpis tsarakushunmi (Efes. 5:20; leyi Filipensis 4:6, 7).

“JEHOVÄLLAWANMI KUSHISHQA KASHAQ”

14. ¿Imanö shumaq kawakïtaq shuyarämantsik? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta.)

14 Jehoväpa bendicionninqa imëpis sirweqninkunata kushitsishqam. Tantiyarinapaq, Puka lamarta pasatsir egipciukunapita librariptinmi, israelïtakunaqa agradecikurnin Jehoväpaq kushishqa cantayarqan (Ex. 15:1-21). Tsënöllam kanan witsampis, Jehovä imëka llakikïkunapita libramänapaq kaqta alläpa valorantsik (Sal. 37:9-11; Is. 25:8; 33:24). Pensarishun, ¡imanöraq kushikïkushun chikeqninkunata ushakäratsir, alli kawakïllana y alli rurëllana kaq Patsaman Jehovä chäratsimashqa! ¡Tsëqa masraqchi Jehoväta agradecikushun! (Apoc. 20:1-3; 21:3, 4.)

Sufrimientukuna ushakärinantana musyanqantsikqa, juk jatun bendicionmi

15. ¿Imatataq ruranantsik 2015 watachö?

15 Imëka bendicionkuna chaskitam shuyarantsik, kë 2015 watachö. Itsa imëka mana allikunapa pasashun, peru imanö kaptimpis, alleqmi musyantsik Jehovä mana jaqimänapaq kaqta (Deut. 31:8; Sal. 9:9, 10). Pëqa, imëka wananqantsiktam qomäshun pëta mana jaqinapaq. Tsënö këkaptinqa, Habacucnö kashun, pëmi nirqan: “Hïgus manana wëtaptimpis, y üvas manana wayuptimpis, y aceitüna cosëcha manana kaptimpis, chakrakuna manana wayuptimpis, kanchakunachö üshakuna manana kaptimpis, y corralkunachö wäkakuna manana kaptimpis, noqaqa, Jehovällawanmi kushishqa kashaq. Y salvamaqnï Diosllawanmi alläpa kushishqa kashaq” (Hab. 3:17, 18). Llapan bendicionkuna chaskinqantsikman yarpachakushun y 2015 watapaq textu, “Jehoväta agradecikuyë, alli kanqanrëkur” ninqanta rurashun (Sal. 106:1).

^ par. 4 Salmu 40:5: “Qammi imëkakunata rurarqunki, Jehovä Diosllä, imëka shumaqkunatam rurarqunki y yarparëkäyämankillam; qamnöqa manam pipis kantsu. Tsë llapampita willakur qallarqa manam ushämantsu porqui alläpa atskam”.

^ par. 4 Salmu 107:43: “¿Pitaq yachaq? Tsëqa, këkunatam rikanqa y rasumpa kuyakoq Jehovä kanqampitam alkäbulla këkanqa”.

^ par. 6 Salmu 92:1, 2: “Jehoväta gracias nïqa alläpa allim, y müsicawanmi jutikita alabashaq, Entëru Patsa Janampa Këkaq; qoyapam, kuyakoq kanqëkita willakushaq, y paqaspanam, mana jaqikoq kanqëkita”.

^ par. 8 Salmu 27:4: “Juktam Jehoväta mañakurqö... tsëtam ashishaq, tsënöpa, llapan kawanqä witsankuna Jehoväpa wayinchö täränäpaq, alläpa yachanëpaq Jehovä kanqanta musyanäpaq y templunta kuyëpa rikänäpaq”.

^ par. 10 Wakinkunapa jutinkunaqa jukmi.