‘Diospa palabrantam alli cäyitserqan.’ (LÜC. 24:45)

1, 2. ¿Imanötaq Jesus discïpulunkunata yanaparqan kawarimunqan junaq?

JESUS kawarimunqan junaqmi, ishkaq discïpulunkuna Emaus markaman ëwëkäyarqan. Manam musyayarqantsu kawëkanqanta. Pasaq junaqkuna pasakunqampitam, llakinashqa këkäyarqan. Peru Jesusqa yuripurirmi, “Moises escribishqanpita qallecur, asta Diospa profetancuna escribiyashqanyaq quiquinpaq parlecanqanta cäyitsirnin” shoqar qallëkurqan (Lüc. 24:13-15, 27). ¡Alläpam kushikïkuyarqan Diospa Palabrampita Jesus cläru entiendiratsiptin! (Lüc. 24:32.)

2 Tsë tardillam kë ishkan discïpulukunaqa Jerusalenta kutiyarqan. Apostolkunata taririrnam, pasakunqampita willayarqan. Y parlëkäyaptinmi, llapankunata Jesus yuripurirqan. Apostolkunaqa mantsakarmi, Jesus kanqanta creiyarqantsu. Peru Bibliam willamantsik, ‘Diospa palabranwan pecunata alli cäyitsinqanta’ (Lüc. 24:45).

3. a) ¿Imakunataq llakiratsimashwan? b) ¿Imataq yanapamäshun yachatsikïnintsikpita alläpa mana shuyaränapaq?

3 Höraqa, itsa kë discïpulukunanöpis alläpa llakishqa sientikushwan, alleq yachatsikïkashqapis mana  wiyakuyaptin (1 Cor. 15:58), o Bibliapita yachëkätsinqantsikkuna Diospa kaqchö mana poquyaptin, o Jehoväta jaqiriyaptin. Peru ¿imataq yanapamäshun yachatsikïnintsikpita alläpa mana shuyaränapaq? Tsëpaqqa yanapamäshun, Jesuspa igualatsikïninkuna ima kanqanta entiendinqantsikmi. Kimallata rikärishun.

MURUKOQ NUNA PUNUN

4. ¿Ima ninantaq murukoq nuna punoqwan igualatsikï? Willakaramï.

4 (Leyi Marcus 4:26-29.) ¿Ima ninantaq murukoq nuna punoqwan igualatsikï? Murukoqqa, Diospita willakoqkunam kayan. Murunam, Diospa Gobiernumpita willakï. Murukoqqa, imëpis ruranqannöllam ruran, paqaspa punun y junaqpana trabajan. Y murunqampita hasta cosëchayaqqa atska tiempuran pasan, tsë witsanmi muruqa, “jeqaramur” ichikllapa ichikllapa winan poqunqanyaq. Tsënö kaqllam, Diospa kaqchöpis ichikllapa ichikllapa poquntsik. Pipis Jehovällatana sirwinampaq decidinqanyaq poqurninqa, imëka wayoq cuentam Jehovällatana sirwinampaq änikurin y bautisakurin.

Chaskikoq nunakunapa shonqunkunallachömi, rasumpa kaqta Jehoväqa winatsin

5. ¿Imanirtaq Jesus yachatsikurqan murukoq nuna punoq igualatsikïwan?

5 ¿Imanirtaq kë igualatsikïwan Jesus yachatsikurqan? Chaskikoq nunakunapa shonqunchö, rasumpa kaqta Jehovälla winatseq kanqanta entiendinapaqmi (Hëch. 13:48; 1 Cor. 3:7). Noqantsikqa, muruntsikllam y parquntsikllam (qarpantsikllam), peru manam winatsitaqa puëdintsiktsu. Igualatsikïchö nunanöllam, musyantsiktsu imanö winanqanta. Imëka rurëyoq karninmi, höraqa cuentata qokuntsiktsu. Peru tiempuwanqa, Diospa Gobiernunqa wayïta (wayuyta) puëdinmi juk mushoq Jesuspa qateqninta cosëchachö yanapamänapaq (Juan 4:36-38).

6. ¿Pipitataq kanqa Diospa kaqchö poquyänanqa?

6 ¿Imatataq yachakuntsik kë igualatsikïpita?  Puntataqa, Bibliapita yachakïkaq nuna Diospa kaqchö poqunanqa, manam noqantsikpitatsu. Tsëta musyanqantsikmi yanapamäshun raslla bautisakunampaq mana exiginapaq. Llapan puëdinqantsikmannö yanapashqapis, kikinmi shonqupita patsë Diosta kuyarnin sirwinampaq decidinan. Jehoväqa tsëtam shuyaran (Sal. 51:12; 54:6; 110:3).

7, 8. a) ¿Ima maskunatataq yachakuntsik murukoq nuna punoqwan igualatsikïpita? Willakaramï. b) ¿Imatataq Jehoväpita y Jesuspita yachatsimantsik kë igualatsikï?

7 Ishkë kaqchöqa yanapamantsik, shuyaranqantsiknö mana yarquptinqa mana qelanäkurinapaqmi. Pacienciayoqmi kanantsik (Sant. 5:7, 8). Alleq yanapëkashqapis, Jesuspa qateqnin mana tikrayanqanqa, manam mana alli yachatsikoq kanqantsiktatsu rikätsikun. Alli shonquyoqkunallachö rasumpa kaq winanantam Jehoväqa permitin (Mat. 13:23). Tsëmi, pensashwantsu, Jesuspa qateqninkuna tikrayaptinraq alli yachatsikoq kanqantsikta. Jehoväqa manam nunakuna chaskikuyanqampitaraqtsu alli yachatsikoqtanö rikämantsik, sinöqa shonqupita patsë ruranqantsikpita y pëllapaq kanqantsikpitam (leyi Lücas 10:17-20 y 1 Corintius 3:8).

Jehoväqa manam nunakuna chaskikuyanqampitaraqtsu alli yachatsikoqtanö rikämantsik

8 Kima kaqchöqa, cambiukunata rurayanqantaqa, höraqa manam cuentata qokushwantsu. Tantiyarinapaq, juk misionëruwan tiempupana Bibliapita yachakïkaq juk parëjam publicadorna këta munayanqanta niriyarqan. Y misionëruqa nirqan, cigärru shoqïtaraq jaqiyänan precisanqantam. Peru espantakurqanmi, atska killapana jaqiyashqa kayanqanta willariyaptin. ¿Imanirtaq jaqiriyarqan? Porqui yachakuyarqan janan shonqulla sirweqkunataqa Jehovä chikinqanta y rikëkanqantam. Tsëmi decidiriyarqan chipyëpa jaqirita. Jehoväta kuyarmi, alli kaqta rurëta akrariyarqan. Misionëru mana cuentata qokuptimpis, Diospa kaqchöqa winëkäyarqanmi.

MÄLLAWAN PESCÄDUTA JORQAYANQAN

9. ¿Ima ninantaq mällawan pescäduta jorqayanqanwan igualatsikï?

9 (Leyi Mateu 13:47-50. *) ¿Ima ninantaq mällawan pescäduta jorqayanqan igualatsikï? Tsëqa rikätsikun Diospa Gobiernumpita willakï llapan nunakunaman chëkanqantam. Imanömi juk mälla “tucuyläya  pescädocunata” tsarimun, tsënöllam yachatsikïpis mëtsikaq nunakunata juntëkämun (Is. 60:5). Asamblëakunaman y Jesus Wanunqanta Yarpëman cada wata mëtsikaq ëwayanqanmi tsëta rikätsikun. Wakinkunaqa ‘allicag’ pescädu cuentam kayan, tsëmi Diospa markanman yëkuyan. Peru wakinkunanam ‘mana allicag’ pescädunö kayan, tsëmi Jehoväqa chaskintsu.

Mateu 13:47-50 textuta leyirir . . .

10. ¿Imanirtaq mällawan pescäduta jorqayanqan igualatsikïwan Jesus yachatsikurqan?

10 ¿Imanirtaq kë igualatsikïwan Jesus yachatsikurqan? Pescädukunata rakiyanqan igualatsikïqa, manam jatun sufrimientu witsanchö pasakunampaq kaqtatsu rikätsikun, sinöqa kë ushanan junaqninchö pasëkanqantam. Jesusmi nirqan, llapan yachakïkaqkuna Jehoväpa sirweqnin mana tikrayänampaq kaqta. Mëtsikaqmi reunionkunaman ëwayan o Bibliapita yachakuyan, peru manam mastaqa rurëta munayantsu (1 Rëy. 18:21). Wakinkunaqa congregacionpitam witikuriyashqa. Y wakin jövinkunapis, cristiänu teytankuna wätëkäyaptinmi, Diostaqa kuyayantsu. Tsëmi Jesusqa nishqa karqan, ima rurëtapis cada ünu akrakïta puëdiyanqanta. Alli kaqta rurëta akraqkunaqa, ‘llapan nacionkunapita allin kaqkunawanmi’ këkäyanqa (Ageu 2:7; nota).

. . . kanan witsan imanö cumplikanqanman pensashun

11, 12. a) ¿Imanötaq yanapamantsik mällawan pescäduta jorqayanqan igualatsikï? b) ¿Imatataq Jehoväpita y Jesuspita yachatsimantsik kë igualatsikï?

11 ¿Imatataq yachakuntsik mällawan pescäduta jorqayanqan igualatsikïpita? Kë igualatsikïqa yachatsimantsik, Bibliapita yachakïkaqkuna o wamrantsikkuna Jehoväta sirwita mana akrayaptin alläpa mana yarpachakunapaqmi. Tsëqa manam noqantsikpitatsu. Manam pipis Bibliapita yachakunqanrëkurlla o cristiänu teytayoq kanqanrëkurllaqa Jehoväpa amïgun tikranqatsu. Mandakïninta mana wiyakoqkunataqa, imë höra karpis markampita jorqarinqam.

Bibliapita yachakoqkunaqa, wakinqa Diospa sirweqnin këmanmi chäyanqa (Rikäri 9-12 kaq pärrafukunata)

12 Tsëqa, ¿congregacionta jaqishqa kaqkunata manana chaskiyänampaq  kaqtaku rikätsikïkan? O pipis Jehoväta sirwinampaq manaraq akraptinqa, ¿‘mana allicag’ kanqantatsuraq nishwan? Manam. Manaraq jatun sufrimientu chämuptinqa, markanman kutimïta y yëkïtapis puëdiyanmi. Jehovämi pëkunata nin: “Kutikayämï noqaman, y noqapis qamkunamanmi kutimushaq” (Mal. 3:7). Tsëtam Jesuspis rikätsikurqan ëwakunqampita kuteq wamrawan igualatsikïchö (leyi Lücas 15:11-32).

ËWAKUNQAMPITA KUTEQ WAMRA

13. ¿Ima ninantaq ëwakunqampita kuteq wamrawan igualatsikï? Willakaramï.

13 ¿Ima ninantaq ëwakunqampita kuteq wamrawan igualatsikï? Llakipäkoq teytaqa, kuyakoq Teytantsik Jehovämi. Y herencianta mañakurir ushareq wamraqa, congregacionta jaqishqakunam. Y ‘caru marcaqa’, Satanaspa mundunmi (Efes. 4:18; Col. 1:21). Wakinkunaqa, cuentata qokurirmi kallpachakuyan Diospa markanman kutiyänampaq. Humildi y arrepentikushqa kayaptinmi, Jehoväqa kushishqa perdonarin (Is. 44:22; 1 Pëd. 2:25).

Congregacionta jaqishqa kaqkuna kutiyänantam Jehoväqa munan

14. ¿Imanirtaq ëwakunqampita kuteq wamrawan Jesus yachatsikurqan?

14 ¿Imanirtaq kë igualatsikïwan Jesus yachatsikurqan? Këwanmi rikätsikurqan, congregacionta jaqishqa kaqkuna kutiyänanta Jehovä munanqanta. Teytaqa, wamran kutinanta shuyarëkarqanllam. ‘Carullachoraq quecaqta’ rikëkurmi, ras ëwar chaskirirqan. ¡Tsënöllam Jehoväpis, congregacionta jaqishqakuna kutiyänanta shuyarëkan! Itsa qelanashqa, penqakushqa këkäyan y congregacionman kutitaqa sasatanö rikäyanman. Peru kallpachakuyanqanqa,  allipaqmi kanqa, ciëluchöpis kushikïmi kanqa (Lüc. 15:7).

15, 16. a) ¿Imakunatataq yachatsimantsik ëwakunqampita kuteq wamrawan igualatsikï? Willakaramï. b) ¿Imatataq Jehoväpita y Jesuspita yachatsimantsik kë igualatsikï?

15 ¿Imatataq yachakuntsik kë igualatsikïpita? Yanapamantsik Jehovä ruranqanta qatinapaqmi. Jutsata rurarir arrepentikur kutimoqkunataqa chaskinantsikmi, peru mana chaskirqa, Jehoväwan amïgu kënintsiktam aqrarishwan (Ecl. 7:16). Jina congregacionta jaqishqakunataqa ‘oqrakashqa üshatanömi’ rikänantsik, y manam kutimïta mana puëdeqtanöqa rikänantsiktsu (Sal. 119:176). Congregacionta jaqishqa nunata tarir y congregacionpita mana qarqushqa kaptinqa, ¿manatsuraq shumaq parlapärishwan congregacionman kutikamunampaq? ¿Manatsuraq anciänukunata ras willarishwan yanapariyänampaq? Ëwakunqampita kuteq wamrawan igualatsirnin Jesus yachatsimanqantsikta wiyakurqa rurashunmi.

Jehoväpa markanchö kënöqa manam imapis kantsu

16 Jehoväpa llakipäkïninta y congregacionpa yanapakïninta chaskeq cristiänukuna niyanqanta rikärishun. 25 watapa qarqushqa kanqampita congregacionman kuteq wawqim nin: “Kutinqäpitaqa alläpam kushikö, porqui Jehovä yanapamaptinmi cada junaq mas ‘alli cawaquichona’ kawakö (Hëch. 3:19). Llapanmi yanapayämashqa y kuyayämashqa. Kananqa Diospa kaqchö familiä allim këkan”. Juk jövin cristiänanam, pitsqa watapa qarqushqa kanqampita congregacionman kutir kënö nirqan: “Jesus willakunqan kuyakïta cläru rikätsiyämanqanqa alläpa shumaqmi kashqa. Jehoväpa markanchö kënöqa manam imapis kantsu”.

17, 18. a) ¿Imatataq yachakuntsik kë kiman igualatsikïkunapita? b) Y ¿imatataq ruranantsik?

17 ¿Imatataq yachakuntsik kë kiman igualatsikïkunapita? Këkunatam yachakuntsik 1) Diospa kaqchö nunakuna poquyänanqa manam noqantsikpitatsu, sinöqa Jehoväpitam. 2) Manam llapantsu, reunionkunaman shamoqkuna ni Bibliata estudiaqkuna Diospa sirweqnin këman chäyanqa. 3) Jehoväpa markanta jaqishqa kaqkunaqa markanman kutimïta puëdiyanmi. Y kutiyämuptinqa Jehovänöllam chaskinantsik.

18 Ashir sïguishun musyaq këta, entiendeq këta y yachaq këta. Jesuspa igualatsikïninkunata leyirninqa tapukushun: “¿Ima ninantaq? ¿Imanirtaq Bibliachö këkan? ¿Imanötaq utilisäman yachatsikunäpaq? Y ¿imatataq Jehoväpita y Jesuspita yachatsiman?”. Tsënöpam, Jesuspa yachatsikïninta entiendishun.

^ par. 9 Mateu 13:47-50 (NTCN): “Dios Yayapa Mandacuy Reynonga gochaman mällata jitarpur, tucuyläya pescädocunata achcugnömi. Pescädota mälla juntata gocha cuchunman jorgascamurmi, jamaycur allicagta acrarnin canastaman wiñar mana allicagtaga jitarirgan. Tsaynöllam cay patsa ushacangan junag juiciu finalchö, angelcuna shamurnin alli ruragcunata raquiyanga mana alli ruragcunapita. Mana alli ruragcunatam nina rupaycag infiernuman garpuyanga, wagarnin quiruncunapis regochyaptinrag sufrir cayänanpag”.