Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Täpakoq (yachakunapaq)  |  Mäyu de 2016

Jehoväpa yanapakïninkunata alleq provechashun

Jehoväpa yanapakïninkunata alleq provechashun

“Noqam Jehovä Diosniki kä, kikikipa biennikipaq yachatsishoqniki” (ISAÏAS 48:17).

CANTICU: 117 Y 114

1, 2. (1) ¿Imatataq sientintsik Jehoväpa testïgukunaqa Bibliapaq? (2) ¿Bibliapa mëqan libruntaq qamta mas gustashunki?

JEHOVÄPA testïgunkunaqa Bibliata kuyantsikmi. Kë libruqa shoqamantsik, shuyäkïnintsik qomantsik y confiakïpaq consëjukunawanmi yanapamantsik (Romänus 15:4). Bibliaqa manam nunakunapa pensënintsu, sinöqa “Diospa rasonpa palabranmi” (1 Tesalonicensis 2:13).

2 ¿Bibliapa mëqan yachatsikïnintaq mas gustamantsik? Llapantsikpachi mas gustamanqantsik yachatsikïkuna kan. Wakinkunataqa alläpam gustan Mateu, Marcus, Lücas y Juan librukuna, porqui Jesuspita yachatsikuyanqanmi yanapan Jehoväpa imanö këninta mas reqiyänampaq (Juan 14:9). Wakintanam gustan Apocalipsis libru, porqui ichikllachöna “imapis pasacunanpaq caqcunata” musyatsikuptin (Apocalipsis 1:1). Y mëtsikaqtam Salmus libru gustan alläpa shoqakuptin, y wakinkunanam Proverbius librupa alli consëjunkunata leyirnin kushikuyan. Clärum këkan, Bibliaqa llapan nunakunapaq kanqanqa.

3, 4. (1) ¿Imatataq sientintsik publicacionnintsikkunapaq? (2) ¿Ima publicacionkunataq tukïläya nunakunapaq kan?

3 Bibliata kuyarninmi, chaskinqantsik publicacionkunatapis  kuyantsik, porqui llapampis Bibliapitam yachatsikuyan. Jehoväpa mikï cuenta yanapakïninkunaqa, librukuna, follëtukuna, revistakuna y maskunam kayan (rikäri “Maslla entiendinapaq” neq recuadruta). Këkunam yanapamantsik Diospa amïgun kanapaq y markäkïnintsik mas sinchi kanampaq (Tïtu 2:2).

4 Atska publicacionnintsikkunam llapan Testïgukunapaq kayan. Peru wakinqa jövinkunapaq o teytakunallapaqmi yarqamun. Internet päginantsikchöqa cäsi llapan yachatsikïkuna y vidëukunaqa Diosta mana sirweqkunapaqmi kayan. Kë llapan yachatsikïkunam Jehovä änikunqanta cumpleq kanqanta rikätsikun, pëqa änikurqan llapan nunakunata yachatsinampaq kaqtam (Isaïas 25:6).

5. ¿Imapitataq següru këkänantsik?

5 Bibliata y publicacionkunata leyinapaq tiempuntsik kanantaqa llapantsiktam gustamashwan. Itsa llapan chaskinqantsik publicacionkunata leyinapaqqa tiempunta jorqëta puëdishuntsu. Peru Bibliata y publicacionnintsikkunata leyinapaq y estudianapaq tiempuntsikta alleq provecharqa, segürum këkäshun noqantsikwan Jehovä kushishqa kanqanta (Efesius 5:15, 16). Tsënö kaptimpis, juk peligrupitam cuidakunantsik. ¿Imataq tsë peligruqa? Rikärishun.

6. Jehovä qomanqantsik mikï cuenta yanapakïkunata, ¿imanötaq alleq provechëkashwantsu?

6 Mana cuidakurqa, Bibliapa wakin yachatsikïninkuna y wakin publicacionkuna mana precisaqta yachatsikuyanqantam pensar qallëkushwan. Tantiyarinapaq, ¿imataraq rurashwan pasëkanqantsikpaqnö Bibliachö yachatsikï mana kaptinqa? ¿O imataraq rurashun juk publicacion noqantsikpaqnö mana yachatsikuptinqa? ¿Mana munëkarllatsuraq leyirishun? ¿O manatsuraq leyishunllapis? Tsënö pensarqa alläpa väleq yachatsikïkunatam yachakïkashwantsu. Tsëqa, ¿imatataq rurashwan kë peligruman mana ishkinapaq? Llapan yachatsikïkuna Jehoväpita shamunqantam yarpänantsik. Bibliam kënö nin: “Noqam Jehovä Diosniki kä, kikikipa biennikipaq yachatsishoqniki” (Isaïas 48:17). Kë yachatsikïchömi rikäshun, kima yanapakïkunata llapan Bibliata estudiarnin alleq provechanantsikpaq. Jina Jehovä qomanqantsik mikï cuenta yanapakïkunatapis.

BIBLIATA LEYIRNIN ALLEQ PROVECHASHUN

7. ¿Imanirtaq chaskikoq shonquwan Bibliata leyinantsik?

7 Chaskikoq shonquwan leyishun. Awmi, Bibliapa wakin yachatsikïninkunaqa qellqakashqa juk o atskaq nunapaqmi. Peru 2 Timoteu 3:16 textum “teyta Diospa [llapan] palabranqa quiquinpitam shamun, y allim” nin. Tsëmi Bibliataqa chaskikoq shonquntsikwan leyinantsik (rikäri “Maslla entiendinapaq” neq recuadruta). Tantiyarinapaq, juk wawqim nin, Bibliapa juk yachatsikïninllaman yarpanqan imëkachö yanapëta puëdinqanta. Kënö ruranqanmi yanapan, mana fäcil tarinan yachatsikïkunata tarinampaq. Tsërëkurmi noqantsikpis Bibliata manaraq leyirnin, Jehoväta mañakunantsik chaskikoq shonqutawan yachaq këta qoykamänapaq y tsënöpam pë yachatsimënintsikta munanqanta alleq entiendishun (Esdras 7:10; leyi Santiägu 1:5).

¿Alleqku provechëkantsik Bibliantsikta leyirnin? (Rikäri 7 kaq pärrafuta).

8, 9. (1) ¿Ima tapukïkunatataq rurakushwan Bibliata leyinqantsik höra? (2) ¿Imatataq Jehoväpita yachatsimantsik anciänukuna imanö portakuyänampaq willakïkuna?

8 Tapukïkunatam rurakunantsik. Bibliata  leyirqa këkunatam tapukunantsik: “¿Imatataq Jehoväpita yachatsiman? ¿Imanötaq kë yachakunqä kawënïchö yanapamanman? ¿Imanötaq wakinkunata yanapanäpaq utilizäman?”. Kë tapukïkunaman pensarninqa, Bibliata leyinqantsikta alleqmi provechashun. Jukllëllata rikärishun. Bibliachöqa, congregacionchö anciänunö yanapakïta munaqkuna imanö portakuyänampaq kaqpita atska willakïkunatam tarintsik (leyi 1 Timoteu 3:2-7). Awmi, manam llapantsiktsu anciänu kantsik, tsëqa itsa pensashwan kë textukuna mana yanapamanqantsikta. Peru kë pärrafuchö këkaq tapukïkunata utilizarqa, llapantsikta yanapamënintsikta puëdinqantam cuentata qokushun.

9 “¿Imatataq Jehoväpita yachatsiman?”. Anciänukuna imanö portakuyänampaq Bibliachö willakïkunaqa rikätsikun, Jehovä pëkunapita alli rurëkunata shuyaranqantam. Porqui pëpaqqa sirweqninkuna alläpa väleqmi kayan. Bibliaqa nin, ‘Jesucristupa yawarninpa chaninwan’ Jehovä rantishqa kanqantam (Hëchus 20:28). Awmi, Diosqa shuyaran anciänukuna imachöpis allillata rurayänantam. Jina sirweqninkunata imanö tratayanqampitam cuentata mañanqa. Jinamampis pëqa munan, anciänukuna cuidamashqa següru kanantsiktam (Isaïas 32:1, 2). Rikanqantsiknöpis, anciänukuna imanö kayänampaq willakïkunaqa yachatsimantsik Jehovä noqantsikpaq alläpa yarpachakunqantam.

10, 11. (1) ¿Imanötaq yanapamantsik anciänukuna imanö kayänampaq Biblia ninqanta yarpanqantsik? (2) ¿Imanötaq kë willakïkunata utilizashwan wakinkunata yanapanapaq?

 10 “¿Imanötaq kë yachakunqä kawënïchö yanapamanman?”. Anciänu karninqa yarpänantsikmi, Biblia willakunqannö portakunapaq y mas alliyänapaqmi kallpachakunantsik. Y anciänu këta munarninqa, tsëkunatam llapan puëdinqantsikmannö rurëta procuranantsik (1 Timoteu 3:1, NM). Peru llapantsikmi kë willakïpitaqa yachakïta puëdintsik. Tantiyarinapaq, Jehoväqa shuyaran munënintsikllachö mana tsarakoq y “cabal nunacuna” kanatam (Filipensis 4:5; 1 Pëdru 4:7). Anciänukuna congregacionchö alleq yanapakuyaptinqa, cristiänukunaqa pëkunapita yachakïta y markäkïninkunata qatitam puëdiyan (1 Pëdru 5:3; Hebrëus 13:7).

11 “¿Imanötaq wakinkunata yanapanäpaq utilizäman?”. Anciänukuna imanö kayänampaq Biblia willakunqantaqa, utilizashwan Bibliapita yachakïkaq y wakinkunata entienditsinapaqmi. Anciänukunaqa mana alli religionpa pushaqninkunapita jukläya kayanqanta. Jinamampis, anciänukuna congregacionchö alläpa yanapakuyanqantam yarpätsimantsik. Tsënö kallpachakuyanqanman pensarmi, pëkunata mas respetashun (1 Tesalonicensis 5:12). Y respetanqantsikta rikätsishqam, mas kushishqa congregacionchö yanapakuyanqa (Hebrëus 13:17).

12, 13. (1) ¿Ima yanapakïkunataq kapamantsik maslla yachakunapaq? (2) Juk igualatsikïwan willakaramï, sasa yachatsikïkunata tarinapaq maslla yachakunqantsik imanö yanapamanqantsikta.

12 Mas yachatsikïkunata ashishun. Bibliata estudiarqa, kë tapukïkunapa respuestantam ashinantsik:

  • ¿Pitaq kë libruta qellqashqa?

  • ¿Mëchötaq y imëtaq qellqakarqan?

  • ¿Ima precisaqkunataq pasarqan kë libruta qellqayanqan witsan?

Kë tapukïkunapa respuestanta musyanqantsikmi yanapamäshun, sasa tarinan yachatsikïkunata tarinapaq.

13 Juk igualatsikïta rikärishun, Ezequiel 14:13, 14 textuchömi, Jehovä nirqan pëpa contran jutsallakoq naciontaqa chipyëpa ushakätsinampaq, y mikïninkunatawan animalninkunatapis. Tsënö kaptimpis kënömi nirqan: “Kë kiman nunakuna : Noë, Daniel y Job mana alli ruraqkunapa chöpinchö këkäyaptinqa, alli rurëninkunapitam salvakuyanqa”. Këpita mas yachakushqaqa, cuentatam qokushun Ezequielqa, 612 watakunanö Jesus manaraq shamuptin kë versïculukunata qellqanqanta. Noëwan Job atska watapana wanushqa këkäyaptimpis, Jehoväqa mana jaqipa sirwiyanqanta yarparëkarqanllam. Peru Danielqa tsë witsan kawëkarqanllaram. Noënö y Jobnö alli ruraq kanqanta Jehovä ninqan witsampaqqa, itsa 20 watayoqnöna karqan. ¿Imatataq këpita yachakuntsik? Mana jaqipa llapan sirweqninkunata hasta jövin kayaptimpis Jehovä rikëkanqanta y valoranqantam (Salmu 148:12-14).

LLAPAN PUBLICACIONNINTSIKPITA ALLEQ YACHAKUSHUN

14. (1) ¿Imanötaq jövinkunata yanapan pëkunapaq jorqakämushqa llapan yachatsikïkuna? (2) ¿Imanötaq wakinkunataqa yanapan? (Rikäri kë yachatsikïpa qallananchö këkaq dibüjuta).

14 Jövinkunapaq yachatsikïkuna. Rikarquntsiknam Bibliapitaqa llapantsik yachakïta puëdinqantsikta. Tsënöllam llapan publicacionnintsikpita yachakïtaqa puëdintsik. Këkunallaman pensarishun. Kë qepa watakunachöqa, jövinkunapaq parlaq yachatsikïkunata y librukunatam Jehovä  qomashqantsik [1] (rikäri kë yachatsikïpa ushananchö këkaq willakïta). Kë yachatsikïkunaqa yanapakun, escuëlachö mana allikunata rurayänampaq inkitayaptin y problëmakunapa pasarnin alli tsarakuyänampaqmi. Peru ¿imanötaq kë yachatsikïkuna y librukunaqa llapantsikta yanapamantsik? Tsëkunata leyirqa, musyashunmi ima problëmakunapa jövinkuna pasayanqanta y imanö yanapanapaq kaqtapis.

Poqu cristiänukunaqa manam pensayanmantsu, jövinkunapaq yarqamoq yachatsikïkunata leyita mana wanayanqanta

15. ¿Imanirtaq jövinkunapaq yarqamoq yachatsikïkunataqa poqu cristiänukunapis leyiyanman?

15 Poqu cristiänukunaqa manam pensayanmantsu, jövinkunapaq yarqamoq yachatsikïkunata leyita mana wanayanqanta. Tsëqa orgullösu këmi kanman. Poqu nunakunapis, tsë problëmakunapaqa pasëkäyanmi. Tantiyarinapaq, llapantsikmi imaman creinqantsikta defendinantsik, munënintsikkunatam tsaränantsik, mana allikunata ruranapaq wakinkuna nimashqam alleq tsarakunantsik, mana alli amïgukunawanqa manam juntakunantsiktsu y mana alli rurëkunawanqa manam kushikunantsiktsu. Jövinkunapaq yachatsikïkunaqa Bibliapitam yarqamun. Tsëmi llapantsikta yanapamënintsikta puëdin.

16. ¿Imanötaq jövinkunapaq yarqamoq publicacionkuna yanapakun?

16 Jövinkunapaq parlaq publicacionkunaqa, Jehoväpa mas alli amïgun kayänampaqmi yanapan (leyi Eclesiastes 12:1, 13 *). Peru poqu cristiänukunapis yachakïtaqa puëdiyanmi. Tantiyarinapaq, 2009 wata abril killa ¡Despertad! revistachömi, Jövinkunapaq parlaq yachatsikï yarqamurqan y tïtulunqa karqan “¿Cómo disfrutar la lectura de la Biblia?” nishqan. Kë yachatsikïchömi atska yanapakïkuna kan y ruturir guardanapaq juk recuadrupis. ¿Poqu cristiänukunata tsë yanapakïkuna yanaparqanku? Awmi, juk casakushqa y wamrayoq warmim willakurqan Bibliata leyï alläpa sasa kanqanta, tsëmi tsë revistachö consëjukuna ninqanta rurarqan. Kananqa Bibliata leyirnin y llapan Biblia kaq yachatsikïllata yachatsikunqanta cuentata qokurirmi alläpa kushikun. Këmi yanaparqan llapan Biblia ninqanta maslla entiendinampaq. Tsëmi kë warmi kënö nin: “Manam imëpis alläpaqa kushikushqätsu Bibliata leyirnin”.

17, 18. ¿Imanötaq yanapamantsik llapan nunakunapaq yachatsikïkuna? Juk igualatsikïwan willakaramï.

17 Llapan nunakunapaq yachatsikï. 2008 watapitam yachakunapaq kaq Täpakoq revistataqa, Jehoväpa testïgunkunallapaq jorqayämurqan. Peru mana Testïgu kaq nunakunapaqpis revistakunataqa jorqayämushqam. ¿Imanötaq tsëkunata alleq provechashwan? Këllaman pensarishun, juk nunata reunionkunaman invitarishqa shamuptinqa, alläpa kushishqachi sientikuntsik. Y yachatsikayämunqan höra,  kë nuna imanö sientikunqanmanchi y kawëninta imanö cambianampaq kaqmanchi pensëkantsik. Kë llapanmi yanapamäshun discursuchö yachatsikuyanqampita mas agradecïdu kanapaq.

18 Itsa tsënölla sientikuntsik llapan nunakunapaq publicacionkunata jorqayämuptin. Tantiyarinapaq, jw.org nishqan päginachö llapan nunakunapaq Täpakoq revistaman y yachatsikïkuna këkaqman pensarishun. Tsëkunachöqa, fäcil-lla Bibliata llapan nunakuna entiendiyänampaq yachatsikïkunam yarqamun. Tsë yachatsikïkunata leyirninqa, Bibliapa yachatsikïkunata mas allim entiendishun. Tsërëkurmi alläpa agradecikuntsik. Jina kë yachatsikïkunam, Diospita willakunqantsikchö imaman creinqantsikta alleq entienditsikunapaqmi yanapamantsik. Tsënöllam ¡Despertad! revistapis yanapamantsik. Tantiyarinapaq, Diosman creinqantsikta y pë kamanqankunaman imanir creinqantsikta defendinapaqmi yachatsimantsik (leyi 1 Pëdru 3:15).

19. ¿Imanötaq Jehovä qomanqantsik yanapakïkunapita agradecïdu kanqantsikta rikätsikushwan?

19 Clärum këkan, mikï cuenta atska yachatsikïkunata Jehovä qomanqantsikqa (Mateu 5:3, NM). Tsëqa, llapan consëjunkunata y yachatsikïninkunata leyir y rurar sïguishun. Tsënö rurarninqa allim kawakushun y Jehovä qomanqantsik yanapakïkunapitam alläpa agradecïdu kanqantsikta rikätsikushun (Isaïas 48:17).

^ [1] (14 kaq pärrafu): Tantiyarinapaq, rikäri Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas (volumen 1 y 2) nishqan libruta y jw.org päginachö këkaq “Los jóvenes preguntan” nishqan yachatsikïtapis.

^ par. 16 Eclesiastes 12:1, 13: “Kanan jövin kënikichö yarpë Kamashoqnikipaq mana alli tiempukuna manaraq chämuptin, o ‘mananam kallpä kannatsu’ ninëki watakuna manaraq chämuptin. [...] Rasumpa kaq Diosta mantsë y mandamientunkunata cumpli. Tsëta ruranampaqmi nunaqa kawan”.