PASAQ wataqa, mëtsikaq Testïgukunam siervu Ministerial këman o anciänu këman chäyashqa. Qampis tsë carguta chaskishqa karqa alläpa kushishqachi këkanki.

Peru kushishqa sientikurpis, itsa mantsapakïkanki cumplita mana puëdinëkipaq kaqta pensarnin. Jason jutiyoq jövinlla anciänum kënö nin: “Anciänu kanäpaq nombrarayämaptinqa, cumplita mana puëdinäpaq kaqtam pensarqä”. Moiseswan Jeremïaspis Jehovä qonqan carguta cumplita mana puëdiyänampaq kaqtam pensayarqan (Ex. 4:10; Jer. 1:6). Qampis, ¿tsënöku sientikunki? ¿Imataraq rurankiman tsënö mana sientikunëkipaq y chaskinqëki carguta shumaq cumplinëkipaq? Timoteupita yachakurishun (Hëch. 16:1-3).

TIMOTEU RURANQANNÖ RURË

Viäjinkunachö yanaqänampaq apostol Pablu invitanqan witsanqa, Timoteuqa itsa 20 watayoqllaraq karqan. Tsëqa itsa mantsapakurqan chaskinqan carguta cumplita mana puëdinampaq kaqta pensarnin (1 Tim. 4:11, 12; 2 Tim. 1:1, 2, 7). Peru chunka watakuna pasariptinmi Pabluqa Filïpuschö cristiänukunata Timoteupaq kënö nirqan: “Timoteuta ichikllachöna qamkunaman kachamïtam shuyä [...]. Porqui pënö yanapakïta munaqqa manam pipis kantsu” (Filip. 2:19, 20).

Timoteuqa alli anciänum tikrarqan. ¿Imanötaq tsëta lograrqan? ¿Imanötaq Timoteu ruranqannö rurankiman? Joqtallata rikärishun.

1. Wakinkunapaqmi alläpa yarpachakoq. Filïpuschö cristiänukunatam Pablu nirqan pëkunapaq Timoteu alläpa yarpachakunqanta (Filip. 2:20). Timoteuqa rasumpam wakinkunata yanapëta munaq Diospa kaqchö alli kayänampaq. Y pëkunarëkur imëkatapis ruranampaqmi listu këkarqan.

Wakin choferkunaqa paradërunkunaman tiempunchö chëta mas precisaqpaq churarmi nunakunataqa cäsuyantsu. Ama pëkunanöqa kashuntsu. 20 watapana yanapakoq William jutiyoq anciänum, tsëllaraq carguta chaskishqakunata kënö nin: “Wawqikunata y panikunata kuyakïwan tratë. Imatapis wanayanqankunata alkäbu kë, y ama ruranëkipaq kaqkunallamanqa yarparëtsu”.

2. Diospaq rurëkunatam mas precisaqpaq churarqan. Timoteupaq parlanqanchömi Pablu kënö nirqan: “Wakinkunaqa llapampis kikinkunapa bienninkunallatam ashiyan, y manam Jesucristupa kaqtatsu” (Filip. 2:21). Pabluqa cuentatam qokurqan Römachö këkaq cristiänukunaqa kikinkunapa rurëninkunallachö mas ocupädu kayanqanta. Y Diospaqqa ichikllata rurayanqanta. Peru Timoteuqa manam tsënötsu karqan, masta ruranampaq ocacion kaptinqa Isaïasnömi, “¡këchömi këkä! Noqa ëwashaq” nirqan (Is. 6:8).

¿Imatataq rurankiman Römachö cristiänukunatanö mana pasashunëkipaq? Tsëpaqqa Pablu ninqannömi imakuna mas precisaq kanqanta cuentachö katsinëki (Filip. 1:10). Kënömi tapukunëki: “¿Imataq Diospaqqa mas precisan?”. Y tsëtam mas precisaqpaq churanëki. Tsëpitana alleq patsätsi, tsë precisaq rurëkunata ruranëkita imapis mana pantatsishunëkipaq. Pablum Timoteuta kënö nirqan: “Jövin kë munëkunapita escapakï, peru alli kaq rurëkunata, markäkïta,  kuyakïta y yamë këta ashir sïgui” (2 Tim. 2:22).

3. Alleqmi yanapakurqan. Pablum Filïpus cristiänukunata Timoteupaq kënö nirqan: “Alleqmi musyayanki imanö kanqanta [...], pëqa [...], alli willakïkuna më tsëman chänampaq[mi] noqawan juntu imëka sirwipakoqnö yanapakushqa” (Filip. 2:22). Timoteuqa manam qelatsu karqan. Pablutam alleq yanaparqan y tsënöpam mas amïgu tikrayarqan.

Musyanqantsiknöpis Jehoväpa markanchöqa mëtsika trabäjum kan. Tsëmi “Señorpa rurëninchö” shumaq yanapakuyänëki (1 Cor. 15:58). Tsëta rurarqa kushishqam kayanki y cristiänu mayintsikkunawampis mas amïgum kayanki.

4. Yachakunqannömi kawarqan. Pablum Timoteuta kënö nirqan: “Qamqa shumaq y allim qatikanki yachatsikïnïta, imanö kawanqäta, munënïta, markäkïnïta, pacienciayoq kënïta, kuyakoq kënïta, alli tsarakunqäta” (2 Tim. 3:10). Yachakunqanmannö kawashqa karninmi, Timoteuqa mas cargukunata chaskita puëdirqan (1 Cor. 4:17).

¿Yanapëkäshunkiku juk poqu anciänu? Manaqa, ¿manatsuraq mëqanllatapis nirinkiman yanapashunëkipaq? Atska watapana anciänunö sirwikaq Tom jutiyoq wawqin kënö nin: “Alläpa yachaq juk anciänum amïgü tikrarirqan y alläpam yachatsimarqan. Pëtam imatapis tapureq kä y nimanqantam ruraq kä. Tsëmi yanapamarqan imatapis mana mantsapakïpa ruranäpaq”.

5. Diospitam mas yachakurqan. Pablum Timoteuta nirqan Diospita mas yachakurnin sïguinampaq (1 Tim. 4:7). Musyanqantsiknöpis juk cörreq nunaqa manam yachatseqninllatatsu shuyaran, sinöqa kikillampis seguïdum yachakunan. Tsënö kaqllam Timoteuta Pablu kënö nirqan: “Leyichö, wakinkunata atikar këchö y yachatsikïchö alliyänëkipaq kallpachakur sïgui [...]. Tsëkunaman yarpachakï; [...] tsënöpa poqu cristiänu tikrëkanqëkita llapankuna rikäyänampaq” (1 Tim. 4:13-15).

Qamkunapis mas yachakïtaqa puëdiyankim. Ama yachakuyanqëkillawanqa quedakuyëtsu. Jehoväpa markan mandakamunqankunawan aldia kayë. Ama yachayanqëkillaman confiakurqa imatapis raslla rurayëtsu, sinöqa alleqraq imanö kanqanta musyëta procurayë. Timoteunöpis, imanö këkäyanqëkita y imata yachatsikïkäyanqëkita alleq rikäyë (1 Tim. 4:16).

6. Espïritunwan Jehovä yanapanantam permitirqan. Pablum Timoteuta nirqan santu espïritupa yanapakïninwan chaskinqan alli willakïkunata cuidanampaq (2 Tim. 1:14). Tsë willakïta shumaq cuidanampaqqa Timoteuqa santu espïritunwan Jehovä yanapanampaq kaqmanmi confiakunan karqan.

Mëtsika watapana anciänunö sirweq Donald wawqim kënö nin: “Carguyoq wawqikunaqa Dioswan amïgu këninkunatam alleq cuidayänan. Tsëta rurarqa mas allim yanapakuyanqa. Santu espïritu yanapananta permitirninqa, cristiänu mayinkunapaqmi juk bendicion kayanqa” (Sal. 84:7; 1 Pëd. 4:11).

CHASKINQËKI CARGUTA VALORË

Alläpa kushikïpaqmi qamnöpis tsëllaraq carguta chaskishqa wawqikuna mas poqu cristiänuman tikrayanqanqa. Qallanan pärrafuchö parlanqantsik Jason wawqim kënö nin: “Atska watapana anciänu kënïchöqa alläpam yachakurqö y manam mantsapakünatsu. Ruranäpaq kaqkunataqa kushishqam rurä y alläpam valorä”.

Y qamqa, ¿sinchikunkitsuraq mas poqu cristiänu këman chänëkipaq? Timoteu ruranqanta qatirqa puëdinkim. Y tsënöpam cristiänu mayikikunapaq juk bendicion kanki.