DIOSPITA yachatsikunqantsikqa alläpam precisan, peru wakin nunakunaqa mana precisaqtanömi rikäyan. Biblia ninqanman interesäkurnimpis, noqantsikwan yachakïtaqa mana precisaqpaqmi churayan.

Gavin jutiyoq nunata pasanqanta rikärishun. Pëqa reunionkunamanmi ëwaq, peru Bibliapitaqa manam yachakïta munaqtsu. ¿Imanir? Porqui Bibliapitam ichikllata yachaq y tsëmi wakinkuna musyayänantaqa munaqtsu. Jina manam munarqantsu ni mëqan religionman mëtikïta ni engañayänanta. ¿Ima ninkitaq Gavin pensanqampita? ¿Imanöllapis yanapëta puëdiyanmantsuraq karqan? Bibliapa yachatsikïninkunaqa nunakunata alläpam yanapan. Tsëmi, “shullyanö” y “qewakuna jananman tamya chirapaqnö” palabran kanampaq kaqta Jehovä israelïtakunata nirqan (Deuteronomiu 31:19, 30; 32:2). Shullya imanö kanqampita chuskullata rikärishun y tsëmi yanapamäshun ‘nunacunata’ Diospita imanö yachatsinapaq (1 Timoteu 2:3, 4).

 ¿IMANIRTAQ YACHATSIKÏNINTSIK SHULLYA YAKUNÖ?

Shullyaqa ñampullam. Shullyaqa paqaspa alalëwan rurakaq shutï yakum. ¿Imanirtaq Bibliaqa nin Diospa palabranqa shullyanö kanqanta? Porqui Diosqa sirweqninkunata parlapaq shumaq y yachëllapam. ¿Imanötaq Dios ruranqanta qatishwan? Yachatsinqantsik nunakunapa creenciankunata respetarnin, kikinkuna cuentata qokuyänampaq animarnin y kikinkuna imatapis decidiyänampaq yanaparninmi. Nunakunaman rasumpa interesäkushqaqa, listum këkäyanqa wiyamänapaq y yachatsikunqantsikchöpis allim yarqapakushun.

Shullyaqa freskum. Diospita yachatsikunqantsikqa shullyanömi kanqa nunakunata alli sientitsirninqa. Tsëtaqa rurantsik, Bibliata reqiyänampaq nunakunata tukïnöpa yachatsirninmi. Yapë parlarishun Gavin nunapita. Qallananchöqa Chris jutiyoq wawqim Bibliapita yachakuyänampaq nirirqan, peru manam exigirqantsu. Antis Bibliapita cada parlakurmi alli sientikunanta procuraq. Jina Chrisqa nirqan Bibliapa juk precisaq yachatsikïnin kanqanta y tsëta musyanqanqa reunionkunachö alleq entiendinampaq yanapanampaq kaqtam. Jina nirqanmi, Bibliapa profecïankuna cumplikanqankunapita yachakunqan Bibliaman confiakunampaq yanapanqanta. Atska kutim profecïakunapita parlayarqan y tsëran Gavinqa Bibliapita yachakunampaq änikurirqan.

Shullyaqa plantakunatam kawatsin. Israelchöqa usya witsanqa alläpam achachan y atska killakunapam tamyantsu. Shullya mana kaptinqa plantakunaqa tsakirirmi wanuriyanman. Bibliaqa willakurqanmi, kanan witsanqa “Jehoväpa palabrankunata” nunakuna wiyëta alläpa munayänampaq kaqta (Amos 8:11). Imëka yakunashqanömi kayänan karqan, peru espiritual kaqchö. Tsëmi Bibliaqa nin ciëlupaq akrashqakuna Diospa Gobiernumpita yachatsikuyaptinqa, Jehoväpa shullyannö kayanqanta (Miquëas 5:7). Y ‘juk kaq üshakunapis’ pëkunatam yanapayan (Juan 10:16, NM). Diospita yachatsinkunqantsikqa yachakï munaqkunata kawëtam qonqa. ¿Precisaqpaqku tsë yachatsikïta churantsik?

Shullyaqa Jehoväpa qarëninmi. (Deuteronomiu 33:13). Diospita yachatsikunqantsikqa juk qarënömi kanman chaskikoqkunapaqqa. Tsëmi Gavinpaqqa juk qarënö karqan Bibliapita yachakunqan, porqui tapukïninkunapa respuestankunata tarinampaqmi yanaparqan. Ichik tiempullatam bautizakurirqan y kananqa warmin Joyciwanmi kushishqa Diospa Gobiernumpita yachatsikuyan.

Jehoväpa testïgunkunaqa Diospa Gobiernumpita yachatsikïtam entëru Patsaman chëkätsiyan.

YACHATSIKUNQANTSIKTA PRECISAQPAQ CHURASHUN

Yachatsikunqantsikta shullyawan igualatsirqa, ruranqantsiktam precisaqpaq churashun. ¿Imanir? Porqui juk shutïlla shullyaqa manam imatapis rurantsu, peru atska waranqa yaku shutïkuna juntakarqa, patsatam oqüriyan. Tsënöllam noqantsikpis japallantsikllaqa alläpa rurëta puëdintsiktsu, peru llapantsik Jehoväpa testïgunkuna juntakarninqa “llapan markachö nunakunamanmi” yachatsikïta chätsita puëdintsik (Mateu 24:14, NM). Rikanqantsiknöpis yachatsikunqantsikqa Jehoväpa juk qarëninmi. Y shullyanömi ñampulla, freskäkoq y kawatsikoq kanman.