¿IMANIRTAQ PRECISAN?

Imëka muru cuentata Diospa Palabranta mururirqa, yakun winaqmi kutita munantsik (1Co 3:6). Tsëmi Diospita pipis masta musyëta munaptinqa, kutirnin contestanapaq juk tapukïta ruranantsik. Tsënöpam maslla musyëta munanqa y kutinapaqpis mas fäcil-lla preparakunapaq kanqa. Y kutirninqa, “pasaqchö tapukïta ruranqäpita contestaqmi kutikämü” nirishunllanam.

¿IMANÖTAQ RURASHWAN?

  • Wayin wayin yachatsikunapaq preparakurninqa, yapë kutinarëkur ima tapukïta ruranapaq kaqmanmi pensanantsik. Itsa pensashwan tsë junaqchö munatsikunapaq kaq publicacion contestanqan tapukïkunaman. Jina estudiu biblicuta diriginapaq kaq publicacionchö këkaq tapukïkunamampis pensashwanmi. Y kutirninqa tsë publicaciontam munaratsishwan.

  • Diospita masllata musyëta munaq nunata tarirqa, yapëpis pëwan parlakurita munanqëkita niri, y tsëpitana kutir contestanëkipaq kaq tapukïta rurari. Puëdirninqa imanö tarinëkipaq kaqta tapuri.

  • Imë hörapaqpis änirqa, tsë hörachö kuti (Mt 5:37).