¿IMANIRTAQ PRECISAN?: Jesusnöllam Diospa Gobiernun imata ruramunampaq kaqta musyatsikunantsik (Jn 18:37). Alläpa mana allikunata rurayaptin y mana rasumpa kaqkunata niyaptimpis, alli kaqta rurar, rasumpa kaqta parlar y tsëman pensarmi kushishqa sientikunantsik (1Co 13:6; Flp 4:8).

¿IMANÖTAQ RURASHWAN?

  • Manam pipaqpis wasan rimanantsiktsu ni rimayaptin wiyaräkunantsiktsu (1Te 4:11).

  • Manam wakimpa desgracianpita kushikunantsiktsu.

  • Alli kaq cösaskunallamanmi pensanantsik.

JUKNINTSIK JUKNINTSIK KUYANAKOQ KASHUN: KUYAKOQQA MANAM LLUTA RURËKUNAPITATSU KUSHIKUN, SINÖQA RASUN KAQWANMI NEQ VIDËUTA RIKÄRIR, KË TAPUKÏKUNATA CONTESTARIYË:

  • ¿Imanötaq Lisiqa rikätsikurqan wakimpaq mana yarpachakunqanta?

  • ¿Imapitataq Aliciaqa Lisita parlaparqan jukpa asuntunkunallapaq manana parlapänampaq?

  • ¿Imakunapaqtaq piwampis parlakushwan?

Alli kaqta rurarnin kushishqa sientikushun.