Jehoväpa leyninkunaqa tsapämantsikmi. Peru tsë tsapäkïninta chaskinapaqqa, shonquntsikchömi leyninkunata katsinantsik (Pr 7:3). Jehoväta sirweq nuna shonqun tumakärinanta permitirqa, Satanaspa munapëpaq y pantatsikoq trampankunamanmi ishkirin. Proverbius librupa 7 kaq capïtulunmi willakun juk jövin shonqun tumakärinanta permitinqanta. ¿Imatataq yachakuntsik tsë jövin pantanqampita?

 • Rikanqantsik

  7:10

 • Yatanqantsik

  7:13

 • Munanqantsik

  7:14

 • Muskinqantsik

  7:17

 • Wiyanqantsik

  7:21

 • Satanasqa, Jehoväpita karupäkurinata munarmi tukï trampakunata utilizan.

 • Yachaq y tantiyaq kanqantsikmi, jutsa rurë mana alliman chätsikunqanta cuentata qokunapaq yanapamäshun, tsënöpa jutsata mana ruranapaq.