Moises qellqanqan Leyta cumplinapaq obligädu mana karpis, Diosta y nuna mayintsikta kuyanantsikpaq mas precisaq mandamientukunata cäsukunatam Jehoväqa munan (Mt 22:37-39). Juk junaqllachötsu manam kuyakoqqa tikrarishun, tsëmi kallpachakunantsik. ¿Imatataq ruranantsik? Cada junaqmi Bibliata leyinantsik. Leyinqantsikkunaman pensarninmi musyarintsik Jehovä imanö kanqanta y alläpa alli kanqantam cuentata qokurintsik (Sl 27:4). Tsëqa yanapamäshun Pëta mas kuyanapaq, imatapis alli ruranapaq, mandamanqantsikta cäsukunapaq y pënölla wakintapis kuyanapaqmi (Jn 13:34, 35; 1 Jn 5:3). Bibliata leyi mas gustamänapaq kima yanapakïkunata rikärishun.

  • Tsëchö këkaqnö sientikushun. Leyinqantsik höraqa tsëchö këkanqantsikta, pasakunqankunata wiyëkanqantsikta y tsëchö imëkapis kaqkuna shumaq pukutëkanqanta sientikanqantsikta pensashun. Y tsëchö këkaqkuna imanö sientikuyanqanman pensashun.

  • Juknöpapis yachakushun. Bibliata leyirqa sinchipa leyita o leyirëkarmi grabashqata wiyëta puëdintsik. Jinamampis unë witsan Diosta sirweqkunapitam maslla yachakurishwan y qallanampita ushananyaq Bibliata leyinallapa rantinmi, imallatapis akrarirnin tsëpita maslla yachakurishwan. Itsapis Jesuspita maslla musyarinapaq Diospa Palabrampita yachakunapaq yanapakïkuna follëtupa 4 y 16 kaq yachatsikïninta leyirishwan. Y Llapan junaqkuna Bibliapita yachakunapaq follëtuchö yarqamoq textupa capïtuluntam leyirishwan o Bibliapa librunkuna ima witsan qellqakanqanmannömi ordenpa leyirishwan.

  • Entiendita procurar leyishun. Avancëta munarnin atska capïtulukunata leyinapa rantinmi, cada junaq entiendita procurarnin juk capïtulullatapis leyinantsik y tsëmanmi pensanantsik. Qepan kaq y qateqnin kaq versïculukunata cuentaman churashun. Imanö pasakunqankunata alleq yachakushun. Mäpakunata y juk textukunata tarinapaq yanapakïta utilizäshun. Jinamampis alleq entiendinapaq juk publicacionkunachö ashishun. Ëka tiemputam jorqantsik leyinantsikpaq, tsë tiempullatam jorqanantsik leyinqantsikman pensanapaqpis.