4:16-18

Juk ishkinarëkaq wayichö ishkaq familiakuna täräyanqanman pensarishun. Juk kaq familiaqa alläpam yarpachakun; peru juknin kaqqa kushishqam këkäyan. ¿Imanirtaq kushishqa këkäyan? Porqui ichikllachöna juk mushoq wayiman ëwakuyanqa.

Musyantsikmi nunakunaqa ‘kananyaq llakikurnin waqar sïguikäyanqanta, y llapankuna juntu alläpa nanatsikurnin këkäyanqanta’. Tsënö kaptimpis, Dios änikunqanman pensanqantsikmi noqantsiktaqa yanapamantsik (Ro 8:22). Diospa Gobiernun ruramunampaq kaqwan kanan witsan mana allikunapa pasar sufrinqantsikkunata igualatsishqaqa, tsëkunaqa ichik tiempullapa y ankashllam kayan. Dios ruramunampaq kaqman pensanqantsikmi alli tsarakunapaq y kushishqa kanapaq yanapamantsik.