Diosta adoranantsik wayita cuidashun Diospita Yachatsikunantsik Wayiqa manam juk wayikunanöllatsu, sinöqa Diosnintsik Jehoväta adoranantsik wayim. ¿Imanötaq llapantsik yanapakushwan Diosta adoranantsik wayita altsapakïchö? Diosta adoranantsik wayita cuidashun nishqan vidëuta rikäriyë. Tsëpitana, këchö këkaq tapukïkunata rurari.

  1. ¿Imanirtaq Diospita Yachatsikunantsik Wayita wanantsik?

  2. ¿Imanirtaq Diospita Yachatsikunantsik Wayita limpiuta y shumaqta katsinantsik?

  3. ¿Pitaq Diospita Yachatsikunantsik Wayi altsapakïchö yanapakunman?

  4. ¿Imanirtaq alläpa precisan cuidädulla trabajanantsik? Y ¿Imanö ruranapaqtaq kë vidëu yachatsimantsik?

  5. ¿Imanötaq qellënintsikwan yanapakunqantsik Jehoväta alabanapaq yanapakun?

¿IMANÖTAQ YANAPAKUSHAQ?