¿IMANIRTAQ PRECISAN? Internetqa yanapamashwanmi, peru mana alli rurëmampis ishkiratsimashwanmi. Tsëmi wakin cristiänukunaqa mana utilizäyänampaq decidiyashqa, y wakinkunanam familiankunawan y amïgunkunawan parlayänampaq utilizäyan. Tsënö kaptimpis, Satanasqa Internet-ta mana allipa utilizänatam munan, tsënöpa Jehoväta jaqirinapaq y kikintsikpis mana allichö quedanantsikpaq. Peru Bibliam yanapamäshun peligruchö këkanqantsikta cuentata qokunapaq y Jesusnö mana alliman mana ishkinapaq (Lü 4:4, 8, 12).

PELIGRUKUNA

  • Internetllachö kaki. Atska hörakuna parlakurnin y imatapis musyapakurnin Internetllachö kakushqaqa, mananam Diospa kaqta ruranapaq tiempuntsikpis kanqanatsu.

    Imata ruranapaq Biblia willakunqan (Ef 5:15, 16; Flp 1:10)

  • Mana conviëneqkunata rikäräki. Pununakï asuntuta munapätsikoq fötukunata rikararninqa, pornografïata rikëman y rakcha rurëmanmi ishkirishwan. Jina Diospa contran churakashqakuna Internetman churayanqanta leyipis, Diosman markäkunqantsiktam ushakäratsinman.

    Imata ruranapaq Biblia willakunqan (Mt 5:28; Flp 4:8)

  • Mana conviëneq fötukunata chure o tsëpita parlaki. Shonquntsik traicionëru kaptinmi, fötukunata Internetman churayanqampita parlakurita o mana conviëneq fötukunata churëta munarishwan. Tsëqa mana allichömi quedatsimashwan y wakinkuna Diosman markäkuyanqantapis ushakäratsinmanmi.

    Imata ruranapaq Biblia willakunqan (Ro 14:13; Ef 4:29)

PARLANËKIPAQ INTERNET-TA UTILIZARQA ALLEQ CUIDAKÏ NEQ VIDEUTA RIKÄRIR, KËKUNA MANA PASAMÄNAPAQ IMATA RURANANTSIK PRECISANQANTA RIKÄTSIKURI: