¿IMANIRTAQ PRECISAN? Salvakïta munarqa Jehoväpa jutintam nunakunaqa qayakuyänan (Ro 10:13, 14). Tsënö kaptimpis, Bibliata mëtsikaq estudiaqkunam Jehovä mandakunqannö kawëta munayantsu. Tsëmi, shonqupita patsë Jehoväta sirwita munaq kaqkunata yachatsinapaq tiempuntsikta alli utilizänantsik. Y unëpana Bibliapita yachëkätsishqapis cambiukunata mana ruraptinqa, mananam yachatsir sïguinantsiknatsu. Pëkunata yachatsinapa rantinqa, Jehoväta sirwita munaq kaqkunata y markanchö këta munaqkunatam yachatsinantsik (Jn 6:44). Peru tiempu pasariptin yapë yachakïta munar cambiukunata ruraptin y ‘imëyaqpis kawakïta chaskinampaq’ kallpachakuptinqa yapëmi yachatsinantsik (Hch 13:48).

¿IMANÖTAQ RURASHWAN?

  • Rasumpa kaqta yachakïta munanqampita felicitäri (1Ti 2:4).

  • Bibliapita yachakunqanmannö kawanan alläpa precisanqanta yarpäratsi (Lü 6:46-49).

  • Murukoq nunapaq parlaq igualatsikïpita shumaq yacharatsi y imakuna Diosta sirwinanta michëkanqanman pensanampaq niri (Mt 13:18-23).

  • Bibliapita imanir manana yachatsinëkipaq kaqta niri.

  • Puëdinqëki höraqa watukaq ëwanëkipaq kaqta o qayanëkipaq kaqta niri, jina yachakunqannö kawar qallëkuptinqa yapë yachatsinëkipaq kaqtapis niri.

VIDEUTA RIKÄRIR KË TAPUKÏKUNATA CONTESTARIYË:

  • ¿Bibliapita yachakïkaq nuna imakuna ninqantaq rikätsikurqan cambiukuna rurëta mana munanqanta?

  • Bibliapita yachëkätseq wawqiqa, ¿imanötaq yanaparqan cambiukunata ruranan precisanqanta rikänampaq?

  • Yapë yachakïta munarqa, ¿imakunata ruranan precisanqantataq tsë wawqi käyitsirqan?