Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 CAPÍTULO 2

Jehová Diospitam Bibliaqa shamun

Jehová Diospitam Bibliaqa shamun
  • ¿Imachöraq Bibliaqa hukläya wakin librokunapita?

  • ¿Imanötaq Biblia yanapamantsik kawënintsikchö problëmakunata altsanapaq?

  • ¿Imanirtaq Bibliachö profecïakunaman creishwan?

1, 2. ¿Imanirtaq Diosnintsikpa shumaq qarëninmi Bibliaqa nintsik?

¿YARPANKIKU huk alli amïguïki huk shumaq qarëniki qarekushonqëkita? Alläpachi kushïkorqëki. Tsë qarëwanmi amïguïki kuyashonqëkita rikätsishorqëki, y alläpachi qampis agradecikïkorqëki.

2 Tsënömi Bibliapis, Diosnintsikpa shumaq qarënin, tsëmi alläpa agradecido kashwan. Kë librochöqa imëpis mana musyanqantsiktam musyarintsik. Kë librochöqa nimantsik: Cielo, qoyllurkuna, Patsa y punta nunakuna imanö kamashqa kayanqantam. Hinamampis kawënintsikchö problëmakunata y mana alli munënintsikkunatapis altsanapaqmi alli consëjokunata tarintsik. Y kë Patsachö Diosnintsik munanqan imanö cumplikänantapis nimantsikmi. ¡Imanö shumaq qarëmi kë libroqa!

3. ¿Imanirtaq Jehová qarëkamarqontsik Bibliata, y imanirtaq kë qarëqa alläpa alli y kushikïpaq?

3 Hina alläpa alli y kushikïpaq qarëmi Bibliaqa, ¿imanir? Kikin qellqatsimoqnin Jehová Diospita yachatsimarnintsik. Alleq reqinantsikta munarmi kë librontsikqa qarëkamarqontsik. Awmi, Bibliaqa yanapamantsik Jehová Diosman más witikïkunapaqmi.

4. ¿Imanö atska Bibliakuna yarqonqantaq espantëpaq?

4 ¿Huk Bibliëki kapushunkiku? Kapushuptikeqa, alläpa  allim y wakinkunapapis kanmi. Casi ishkë waranqa joqta pachak idiomakunachömi horqayämushqa y casi llapan nunakunam katsiyan, tsëmi nunakunapaqa pullanlla o llapan karpis Bibliankuna kayäpun. Waranqa kuti waranqapitapis mastam cada semana nunakunapa makinchö Bibliakunata haqiyan, y kananyaqqa waranqa kuti waranqapitapis más waranqëpayanmi Bibliakunata llapanta o pullanllata karpis rurayashqa. Manam ni ima librowampis igualantsu.

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras Biblia atska idiömachö yarqamushqa

5. ¿Imanirtaq “Teyta Diospa palabranqa quiquinpitam shamun” nintsik?

5 Hinamampis “Teyta Diospa palabranqa quiquinpitam shamun” (leyi 2 Timoteu 3:16). ¿Ima ninantaq këqa? Kikin Bibliam willamantsik: “Diosnintsicpaq willacurmi, escribiyarqan Santu Espiritu cäyitsishqannolla” nishpa (2 Pedru 1:21). Imanömi huk nuna huk cartata qellqatsikun huktawan, tsënömi tsëpis karqan. Cartachö qellqarëkaqqa tsë qellqatsikoq nunapa pensamientonmi, y pëpa cartanmi, manam qellqaqpatsu. Tsënömi hina Bibliachöqa Diospa pensamientonkuna këkan, y manam qellqaq nunakunapa pensamientonkunatsu. Awmi, Bibliaqa “Diospa rasunpa palabranmi” (1 Tesalonicenses 2:13).

 RASUMPA KAQLLATA PARLAQ Y MANA CONTRANAKOQ LIBRO

6, 7. ¿Imanötaq musyantsik Biblia mana contranakonqanta?

6 Waranqa hoqta pachak (1.600) watachöran Bibliataqa qellqar ushayarqan y manam huk tiempollachötsu kë nunakunaqa kawayarqan, tukïläya oficioyoqmi kayarqan: Murupakoqkunapis, pescadorkunapis y mitsikoqkunapis, profëtakunapis, juezkunapis y reykunapis kayarqanmi. Hina huk Evangelio qëllqaqpis médicom karqan, Lucas shutiyoq. Tukïläya tiempochö kë qellqaq nunakuna kawayashqa kayaptimpis, qallanampita ushananyaq tsë tëmallatam parlan y manam contranakuyantsu. *

7 Nunakunapa kawëninkunachö imanö problëmakuna qallëkonqantam Bibliapa qallanan librochöqa willamantsik, y ushanan librochönam imanö kë Patsa selläma shumaq huerta tikrarinanta rikätsimantsik. Atska waranqa watakunanam Biblia qellqakanqampitaqa pasashqa, y tsëchö qellqarëkanqanqa rikätsimantsik Dios Yaya llapan munanqanta cumplimunantam. Bibliachö huk yachatsikïlla kanqanqa rikätsimantsik rasumpëpa Diospita kë libro shamonqantam.

8. ¿Cientïficokuna ima niyanqantataq Bibliaqa unëpita preciso kaqllata willakïkarqan?

8 Bibliaqa exactom cientïficokuna niyanqanchöpis. Cientïficokunapa más puntantam parlarqan. Levítico librochömi, unë israelitakuna limpio kayänampaq y qeshyarnenqa chusku chunka hunaq campamentopita más karuchö kayänampaqwan leykuna karqan, y kë leykunataqa manam ni ichikllapis wakin markakunaqa reqiyarqantsu. Hinamampis unëqa, Patsaqa pampam niyarqanmi, pero Bibliachöqa unëpitanam Patsaqa pelotanö redondom nikarqan (Isaías  40:22). Tsënöllam hina, Patsaqa ‘warkurëkan mana ni imapis kaqchömi’ nikarqan (Job 26:7). Awmi, manam ciencia librotsu Bibliaqa pero cientïficokuna estudiayanqampita imatapis parlarqa preciso kaqllatam willakun. ¿Manaku tsënö preciso kananta shuyarantsik kikin Diospita shamoq libropitaqa?

9. a) ¿Imanö unë pasanqankunata willakurtaq, Biblia preciso kanqanta rikätsimantsik? b) ¿Imanirtaq Biblia qellqaqkunaqa honrado kayarqan?

9 Unë pasanqankunata willamarnintsikpis precïsom Bibliaqa. Manam unë nunakunapa shutinkunallatatsu nimantsik, sinöqa unë kastankunapitapis llapantam willamantsik. * Unë pasanqankunata willakoqkunaqa manam willakuyantsu mana alli rurëninkunata o markankunata ushakätsiyanqantaqa, pero Biblia qellqaqkunaqa honradom kayarqan, qellqayarqanmi hutsankunata y markankuna mana allikunaman ishkiyanqantapis. Números nishqan librochömi hutsaman ishkenqanta, y tsënöpa Dios piñapanqantapis qellqarqan kikin Moisés (Números 20:2-12). Kënö honrado këtaqa manam huk librokunachöqa tarintsiktsu, pero Bibliachöqa tarintsikmi, Diospita shamushqa libro kaptin.

SHUMAQ CONSEJAKOQ LIBRO

10. ¿Imanirtaq Bibliaqa alli yanapakoq libro?

10 Bibliaqa Diospa pensamienton karmi alläpa alli: “Yachatsicunantsicpaq, mana allita rurayaptin willapänantsicpaq, piñapänantsicpaq y allicunallatana ruranantsicpaqpis” (2 Timoteu 3:16). Alläpa alli yanapakoq librom. Y Biblia qellqatsimoq nunakunapa kawëninkunata alleq reqenqantam rikätsimantsik. Awmi, kikin Kamamaqnintsik Jehová Diosmi Biblia qellqatsimoqqa. Kikintsikpitapis más alleqmi pëqa ima pasëkanqantsiktapis musyan. Hinamampis, kushishqa kawanapaq, y mana alli rurëkunata haqinapaq, imata wananqantsiktapis musyanmi.

11, 12. a) ¿Imakunapaqtaq Jesus parlarqan Sermón del Monte nishqanchö? b) ¿Ima preciso tëmakunapaqtaq Bibliaqa parlan, y imanirtaq consëjonkunaqa imëpis y imëyaqpis alli kanqa?

 11 Sermón del Monte nishqanman yarpë, Jesus discursanqanqa capítulos 5 a 7 de Mateo nishqan librochömi këkan. Kë discursochöqa Jesus parlarqan tukïläya tëmakunatam, wakinkunam kayarqan imanö kushikïta tarinapaq, imatapis piñatsinakurnin imanöpis altsanapaq, imanö Diosnintsikman  mañakunapaq, imanö qellëta, y cösaskunata rikänapaq. Kë llapan yachatsikonqankunaqa kanampis alläpa importantellam.

12 Bibliachö alli consëjonkunaqa, familiapaq, trabäjopaq, y nuna mayintsikkunata imanö rikänapaqwanmi parlan. Kë consëjokunaqa hinantin Patsachö nunapaqmi, y llapanchömi yanapakun. Tsëmi Jehová Diospa llapan Palabran alläpa alli kanqantaqa profeta Isaïasmi qellqarqan; “Noqam Jehová Diosniki kä, kikikipa biennikipaq yachatsishoqniki” nishpa (Isaías 48:17).

SHAMOQ TIEMPOKUNACHÖ IMAPIS PASANANTA WILLAKOQ LIBRO

Profeta Isaiasmi qellqarqan Babilonia marka ushakänampaq

13. ¿Babilonia markata ima pasanantataq, profëtan Isaiaswan Jehová qellqatserqan?

13 Atska profecïakunatam Bibliachöqa tarintsik, y wakinqa cumplikashqanam. Rikärishun, Isaías shutiyoq Profëtaqa qanchis pachak watakunapitapis masraq Jesus yurinampaq pishikaptinmi kawarqan, pëwanmi Jehová qellqatserqan Babilonia marka ushakänampaq (Isaías 13:19; 14:22, 23). Hinamampis imanö kë marka ushakänantapis willakorqanmi. Mayu yakuta tsakiratsirmi y mana peleashpam soldädokuna kë markamanqa yëkuriyänan karqan. Y manam tsëllatsu llapan. Hina, profecïaqa Babilonia markata Ciro nishqan rey ushakätsinantapis willakïkarqannam (leyi Isaías 44:27–45:2).

14, 15. ¿Imanötaq Babilonia ushakänampaq Isaías qellqanqan profecía cumplikarqan?

14 Ishkë pachak wata pasarishqanchönam, 5 al 6 octubre paqas, 539 wata manaraq Cristo shamuptin, Babilonia tsimpanman soldädokuna campamentonkunata patsäratsiyarqan. ¿Pitaq dirigicarqan? Persiapa reynin Ciro shutiyoq nunam. Llapampis listonam këkarqan tsë profecía cumplikänampaq. Pero ¿mana peleashpatsuraq profecía nenqannö, tsë marka ushakätseq Cïropa soldädonkuna yëkuriyanman karqan?

 15 Tsë paqasqa huk fiestatam rurëkäyarqan Babiloniokuna, y hatusaq perqankuna kaptinmi yamë kushishqa kakïkäyarqan. Tsëyaqnam, Cïroqa Babiloniapa pasaq mayuta huk lädopa tumaratserqan, y yaku wallkäriptinnam Cïropa soldädonkuna tsimpariyarqan Babiloniapa perqankunayaq. Pero tsimparirpis, ¿imanöraq tsë hatusaq perqakutaqa pasayarqan? ¡Tsë markapa punkuntash qonqëkur kicharëkaqta haqirishqa kayänaq!

16. a) Isaías qellqanqannö, ¿imataq pasarqan Babiloniata? b) ¿Imanötaq cumplikärerqan Babiloniachöqa pipis täranqatsu nishpa Isaías qellqanqan?

16 Jehová Diosqa kënöshi nishqa kanaq Babiloniapaq: “Manam ni imëyaqpis tsëchöqa tärayanqanatsu, y árabe nunaqa manam carpanta tsëchöqa patsätsenqanatsu, y mitseqkunapis manam tsëchöqa animalninkunata mitsikuyanqanatsu” (Isaías 13:20). Kë profecïaqa manam kë marka ushakänanllapaqtsu nerqan, sinöqa, tsë markachö mana ni imëyaqpis tärayänampaqwanmi. Tsënö cumplikanqantaqa kikikipis rikärinkimanmi. Y 80 kilómetros Irakpa capitalnin Bagdad nishqan markapa sur lädonchömi këkan unë Babilonia ushakashqa marka. Kananyaqpis manam tsëchöqa pipis tärantsu, tsënöpam: “Ushakätsikoq pitsanawanmi pitsarishaq”  nishpa Jehová Dios nenqan cumplikarqan (Isaías 14:22, 23). *

Ushakashqa Babilonia marka

17. ¿Imanirtaq profecïakuna cumplikanqan, fënintsikta miratsin?

17 Rikanqantsiknöpis, Biblia nenqan profecïakunaqa llapampis cumplikanmi, ¿manaku këqa fënintsikta más miratsin? Unë tiempochö änikonqankunata cumplenqanqa, yachatsimantsik shamoq tiempochö Patsata huk shumaq paraïsoman tikratsimunampaq änikonqantapis cumplimunantam (leyi Números 23:19). Y “wiñe caweta qomänantsicpaq caqtaqa rasonpa caqllata parlacoq Teyta Diosmi änimarqantsic manaraq patsatapis camar”, këta cumplimunantapis shuyarantsikmi (Titu 1:2). *

 ‘DIOSPA PALABRANQA CAWATSICOQMI’

18. ¿Imataq nerqan Pablu ‘Diospa Palabrampaq’?

18 Kë capïtulochö yachakonqantsikqa rikätsimantsik Bibliaqa hapallanlla alli libro kanqantam. Pero manam profecïakunallatsu, alli consëjokunallatsu, ni científicamente preciso kanqanllatsu kë librotaqa alleq valoryoqta ruran. Sinöqa apóstol Pablu nenqannömi: “Diospa palabranqa cawatsicoq palabra carmi, allapa poderyoq. Y ishcan ladupa cösa afilashqa espadanoran yarpenintsicmanpis shonquntsicmanpis charcun imano canqantsictapis musyatsimänantsicpaq” (Hebreus 4:12).

19, 20. a) ¿Imanötaq Biblia yanapamantsik imanö kanqantsiktapis rikäkunapaq? b) ¿Imanötaq Jehová Dios Bibliantsik qarëkamanqantsikta agradecikunkiman?

19 Bibliachö Diospa Palabranqa kawënintsik cambiëta puëdenmi. Yanapamantsikmi imanö kanqantsiktapis rikäkunapaq. Manam Diostam kuyä ninanllatsu. Rasumpëpaqa, alli pensënintsikkunata y munënintsikkunataqa rikätsikushun Bibliapita yachakonqantsikta rurarninmi.

20 Rasumpëpam Bibliaqa Diospita shamun. Tsëmi leinantsik, estudianantsik y kuyanantsik. Mana haqishpa yachakïkë, tsënöpam rikätsikunki Diospa qarëninta agradecikonqëkita. Hinamampis nunakunapaq Diosnintsik kë Patsachö ruramunampaq kaqkunatapis yachakunkim. Qateqnin capïtulochönam rikäshun, ima tsë änikonqan kanqanta, y imanö ruramunantapis.

^ par. 6 Kayanmi, hukta huktam parlan Bibliaqa neqkuna, pero kënö parlayaptimpis manam pruëbankuna kantsu. Maslla musyanëkipaqqa Jehová Diospa testigonkuna rurayashqan, La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? nishqan libropa capïtulon 7 nishqanta ashinki.

^ par. 9 Lucas 3:23-38 nishqanta rikë ima kastapita Jesus shamonqantapis alleq tanteanëkipaq.

^ par. 16 Bibliachö profecïakunata más musyanëkipaqqa tarinki Jehová Diospa testigonkuna rurayämonqan Un libro para todo el mundo págs. 27-29 nishqan folletochömi.

^ par. 17 Llapan profecïakuna cumplikanqankunapitaqa, Babilonia ushakanqanllatam yachakurerqontsik. Wakin ushakaq markakunaqa kayan Tiro y Nínive nishqan markakunam (Ezequiel 26:1-5; Sofonías 2:13-15). Hinamampis profeta Danielqa, Babilonia ushakäriptin, mëqan markakunapis Babilonianö puëdeq kayänampaqpis qellqarqanmi, tsëchömi qellqarqan Medopersia y Grecia nishqan markakunapaqpis (Daniel 8:5-7, 20-22). Jesuschö Mesïaspaq cumplikanqan profecïataqa “Jesucristu, Dios änikonqan Mesias” nishqan apendicichö këkaq yachatsikïchömi tarinki.