Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Rasumpëpaqa, ¿imatataq Biblia yachatsikun?

 APÉNDICE

¿Ima ninantaq Diospa shutin, y imanirtaq shutimpa qayashwan?

¿Ima ninantaq Diospa shutin, y imanirtaq shutimpa qayashwan?

MANA piñakushllapa Bibliëkichö Salmo 83:18 (wakin Bibliakunachöqa 82:19) nishqanta ashi. ¿Imataq kë versïculochö nin? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras nishqanqa kënömi nimantsik: “Shutikim Jehová, hinantin patsa hanampaqa qamllam Altísimo kanki”, nishpa. Casi kënöllam wakin Bibliakunapis niyan. Pero, wakin Bibliakunachöqa Jehová shutipa rantin “Señor” o “Dios” nishqan tïtulokunallanam yurin. Tsëpenqa, ¿imaraq kë versïculochöqa kanman? ¿Jehová shutitsuraq o huk tïtulotsuraq ëwanman?

Diospa shutin hebreo letrakunachö

Tsëchöqa huk rasumpëpa shutim këkan. Pullan mastam Bibliataqa qellqayarqan hebreo idiömachö, tsëchömi kë shuti yurin. Kë shutiqa hebreo letrakunawan kënö qellqashqam יהוה (YHWH). Españolman tikratsishqaqa, Jehová y Yavé, nishpam qellqakan. ¿Huk kutillatsuraq Bibliachö kë shutiqa yurin? Manam. Escrituras Hebreas nishqanchöqa qanchis waranqa kutinömi yurin.

¿Alläpa precïsotsuraq kë shuti? Jesucristu yachatsikonqan padrenuestro nishqan oracionman yarpärishun. Kënömi qallan: “Sielucho quecaq Dios Yayalläcuna, jutillequi allapa respetuwan alabashqa catsun”, nishpa (Mateo 6:9). Kë oracionta yachatsikonqampita tiempo pasariptinmi kikin mañakorqan: “Teyta, jutikita glorifikey. Tseynam juk bos shamorqan syelupita: ‘¡Glorifikarqönam i yapeymi glorifikäshaq!’” (Juan 12:28QKW). Tsënömi, alli clärom rikakïkan Diospa shutinqa alläpa preciso kanqan. Tsëpenqa, ¿imanirtaq wakin Bibliakunamanqa Diospa Shutinta horqarir tïtulokunata churayashqa?

Ishkë razonwanmi mana churayäshqatsu. Diostaqa manam shutimpa qayashwantsu, imanö leina kanqanta mana musyar niyanmi, tsëmi huk razonqa. Hinamampis unë hebreo idiömataqa manam, (a, e, i, o, u) letrakunawantsu qellqayaq, tsëmi kananqa imanö YHWH letrakunata leiyanqanta mana alleqllaqa  musyantsiktsu. ¿Tsërëkurtsuraq Diostaqa shutimpa qayashwantsu? Biblia qellqakanqan witsanchöqa itsa Jesuspa shutimpis Yeshúa o Yehoshúa nishpa leina karqan; manam alleqllaqa musyantsiktsu. Tsënö kaptimpis hinantin Patsachömi Jesus shutiqa alläpa reqishqa. Unë tiempochö imanö leina kanqanta mana musyarpis manam shutimpa qayëta mantsapäyantsu. Tsënöllam hina, huk nacionta ëwaptikeqa shutikitapis hukläyanam qellqayan y leiyan. Tsëmi unë tiempochö Diospa shutinta imanö leiyanqanta mana musyarnimpis shutimpa qayashwan.

Bibliapita Diospa shutinta horqayänampaq ishkë kaq razonqa, unë judiokunapa creenciankunapitam shamun. Wakinqa, Diostaqa manam shutimpa qayashwantsu niyanmi. ¿Imanir? Bibliachö nenqanta rikärishun: “Llutampaqa manam Jehová Diosnikipa shutinta parlankimantsu, tsënö llutampa shutinta parlaqtaqa Jehová castiganqam”, nenqan mandamiento ima ninan kanqantapis alleq mana musyar (Éxodo 20:7).

Rasumpëpam, kë mandamientoqa Diospa shutinta mana allipaq parlëta michan. Pero ¿respëtowan parlëtaqa michantsuraq? Manam. Bibliata hebreochö qellqaqkunaqa (“Antiguo Testamento”) fiel nunakunam kayarqan, y israelitakunata Dios Ley qonqantam wiyakuyaq. ¿Imataraq rurayarqan Biblia qellqaq leal nunakuna Diospa shutinwan? Llapan qellqayanqanmanmi churayarqan. Tsëmi, Dios Yayata alabar sinchipa cantayanqan cantokunamampis atska kuti Diospa shutinta churayarqan. Tsëmampis hina, kikin Jehová Diosmi sirveqninkuna shutimpa qayayänampaq mandarqan, y pëkunaqa markäkurmi o yärakurmi mañakuyarqan (Joel 2:32; Hechos 2:21NM). Tsëmi kanan tiempo cristianokunapis Diosta shutimpa respëtowan qayëtaqa mantsapantsiktsu, Jesus yachatsikonqannö (Juan 17:26).

Diospa shutinta Bibliapita horqarïkur tïtulokunawan cambiarqa, alläpa hutsatam rurayashqa Bibliata huk idiömakunaman tumatseqkuna. Tsënömi, karuchö y mana reqipaq Diostano churayashqa. Pero Bibliaqa, “Jehovata alleq reqinapaq[mi]”, llapantsikta animamantsik (Salmo 25:14). Yarpakurkï huk kuyashqa amïguïkiman. Shutinllatapis mana musyaptikeqa, ¿rasumpa amïguïkitsuraq kanman? Tsënöllam hina Diospa shutinwampis pasan. ¿Imanöraq Jehová Dios amïgontsik kanman shutinllatapis mana musyashqaqa? Hinamampis, Diosta shutimpa mana qayaq  nunakunaqa manam musyayanqatsu shutin ima ninan kanqantapis. ¿Ima ninantaq Diospa shutinqa?

Kikin Jehová Diosmi fiel sirveqnin Moisesta willarqan, shutimpaq tapuptin: Shutïqa, “Noqaqa kashaq imëpis kanqämi”, nishpa (Éxodo 3:14). O Rotherhampa traduccionnin nenqannö: “Noqaqa Kashaq munanqämi”. Awmi, tsënömi Jehová Diosqa llapan munanqanta cumplimunampaqqa imëkamampis tikran.

Pensakurkï, munanqëkiman tikrëta puëderqa, ¿imakunataraq rurankiman amïguïkikunapaq? Kuyashqa amïguïki qeshyaptenqa, alli yachaq mëdicoman tikrarirchi hampirinkiman. Huknin amïguïki waktsayäriptenqa, ricöyärirchi yanaparinkiman. Pero manam ni qam, ni llapan nunapis munanqanmanqa tikrëta puëdentsu. Pero Bibliapita más yachakorqa alleqmi tanteanki, Jehová Diosqa llapan munanqanman tikrarir llapan pishenqanta rurarenqanta. Y kushikunmi llapan kuyaqninkunata kallpanwan yanaparnin (2 Crónicas 16:9). Diospa shutinta mana yachakoqkunaqa manam reqiyanqatsu Jehová Dios imanö kanqantapis.

Tsëmi alleq claro këkan Diospa shutinqa Bibliachö yurinan. Diospa shutin Jehová, ima ninan kanqantapis musyarerqa kushishqam ciëlochö Diosnintsikta shutimpa qayar adorashun, tsëmi Pëman más witinapaq yanapëkamäshun. *

^ par. 3 Diospa shutinta, ima ninan kanqanta y imanir shutimpa qayana alläpa preciso kanqantapis yachakïta munarqa, Jehovapa testigonkuna rurayämonqan El nombre divino que durará para siempre nishqan follëtota estudië.