“Mananam pipis waqanqanatsu, ni nanatsikunqanatsu, ni qeshyanqanatsu ni wanunqanatsu. Weqikikunatam tsakiratsishaq. Manam llakitsiyäshunqëkikunata yarpäyankinatsu” ninmi Jehoväqa.

Jehoväqa kushishqa kawakuyänampaqmi Adantawan Ëvata Eden huertaman churarqan. Pëkunaqa ciëluchö Teytankunatam adorayänan karqan, y patsa juntanqanyaqmi mirayänan karqan. Peru manam Jehoväta wiyakuyarqantsu. Tsënö kaptimpis Jehoväqa munëninta cumplinqam. Kë libruchömi rikarquntsik pëqa änikunqankunata imëpis cumplinqanta. Pëqa Gobiernunwanmi nunakunata tukïnöpa bendicinqa, y tsënömi Abrahanta äninqanta cumplinqa.

Ichikllanam pishin Satanaswan supëninkuna y mana alli nunakuna ushakäyänampaq. Tsëqa Jehovällatanam pipis mëpis adorayanqa. Mananam qeshya tsarimäshunnatsu ni wanushunnatsu. Antis cada junaqmi mas sänu y mas kushishqa sientikushun. Entëru patsam juk shumaq huertaman tikranqa. Tukï niraq  mishki mikïkunam kanqa, y shumaq wayikunachömi täräshun. Mananam wanutsikoq y chikikoq nunakuna kayanqanatsu, antis llapanmi kuyakoq kayanqa. Hasta chukaru animalkunatapis manam mantsashunnatsu, ni pëkunapis mantsamäshunnatsu.

Imanö kushikïpaqraq kanqa wanushqakunata Jehovä kawaritsimur qallëkuptin. Unë witsan Jehoväta sirweq Abelta, Noëta, Abrahanta, Särata, Moisesta, Rut-ta, Esterta, Davidta y mas nunakunatam kushishqa chaskishun. Pëkunawan yanapanakurmi kë patsata juk shumaq patsaman tikratsishun. Imëka rurënintsikmi kanqa, y kushishqam rurashun.

Qampis tsë Shumaq Patsachö kawanëkitam Jehoväqa munan. Tsëchöqa mana musyanqantsikkunatam Jehoväpita yachakushun. Tsëqa, ¡cada junaq Jehoväwan mas amïgu tikrashun!

“Diosnïkuna Jehovä, qamllam derëchuyoq kanki alläpa precisaqpaq churayäshunëkipaq, respetayäshunëkipaq, y poderyoq kanëkipaq, porqui qammi llapan imëkakunata kamarqëki” (Revelacion 4:11).