Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

 65 KAQ WILLAKÏ

Marka mayinkunatam Ester salvarqan

Marka mayinkunatam Ester salvarqan

Persia nacionpa Süsa jutiyoq markanchömi Ester jutiyoq judïa shipash täraq, familianta rey Nabucodonosor Jerusalenpita unëna tsëman apakushqa kaptin. Y prïmun Mardoqueum wamrantanö wätakurqan. Pëqa Persiapa reynin Asuërupa sirweqninmi karqan.

Rey Asuëruqa jukna reina kanantam munarqan. Tsëmi sirweqninkunaqa tsë nacionchö mas shumaqllan kaqkunata pëman apayarqan, y Estertapis apayarqanmi. Tsënam, Esterta reina kanampaq akrarirqan. Y Mardoqueuqa, “ama pitapis willankitsu judïa kanqëkita” nishqam karqan Esterta.

Haman jutiyoq alläpa orgullösu nunam llapan dirigentikunapa mandaqnin kaq. Pëqa pipis mëpis puntanman qonqurikunantam munaq. Peru Mardoqueuqa manam qonqurikoqtsu. Tsëmi Hamanqa alläpa piñakur wanuratsita munarqan. Mardoqueu judïu kanqanta musyarirmi Hamanqa llapan judïukunata imanö wanutsinampaq kaqman pensarir reyta kënö nirqan: “Judïukunaqa manam confiakïpaqtsu kayan. Llapankunata wanutsishun”. Tsënam reyqa, “conviëninqanta imatapis rurë” nirqan. Y juk leyta patsätsinantam permitirqan. Tsë leychömi mandakurqan 13 de adar junaq llapan judïukunata wanutsiyänampaq. Peru Jehoväqa llapantam rikëkarqan.

Esterqa manam tsëta musyarqantsu. Tsëmi Mardoqueuqa tsë leypa juk copianta apatsirqan, y “reywanmi parlanëki” nirqan. Esterqa kënömi nirqan: “Mana qayëkätsiptin reypa nöpanman yëkoq kaqtaqa wanutsiyanmi. Y 30 junaqnam reyqa qayatsimashqatsu. Tsënö kaptimpis ëwashaqmi. Mandakunan väranta noqaman kamämuptinqa manam wanutsiyämanqatsu, peru mana kamämuptinqa wanutsiyämanqam”.

Esterqa rey gobernanan wayipa patiunmanmi chärirqan. Y rikärirmi reyqa  väranta pëman kamärirqan. Y ruriyaq Ester yëkuriptinmi, “¿imallatataq Ester?” nirqan. Tsënam kënö contestarqan: “Juk alli mikïtam rurashaq, tsëmi Hamanwan shayämunëkita munä”. Y cösa mikuratsirmi Esterqa jina juk kutipaqpis yapë invitarirqan. Y tsë kutichöqa, “¿imallatataq munanki?” nishpam rey tapurqan. Tsënam kënö nirqan: “Noqata y marka mayïkunatam wanutsiyämëta munayan. Tsëmi salvëkayämänëkipaq rogakoq”. Reyqa, “¿pitaq wanutsishïnikita munan?” nirqanmi. Esternam, “kë malafë Hamanmi” nirqan. Tsënam Asuëruqa wanïpa piñakurnin jinan höra mandakurqan Hamanta wanutsiyänampaq.

Peru Haman patsätsinqan leytaqa manam ni pipis ushakätsita puëdeqtsu, ni kikin reypis. Tsëmi reyqa dirigentikunapa mandaqnin kanampaq Mardoqueuta churarqan, y permïsutam qorqan juk mushoq leyta patsätsinampaq. Tsë leychömi mandakurqan chikeqninkunapita judïukuna defendikuyänampaq. Y 13 de adar junaqmi chikeqninkunata venciyarqan. Tsëpita patsëmi wata wata tsë junaqta celebrayarqan.

“Gobernadorkunaman y reykunamanmi noqarëkur apayäshunki, pëkunata y juk nacion nunakunata musyatsiyänëkipaq” (Mateu 10:18).