Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

Biblia willakunqampita shumaq yachatsikïkuna

Kë libruchöqa qatinallaman pasakunqankunapitam shumaq yachakunki; Dios kamanqankunapita, Jesus yurikunqan tiempupita, Diospa gobiernumpita, y maskunapita.

Jehoväpa Testïgunkunata Pushaqkunapa cartan

Kë libruwan imanö yachakunëkipaq kaq.

1 KAQ WILLAKÏ

Diosmi ciëluta y patsata rurarqan

¿Imanirtaq Jehoväqa imatapis manaraq kamar juk precisaq angeltaraq kamarqan?

2 KAQ WILLAKÏ

Diosqa ollquta y warmitam rurarqan

Diosqa ollquta y warmitam rurarqan y Eden huertatam pëkunata qorqan. Pëqa familiayoq kayänanta y entëru patsata juk shumaq huertaman tikratsiyänantam munarqan.

3 KAQ WILLAKÏ

Adanwan Ëvaqa manam wiyakuyarqantsu

Eden huertachöqa, ¿imanirtaq juk plantaqa wakin plantakunapita jukläya karqan? ¿Imanirtaq Ëvaqa tsë plantapa frütanta mikurirqan?

4 KAQ WILLAKÏ

Cölerarmi wawqinta wanïkatsirqan

Diosqa Abelpa ofrendampita kushikurqanmi, peru Cainpa ofrendanqa manam gustarqantsu. Cain cuentata qokurirqa alläpam cölerakurqan y wawqintam wanuratsirqan.

5 KAQ WILLAKÏ

Noëqa juk arcatam rurarqan

Diosta mana wiyakoq angelkunaqa warmikunawanmi casakuyarqan, y pëkunapita yureq wamrakunaqa alläpa lïsum y mëtsikasaqmi kayarqan. Më tsëchömi maqanakï y wanutsinakï karqan. Peru Noëqa kuyarmi Diosta wiyakoq.

6 KAQ WILLAKÏ

Puwaqllam mushoq patsaman chäyarqan

Apäkï Tamyaqa 40 junaq y 40 paqasmi durarqan. Juk watapitapis masran Noëwan familianqa arca rurinchö kayarqan. Tsëpitaran yarquyarqan.

7 KAQ WILLAKÏ

Babelchömi juk törrita rurayarqan

Nunakunaqa juk markata y ciëluyaq chaq törritam rurëta munayarqan. ¿Imanirtaq Jehoväqa illaqpita tukï idiömakunata parlatsir qallëkurqan?

8 KAQ WILLAKÏ

Abrahanwan Säraqa wiyakoqmi kayarqan

¿Imanirtaq Abrahanwan Säraqa markankunata jaqirïkur ëwakuyarqan y Canaan ëwëchö më tsëpa puriyarqan?

9 KAQ WILLAKÏ

¡Ollqu wamrankunam yuririrqan!

¿Pichöraq Abrahanta Jehovä äninqan cumplikanman karqan? ¿Isaac-chötsuraq o Ismaelchötsuraq?

10 KAQ WILLAKÏ

Yarpë Lotpa warminta ima pasanqanta

Diosqa Sodömaman y Gomörramanmi ninata y azufrita tamyatsirqan. ¿Imanirtaq tsë markakunata ushakätsirqan? ¿Imanirtaq Lotpa warminta ima pasanqanta yarpashwan?

11 KAQ WILLAKÏ

Markäkïninmi pruëbaman churakarqan

Diosqa kënömi Abrahanta nirqan: “Jukllëlla wamrëkita Moria nishqan jirkachö pishtashqa ofrendatanö qomë”. ¿Imanötaq Abrahanqa markäkïninta rikätsikurqan?

12 KAQ WILLAKÏ

Herenciata Jacob chaskin

Isaacpawan Rebëcapaqa ishkë ollqu wamrankunam kayäpurqan; Esaü y Jacobmi jutinkuna karqan. Esaümi puntata yurikurqan, tsëmi juk precisaq herenciata chaskinan karqan. ¿Imanirtaq juk plätu mikïwan trokarirqan?

13 KAQ WILLAKÏ

Jacobwan Esaüqa amishtayarqanmi

¿Imatataq Jacob rurarqan juk angelpa bendicionninta chaskinampaq? ¿Imatataq Jacob rurarqan Esaüwan amishtanampaq?

14 KAQ WILLAKÏ

Diosta wiyakoq esclävu

¿Imanirtaq Josëqa alli kaqta rurëkarpis alläpa sufrirqan?

15 KAQ WILLAKÏ

Jehoväqa manam Josëta qonqarqantsu

Familiampita karuchö këkaptimpis, Jehoväqa manam Josëta qonqarirqantsu.

16 KAQ WILLAKÏ

¿Pitaq Jobqa karqan?

Alläpa mana allikunapa pasëkarpis Jobqa Jehovätam cäsukurqan.

17 KAQ WILLAKÏ

Moisesqa Jehoväta sirwitam akrarqan

Mamänin alli pensëkur pakëkuptinmi Moisesqa wanutsiyänampita salvakurqan.

18 KAQ WILLAKÏ

Rawrëkaq kasha

¿Imanirtaq rawrëkaq kasha mana kayakantsu?

19 KAQ WILLAKÏ

Punta kaq kima castïgukuna

Faraonqa alläpa orgullösu karnin mana cäsukurmi marka mayinkunata imëka desgraciakunaman chätsirqan.

20 KAQ WILLAKÏ

Wakin kaq joqta castïgukuna

¿Imachötaq punta kaq kima castïgukunapitaqa jukläya kayarqan?

21 KAQ WILLAKÏ

Chunka kaq castïgu

Chunka kaq castïguchöqa alläpa jatun desgraciam pasakurqan. Tsëmi faraonpaqa orgullösu kënimpis chipyëpa ushakärirqan.

22 KAQ WILLAKÏ

Puka lamarchömi milagruta rurarqan

Faraonqa manam Chunka Castïgukunachö wanurqantsu, peru ¿salvakurqanku Dios milagruta rurar poderninta rikätsikuptin?

23 KAQ WILLAKÏ

Wiyakuyänampaqmi Jehoväta äniyarqan

Sinaï jirkapa chakinchö këkarmi israelïtakunaqa wiyakuyänampaq Diosta äniyarqan.

24 KAQ WILLAKÏ

Änikuyanqanta cumpliyantsu

Moisesta Chunka Mandakïkunata Dios qoykanqanyaqmi, alläpa mana alli jutsata israelïtakunata rurëkäyarqan.

25 KAQ WILLAKÏ

Diosta adorayänan carpa wayi

Kë precisaq carpa wayichömi conträtu babul churararqan.

26 KAQ WILLAKÏ

Chunka ishkë musyapakoqkuna

Canaan markaman pëkunawan ëwaq musyapakoqkunapitaqa Josuëwan Calebqa jukläyam kayarqan.

27 KAQ WILLAKÏ

Jehoväpa contranmi churakäyarqan

Corë, Datan, Abiram y 250 nunakunaqa juk precisaqtam qonqariyarqan.

28 KAQ WILLAKÏ

Juk china ashnum parlarirqan

Balaam rikëta mana puëdinqantam china ashnuqa rikarqan.

29 KAQ WILLAKÏ

Jehoväqa Josuëtam akrarqan

Josuëta Dios mandanqankunaqa noqantsiktapis yanapamënintsikta puëdinmi.

30 KAQ WILLAKÏ

Rahabmi musyapakoqkunata pakarqan

Jericöpa perqankunaqa juchurirqanmi. Peru Rahabpa wayinqa kikin perqachö këkarpis manam juchurqantsu.

31 KAQ WILLAKÏ

Gabaon nunakuna Josuëman chäyan

Josuëqa Diostam mañakurqan këkanqanllachö inti quedarinampaq. ¿Diosqa wiyarqanku mañakïninta?

32 KAQ WILLAKÏ

Juk dirigenti y ishkë valienti warmikuna

Josuë wanukushqanchömi israelïtakunaqa imäginkunata adorar qallëkuyarqan. Tsëmi sufriyarqan, peru juez Barac, Diospa willakoqnin Dëbora y Sïsarata estäcawan wanutseq Jaelmi yanapakuyarqan.

33 KAQ WILLAKÏ

Rutwan Noemï

Ishkë viudakunam Israelman kutiyarqan. Rut kaqmi juk chakraman pallapakoq ëwarqan, tsëchömi Boazwan reqinakuyarqan.

34 KAQ WILLAKÏ

Gedeonmi Madian nunakunata vencirqan

Imanö këta mana puëdirmi israelïtakunaqa salvëkunampaq Jehoväta rogakuyarqan. ¿Imanötaq Gedeonpa soldädunkunaqa wallkaqlla këkar 135.000 soldädukunata venciyarqan?

35 KAQ WILLAKÏ

Änaqa juk wamratam Diosta mañakurqan

Elcanäqa Diosta carpa wayinchö adorayänampaqmi Änata, Peninäta y wamrankunata Silöman wata wata pushaq. Tsëchömi Änaqa wamrayoq kanampaq Jehoväman mañakurqan. Juk wata pasariptinmi Samuel yurikurqan.

36 KAQ WILLAKÏ

Jeftëqa änikunqantam cumplirqan

¿Imatataq Jeftë änikurqan? ¿Imanirtaq tsëta änikurqan? ¿Ima nirqantaq Jeftëpa wamran papänin änikunqanta musyarir?

37 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Samuelta parlaparqan

Mandakoq kaq sacerdöti Elïpa wamrankunapis Diospa carpa wayinchömi sacerdöti kayaq. Peru manam Jehoväpa leyninkunata wiyakuyaqtsu. Samuelqa jukläyam karqan, tsëmi juk kuti paqaspa Jehovä parlaparqan.

38 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Sansonta kallpan qorqan

Diosqa Filistëa nunakunawan pelyanampaqmi Sansonta kallpasapata tikratsirqan, peru upa këta rurëkuptinmi Filistëa nunakuna tsaririyarqan.

39 KAQ WILLAKÏ

Israelpa punta kaq reynin

Jehoväqa israelïtakunata pushanampaqmi juezkunata churarqan, peru israelïtakunaqa reyyoq këtam munayarqan. Samuelqa Saultam akrarqan punta kaq rey kanampaq, peru Jehoväqa shonqumpitam jorqarirqan, ¿imanir?

40 KAQ WILLAKÏ

Davidwan Goliat

Davidtanam Jehoväqa akrarqan Israelpa reynin kanampaq, y Davidqa alli gobernëta yachanqantam rikätsikurqan.

41 KAQ WILLAKÏ

Davidwan Saul

Juk malafë nunam juk alli nunata chikirqan. Y ¿imatataq alli kaq nunaqa rurarqan?

42 KAQ WILLAKÏ

Mana mantsakoq y mana jaqikoq Jonatan

Reypa tsurinwan Davidqa alli amïgum tikrayarqan.

43 KAQ WILLAKÏ

Rey Davidqa jatun jutsatam rurëkurqan

Mana allita decideqkunaqa imëka problëmakunamanmi chäyan.

44 KAQ WILLAKÏ

Jehoväpa templun

Rey Salomon mañakunqanqa Diosta kushitsirqanmi, y precisaq cargukunatam qorqan.

45 KAQ WILLAKÏ

Juk nacion ishkëman rurakärin

Mëtsika israelïtakunam Jehoväta adorëta jaqiriyarqan.

46 KAQ WILLAKÏ

Carmëlu jirkachömi pruëbata rurayarqan

¿Pitaq rasumpa kaq Dios? ¿Baalku o Jehoväku?

47 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Elïasta kallpan qorqan

¿Qamtapis Jehoväqa yanapashunkitsuraq?

48 KAQ WILLAKÏ

Juk viudapa wamranmi kawarimurqan

Juk wayillachömi ishkë milagru rurakarqan.

49 KAQ WILLAKÏ

Mana alli reinam castïguta chaskirqan

Nabot jutiyoq nunata wanutsiyänampaqmi Jezabelqa mandakurqan, tsënöpa üvas chakranta quedatsikunampaq. Peru Jehoväqa tsë ruranqanta rikëkarqanmi.

50 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Jehosafat-ta yanaparqan

Jehosafatqa Judä markata chikeqninkuna ushakätsita munayaptinmi yanapëkunampaq Jehoväta mañakurqan.

51 KAQ WILLAKÏ

Mandakoq soldäduta yanapaq warmi wamra

Juk israelïta warmi wamram Jehovä alläpa puëdeq kanqanta patrönanta willarqan. Tsënö willanqampitam juk milagru rurakarqan.

52 KAQ WILLAKÏ

Jehoväpa rawräkoq tröpankuna

Chikeqnin tröpakunapitapis pëkunata mas atska cuidaq tröpakuna kayanqantaqa, ¿imanötaq Eliseupa yanapaqnin cuentata qokurirqan?

53 KAQ WILLAKÏ

Jehoiadäqa valienti nunam karqan

Diosman markäkoq sacerdötim mana alli reinapa contran churakarqan.

54 KAQ WILLAKÏ

Jehoväqa Jonaswan pacienciakurqanmi

¿Imanirtaq Diospa willakoqninta juk jatun pescädu ñoqtakurkurqan? ¿Imanötaq Jonas salvakurqan? ¿Imakunatataq Jonasta Jehovä yachatsirqan?

55 KAQ WILLAKÏ

Jehoväpa angelninmi Ezequïasta salvarqan

Judäpa chikeqninkunaqa Jehovä mana tsapänampaq kaqtam pensayarqan, peru alläpa pantashqam këkäyarqan.

56 KAQ WILLAKÏ

Josïasqa Diospa leyninkunatam kuyaq

Josïasqa puwaq watayoq këkarmi Judäta gobernar qallarqan, y Jehoväta yapë adorayänampaqmi israelïtakunata yanaparqan.

57 KAQ WILLAKÏ

Jehoväpa willakoqnin Jeremïas

Judächö respetashqa nunakunataqa alläpam piñatsirqan Diospa willakoqnin Jeremïas willakunqan.

58 KAQ WILLAKÏ

Jerusalentam ushakäratsiyarqan

Mana rasumpa dioskunata adorar sïguiyaptinmi Jehoväqa Judä nunakunata jaqirirqan.

59 KAQ WILLAKÏ

Jehoväta wiyakoq chusku jövinkuna

Babiloniachö reypa wayinchö këkarpis chusku jövin judïukunaqa Jehoväta mana jaqipa wiyakuyänampaqmi decidishqa kayarqan.

60 KAQ WILLAKÏ

Ni imëpis mana ushakaq Gobiernu

Danielqa Nabucodonosor mana entiendinqan suëñutam entienditsikurqan.

61 KAQ WILLAKÏ

Manam imäginta adorayarqantsu

Sadrac, Mesac y Abednëguqa manam Babilonia reypa örupita rurashqa imäginninta adorayarqantsu.

62 KAQ WILLAKÏ

Jatun montinö gobiernu

Nabucodonosor suëñukunqanmi rikätsikurqan shamoq tiempuchö kikinta ima pasanampaq kaqta.

63 KAQ WILLAKÏ

Perqachö qellqashqa palabrakuna

¿Imëtaq tsë willakïkuna perqachö qellqakärirqan? ¿Y ima ninantaq tsëkunaqa karqan?

64 KAQ WILLAKÏ

Leonkunamanmi Danielta jitarkuyarqan

Daniel ruranqannölla llapan junaqkuna Jehoväman mañakï.

65 KAQ WILLAKÏ

Marka mayinkunatam Ester salvarqan

Juk nacionpita këkar, y teytannaq y mamannaq këkarpis, reina këmanmi charqan.

66 KAQ WILLAKÏ

Esdrasqa Diospa Leynintam yachatsikurqan

Esdrasta wiyëkurninmi israelïtakunaqa Diosta wiyakuyänampaq änikuyarqan.

67 KAQ WILLAKÏ

Jerusalenpa perqankuna

Nehemïasqa mäkurirqanmi chikeqninkuna ushakätsita munayanqanta. ¿Imanirtaq mantsarqantsu?

68 KAQ WILLAKÏ

Elisabetqa qeshyaqmi tikrarirqan

¿Imanirtaq Elisabetpa qowanqa parlëta puëdirqantsu wamran yurinqanyaq?

69 KAQ WILLAKÏ

Angel Gabrielmi Marïata watukarqan

Juk noticiata Marïa chaskinqanmi kawëninta cambiarapurqan.

70 KAQ WILLAKÏ

Jesus yurikunqanta willakoq angelkuna

Angelkuna willayanqanta wiyaq mitsikoqkunaqa rasmi Jesus rikaq ëwayarqan.

71 KAQ WILLAKÏ

Jehovämi Jesusta salvarqan

Juk mana alli reymi Jesusta wanutsita munarqan.

72 KAQ WILLAKÏ

Jesus jövin kanqan witsan

¿Imanirtaq alli yachaq nunakunaqa mantsakashqa rikaräyarqan Jesus yachatsikunqanta?

73 KAQ WILLAKÏ

Juanqa Jesuspaqmi nänita alistarqan

Diospa akrashqan shamunampaq kaqtam Juanqa willakurqan. ¿Imatataq nunakuna rurayarqan tsë willakïta wiyarirnin?

74 KAQ WILLAKÏ

Jesusmi Mesïas karqan

¿Imanirtaq Juanqa Jesuspaq nirqan Diospa Achkasnin kanqanta?

75 KAQ WILLAKÏ

Diabluqa Jesustam tentëta munarqan

Diabluqa Jesustam kima kuti tentëta munarqan. ¿Mëqantaq tsë kima tentacionkuna kayarqan? ¿Ima nirqantaq Jesusqa?

76 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa templutam limpiarqan

¿Imanirtaq Jesusqa animalkunata templupita qarqurqan y qellë trokaqkunapa mësankunata tikrakacharkurqan?

77 KAQ WILLAKÏ

Samariapita warmitam Jesus parlaparqan

Jacob ruratsinqan pözuman ëwarnin, ¿imanirtaq Samariapita warmi espantakurqan Jesus parlapëkuptin? Mana pitapis willanqantam Jesusqa Samaria warmita willarqan, ¿imatataq willarqan?

78 KAQ WILLAKÏ

Diospa Gobiernumpitam Jesusqa parlaq

Jesusqa wakin qateqninkunatam nunakunata pesquëta yachatsinampaq invitarqan. Tsëpitanam 70 qateqninkunata yachatsirqan alli noticiakunata willakuyänampaq.

79 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa atska milagrukunatam rurarqan

Mëta ëwanqanchöpis qeshyëkaqkunaqa Jesus yanapëkunampaqmi mañakuyarqan, y pëqa llapankunatam kachakätsirqan. Hasta juk warmi wamratapis kawariratsirqanmi.

80 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa 12 apostolkunatam akrarqan

¿Imapaqtaq akrarqan? ¿Yarpankiku jutinkunata?

81 KAQ WILLAKÏ

Juk jirkachö Jesus yachatsikunqan

Atskaq nunakunatam Jesus shumaq yachatsirqan.

82 KAQ WILLAKÏ

Diosman mañakïta Jesus yachatsikunqan

¿Imata mañakur sïguiyänampaqtaq qateqninkunata Jesus nirqan?

83 KAQ WILLAKÏ

Mëtsikaqtam Jesusqa pachan qararqan

¿Imatataq tsë milagruqa Jesuspita y Jehoväpita yachatsimantsik?

84 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa yaku jananchömi purirqan

Pensari, ¿imanöraq apostolkuna sientikuyarqan tsë milagruta rikëkur?

85 KAQ WILLAKÏ

Juk nunatam säbaduchö kachakäratsirqan

¿Imanirtaq wakinkunataqa gustarqantsu Jesus ruranqan?

86 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa Läzarutam kawaritsirqan

Jesusqa Marïata waqëkaqta rikëkurmi kikimpis waqar qallëkurqan. Peru tsëpitaqa llapankunam alläpa kushikuyarqan.

87 KAQ WILLAKÏ

Jesuspa ultimu cënan

Ultimu cënachöqa precisaq yachatsikïkunatam Jesusqa apostolninkunata yachatsirqan.

88 KAQ WILLAKÏ

Jesustam tsaririyarqan

Jesusta tsariyänampaqmi espädankuna y garrutinkuna tsarashqa nunakunata pusharkur Getsemanï huertaman Jüdas chärirqan.

89 KAQ WILLAKÏ

Pëdruqa Jesusta mana reqinqantam nirqan

¿Imataq pasarqan Caifaspa wayimpa patiunchö? ¿Imatataq wayi rurinchö Jesusta rurayarqan?

90 KAQ WILLAKÏ

Golgota sitiuchömi Jesusta wanutsiyarqan

¿Imanirtaq Pilätuqa permitirqan Jesusta wanutsiyänanta?

91 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa kawarimurqanmi

¿Imakunataq pasakurqan Jesus wanuriptin?

92 KAQ WILLAKÏ

Pesquëkäyaptinmi Jesus yuripurqan

¿Jesus mandanqanta rurayaptin ima pasakuptintaq qateqninkuna espantakuyarqan?

93 KAQ WILLAKÏ

Jesusqa ciëlutam kutikurqan

Ciëluman kutikunampaqna këkarmi Jesusqa imakunata rurayänampaq kaqta qateqninkunata nirqan.

94 KAQ WILLAKÏ

Santu espïritutam chaskiyarqan

¿Imataq pasakurqan Jesuspa qateqninkuna santu espïrituta chaskiriyaptin?

95 KAQ WILLAKÏ

Manam yachatsikïta jaqiriyarqantsu

Precisaq religiösukunaqa Jesusta wanuratsirmi qateqninkunata upällatsita munayarqan, peru manam lograyarqantsu.

96 KAQ WILLAKÏ

Jesusmi Sauluta akrarqan

Sauluqa mantsëpaq nunam karqan, y alläpam cristiänukunata chikeq, peru tsëpitaqa cambiarqanmi.

97 KAQ WILLAKÏ

Cornelium santu espïrituta chaskirqan

¿Imanirtaq Jehoväqa Pëdruta nirqan juk nacion nunapa wayinman ëwanampaq?

98 KAQ WILLAKÏ

Mëtsika nacionkunachömi yachatsikuyarqan

Apostol Pabluwan yanaqinkunam karu nacionkunachöqa puntata Diospita yachatsikur qallayarqan.

99 KAQ WILLAKÏ

Carcel täpaq nunam Diospita yachakurirqan

Kë willakïchöqa, ¿imanirtaq juk supëpaq, patsa kuyunqampaq, y juk espädapaq parlan?

100 KAQ WILLAKÏ

Pabluwan Timoteu

Ishkankuna juntum mëtsika wata Diosta sirwiyarqan, y alli amïgum kayarqan.

101 KAQ WILLAKÏ

Pablutaqa Römamanmi apayarqan

Apostol Pabluqa imëka mana allikunapam viäjichö pasarqan, peru pëtaqa manam imapis atajarqantsu.

102 KAQ WILLAKÏ

Juanqa juk revelaciontam chaskirqan

Jesusqa shamoq tiempuchö pasakunampaq kaqkunatam atska visionkunachö Juanta rikätsirqan.

103 KAQ WILLAKÏ

“Gobiernïki shamutsun”

Juanqa juk revelacionchömi rikarqan Diospa Gobiernun Patsata gobernamuptin nunakuna imanö kawakuyänampaq kaqta.