Itsa ninkiman . . .

  • . . . nunakunapa (runakunapa) pensënin librullam.

  • . . . cuentukunata willakoq librum.

  • . . . Diospa Palabranmi.

 BIBLIA YACHATSIKUNQAN

“Teyta Diospa palabranqa quiquinpitam shamun.” (2 Timoteu 3:16, Teyta Diospa Mushoq Testamentun.)

¿IMANÖTAQ KËTA MUSYANQANTSIK YANAPAMÄSHUN?

Precisaq tapukïkunapa respuestantam tarishun (Proverbius 2:1-5, Traducción del Nuevo Mundo).

Shumaq kawakunapaq yanapakïtam tarishun (2 Pëdru 1:19).

Shamoq tiempu shumaq kanampaqmi shuyakïkäshun (Romänus 15:4).

 ¿BIBLIA NINQANMAN CREISHWANTSURAQ?

Awmi, y këkunarëkur:

  • Manam contranakuntsu. Bibliataqa 40 nunakunam (runakunam) qellqayarqan 1.600 watakunapa. Llapan qellqaqkuna mana reqinakushqa kayaptimpis Bibliapa llapan päginankunaqa juk yachatsikïllapaqmi parlan, y manam contranakuntsu.

  • Rasumpa pasakunqantam willakun. Unë pasanqanta willakoqkunaqa manam willakuyantsu markankunata jukkuna ushakätsiyanqanta. Peru Bibliata qellqaqkunaqa, honrädum kayarqan, y qellqayarqanmi jutsankunata y markankuna mana allikunaman ishkiyanqantapis (Hëchus 7:39-41; 26:9-11).

  • Willakunqannöllam cumplikan. 200 watakuna pishikaptinmi Bibliaqa willakurqan unë Babilonia ushakänampaq kaqta (Isaïas 13:17-22, Traducción del Nuevo Mundo). Y manam imanö ushakänampaq kaqllatatsu willakurqan, sinöqa pï ushakätsinampaq kaqtawanmi (Isaïas 45:1-3, Traducción del Nuevo Mundo).

    Imëkapaq willakunqankunam cumplikashqa. ¿Manatsuraq tsënö Diospa Palabran kananta shuyarashwan? (2 Pëdru 1:21.)

 KËTA TAPUKÏ

¿Imanötaq Diospa Palabran yanapamanman?

Respuestantaqa tarinki kë textuchömi 2 TIMOTEU 3:16, 17.