JUAN 9:19-41

  • FARISEUKUNA TAPUPÄYAN WISKU KANQAMPITA KACHAKASHQA NUNATA

  • PUSHAKOQ RELIGIÖSUKUNAQA WISKU CUENTAM KAYAN

Wisku yurikushqa nunata Jesus kachakätsishqantaqa, fariseukunaqa manam creita munayarqantsu, tsëmi tsë nunapa teytankunata qayatsiyarqan. Diosta adorayänan wayipita qarquyänantam teytankunaqa mantsayarqan (Juan 9:22). Qarquriyaptinqa, mananachi wakinwan parlayanmannatsu karqan, y pishipakurqa, manachi rasllaqa imatapis tariyanmantsu karqan.

Fariseukunaqa, “¿këku wamrëkikuna? ¿Wiskuku yurikurqan? ¿Imanöpataq kananqa rikanna?” nirmi tapuyarqan. Teytankunanam, “musyayämi pë wamräkuna kanqanta, y wisku yurikunqantaqa. Peru kanan imanöpa rikanqantaqa, manam musyayätsu; o nawinta pï kachakätsishqa kanqantaqa, manam musyayätsu” niyarqan. Itsachi imanö kachakashqa kanqantaqa teytankunata willashqa karqan, peru pëkunaqa manam imatapis rasllaqa parlariyarqantsu. Kënömi niyarqan: “Kikinta tapuyë. Poqu nunanam. Pëqa kikimpitanam parlanan” (Juan 9:19-21).

Tsëmi fariseukunaqa, tsë nunata qayarir Jesus mana allita ruraq kanqanta nirnin mantsakätsita tïrayarqan. Tsëmi, “Diospa rikëninchö rasumpa kaqta niyämë; noqakunaqa musyayämi tsë nuna jutsasapa kanqanta” niyarqan. Peru tsë nunaqa, “jutsasapa kanqantaqa manam musyätsu, peru këtam sïqa musyä: noqaqa wiskum karqä, peru kananqa rikänam” nirmi contestarqan (Juan 9:24, 25).

Peru fariseukunaqa, “¿imanäshurqunkitaq? ¿Imanötaq nawikita kachakätsimushqa?” nirmi tapur sïguiyarqan. Tsë nunanam, “tsëtaqa [...] willayarqoqnataq, peru qamkunaqa manam wiyayarqunkitsu. ¿Imanirtaq yapëraq wiyëta munayanki? ¿Manachi qamkunapis qateqnin këtatsu munëkäyanki aw?” nir contestarqan. Tsëta wiyëkurnam fariseukunaqa alläpa piñakuyarqan y kënö niyarqan: “Qamchi tsë nunapa qateqninqa kanki, peru noqakunaqa Moisespa qateqninmi kayä. Noqakunaqa musyayämi Diosqa Moisesta parlapanqanta, peru kë nuna mëpita kanqantaqa manam musyayätsu” (Juan 9:26-29).

Tsënam tsë nunaqa, “tsëmi sïqa espantakïpaq, qamkunaqa manam musyayankitsu mëpita kanqanta, peru pëqa nawïtam kachakäratsimushqa” nirqan. Tsëpitanam, Diospa rikëninchö alli nunakunapaq y mañakïninkunata wiyanqampaq parlarnin, kënö nirqan: “Musyantsikmi jutsasapakunataqa Dios mana wiyanqanta, peru pipis Diosta mantsaqta y munëninta ruraqtaqa, Diosqa wiyanmi. Unë witsampitanam ni imëpis ni pï wiyashqatsu kashqa wisku yurikushqa nunapa nawinta pipis kachakätsishqa kanqantaqa”. Jina “kë nunata Dios mana kachamushqa kaptinqa, manam ni imatapis rurëta puëdinmantsu” nirqanmi (Juan 9:30-33).

Tsë nuna pantashqa këkanqanta rikätsita mana puëdirmi, kënö niyarqan: “Qamqa chipyëpa jutsachömi yurirqëki, ¿tsënö këkarku noqakunata yachatsiyämanki?” (Juan 9:34). ¡Y waqtamanmi qarquriyarqan!

Tsënö pasakushqa kanqanta wiyarirmi, Jesusqa tsë nunawan toparirqan y kënö tapurqan: “¿Markäkunkiku nunapa Tsurinman?”. Pënam, “¿y pitaq pëqa teytë, pëman markäkunäpaq?” nir contestarqan. Tsënam Jesusqa cläru kënö willarqan: “Rikarqunkim, y rasumpa kaqchöqa, pëmi qamwan parlëkan” (Juan 9:35-37).

Tsë nunanam, “noqaqa pëman markäkümi teytë” nirqan. Tsënam respetarnin puntanman qonqurikïkurqan, Jesusnam kënö nirqan: “Nunakuna juzgashqa kayänampaqmi noqaqa nunakunaman shamurqö, mana rikaq kaqkuna, rikäyänampaq, y rikaq kaqkunana, wisku tikrayänampaq” (Juan 9:38, 39).

 Fariseukunaqa, manam wiskutsu kayarqan. ¿Y Diospa kaqchöqa? ¿Allitsuraq nunakunata Diospita yachëkätsiyarqan? Fariseukunanam, “¿manachi noqakunapis wiskutsu kayä aw?” niyarqan. Jesusnam, “wisku karninqa, manam jutsayoqtsu kayankiman. Peru qamkunaqa ‘rikäyämi’ niyankim. Tsëmi jutsëkikunaqa perdonashqatsu kanqa” nir contestarqan (Juan 9:40, 41). Fariseukunaqa Diospa Palabranta allim reqiyaq, tsënö karpis, Diospa Akrashqan Jesus kanqanta negarqa, jatun jutsatam rurëkäyarqan.