MATEU 27:1-11 MARCUS 15:1 LÜCAS 22:66-23:3 JUAN 18:28-35

  • JUDÏUKUNAPA PRECISAQ CORTINCHÖ KAQKUNA QOYAPA YAPË JUICIUTA RURAYAN

  • JÜDAS ISCARIÖTI JURKAKÏTA TÏRAN

  • PILÄTU KAQMAN JESUSTA MANDAYAN

Patsa warëkaptinnam, Jesusta kima kaq kutichö Pëdruqa yapë negarirqan. Y ley mana mandakunqannö juiciuta rurarirmi Judïukunapa Precisaq Cortinchö kaqkunaqa ëwakuyarqan. Tsë paqasqa leypa contranmi juiciuta rurayarqan, tsëchi viernis qoya ley mandakunqannö rurëkäyanqanta rikätsikïta munar yapë juntakäriyarqan. Tsëpitanam pëkuna kaqman Jesusta yapë apayänampaq mandakuyarqan.

Yapëmi kënö niyarqan: “Cristu karninqa, niyämë”. Tsëmi Jesusqa, “niyapteqpis, manachi ni imanöpapis creiyankimantsu. Jina qamkunata tapuyapteqpis, manam contestayämankimantsu” nirqan. Peru mana mantsakushpam Daniel 7:13 textu musyatsikunqan pëpaq kanqanta willakur kënö nirqan: “Kanampita witsëpaqa, puëdeq Diospa derëcha kaq lädunchömi nunapa Tsurinqa täranqa” (Lücas 22:67-69; Mateu 26:63).

Jina yapëmi kënö niyarqan: “Tsëqa, ¿qamku Diospa Tsurin kanki?”. Pënam, “kikikikunam noqa kanqäta niyanki” nirqan. Y tsënö ninqampitatsunchi Diospa contran parlëkanqanta nir condenariyarqan. Tsëmi “¿imapaqnataq mas testïgukunata wanantsik?” niyarqan (Lücas 22:70, 71; Marcus 14:64). Tsëpitanam makinta watarkur gobernaq Ponciu Pilätuman apayarqan.

Itsachi Jüdasqa Pilätu kaqman Jesusta apëkäyanqanta rikarqan. Wanutsiyänampaq condenayanqanta musyarirmi, ruranqampita pësakur, imanö këtapis puëdirqantsu. Peru shonqupita patsë arrepentikunampa rantin y Dios perdonanampaq mañakunampa rantinmi, 30 pläta metal qellëta kutitseq ëwarqan. Y sacerdötikunatam kënö nirqan: “Jutsallakurqömi culpannaq nunapa yawarninta rantikurnin”. Pëkunanam, “¿imataq qokayäman? ¡Kikikim tsëtaqa rikänëki!” niyarqan (Mateu 27:4).

Jüdasqa 30 pläta metal qellëtam templuman jitëkurqan, y wanutsikïta munarmi jurkakïta tïrarqan. Peru waskata watanqan montipa räman pakiriptintsunchi, patsachö këkaq qaqakunaman pashtaqpaq jeqarkurqan (Hëchus 1:17, 18).

Judïukunaqa Jesusta aparkurmi, qoya qoyalla Ponciu Pilätupa palaciunman chäriyarqan.  Peru manam yëkïta munayarqantsu. Porqui mana judïu kaqkunawan juntakarqa, Ley ninqannö limpiu mana kayänampaq kaqta, y tsënöpa 15 nisan junaq Levadürannaq Tantata Mikuyänan fiestachö mikïta mana puëdiyänampaq kaqtam pensayaq. Tsë junaqmi tsë fiestaqa qallaq y Pascua fiestatanöllam reqiyaq.

Tsënam Pilätuqa yarqurir kënö nirqan: “¿Imapitataq kë nunata acusayanki?”. Pëkunanam, “mana allita ruraq nuna mana kaptinqa, manachi qamman apayämümantsu karqan” nir contestayarqan. Pilätuqa itsachi cuentata qokurirqan imata karpis ras decidinanta munëkäyanqanta, tsëchi kënö nirqan: “Waqtaman apayë y leynikikuna ninqanmannö kikikikuna juzgayë”. Pëkunanam, “noqakunapaqa manam autoridänïkuna kantsu pitapis wanutsiyänäpaq” niyarqan. Tsënö niyanqanchömi wanutsita munayanqanqa cläru rikakärirqan (Juan 18:29-31).

Pascua fiestachö judïukuna Jesusta wanutsiyaptinqa, tsë markachö nunakunachi pëkunapaq parlar qallëkuyanman karqan. Peru pëkunaqa musyayarqanmi, Röma gobiernupa contran asunturëkur wanutsiyänampaq Jesusta Pilätu condenariptinqa, pëkunaqa mana culpayoq kayanqantanö nunakuna rikäyänampaq kaqta.

Pushakoq religiösukunaqa manam Pilätuta willayarqantsu Diospa contran parlanqampita Jesusta condenashqana kayanqanta. Tsëpa rantinqa, mana kaqpitam kënö acusayarqan: “Kë nunatam tariyarqö [1] nacionnintsik nunakunata gobiernupa contran churakëkätseqta, [2] Römata gobernaqta impuestu paguëta michäkïkaqta, y [3] pë Cristu kanqanta y rey kanqanta nirnin këkaqta” (Lücas 23:2).

Röma nacionpa jutinchö mandakoq karmi, rey kanqanta nir Jesusta acusayashqa kayaptin Pilätuqa yarpachakurqan. Tsëmi palaciunman yapë kutitsiyänampaq mandakurqan. Yëkaratsiyaptinnam, “¿qamku judïukunapa reynin kanki?” nir tapurqan. Tsënö tapurqa, “¿manaku rey kanqëkita nirqa Cësarpa contran churakëkanki?” nir tapïkaq cuentam karqan. Tsënam Jesusqa, itsa pëpita imata willayanqanta musyëta munar, Pilätuta kënö tapurqan: “¿Kikikillapitaku tsënö tapumanki, o jukkunaku noqapita parlapäyäshurqunki?” (Juan 18:33, 34).

Pilätuqa imanir acusayanqanta mana musyaqtukoqnöllam y musyëta munaqnömi Jesusta kënö tapurqan: “Noqaqa manam judïutsu kä, ¿aw? Kikikipa nacionnikim y precisaq sacerdötikunam noqaman entregayämushurqunki. ¿Imatataq rurarqunki?” (Juan 18:35).

Jesusqa manam upällallatsu quedakurqan rey kanqanta o mana kanqanta tapuptin. Tsëpa rantinqa, yachëpam contestarqan, tsëmi Pilätuqa alläpa espantakurqan imanö contestanqampita.