MATEU 11:16-30 LÜCAS 7:31-35

  • WAKIN MARKAKUNATA JESUS PIÑAPAN

  • SHOQASHQA Y ANKASHLLA SIENTIKUYÄNAMPAQ NUNAKUNATA YANAPAN

Bautizakoq Juantaqa Jesus alläpam respetarqan, peru ¿imanötaq wakin nunakunaqa rikäyaq? Tsë nunakunapaqmi Jesus kënö nirqan: “Qatukuyänan pampakunachö tëkaq wamrakunanömi kayan, pëkunam pukllaq mayinkunata qayayan, y kënö niyan: ‘Flautata qamkunapaq tocayämuptïpis, manam tushuyarqunkitsu; pampakïchönö llakikïpaq waqayämuptïpis, manam llakikurnin kutakuyarqunkitsu’” (Mateu 11:16, 17).

¿Ima nitataq Jesus munëkarqan? Kënömi entienditsikurqan: “Tsënöllam Juanpis mana mikur ni upur shamushqa, peru nunakunaqa, ‘supëyoqmi’ niyanmi. Nunapa Tsurinnam sïqa mikur y upur shamushqa, peru nunakunaqa, ‘¡rikäyë! Kë nunaqa mëtsikata mikurpis mana teqñaq y vïnuta upyakur kakoq, impuestu cobrakoqkunapa y jutsasapakunapa amïgunmi’ niyanmi” (Mateu 11:18, 19). Juanqa manam imëkayoqtsu karqan, jina Nazarënu karmi vïnutapis upoqtsu, peru nunakunaqa supëyoq kanqantam niyaq (Nümerus 6:2, 3; Lücas 1:15). Peru Jesusqa wakin nunakunanömi medïdulla mikoq y upoq, tsënö kaptimpis, tsëkunachö mana controlakoq kanqantam niyaq. Tsë nunakunapaqqa manam imapis allitsu karqan.

Tsërëkurmi, qatukuyänan pampakunachö tëkaq wamrakunatawan tsë witsan nunakunata Jesus igualatsirqan, tsë wamrakunaqa wakin wamrakuna flautata tocayaptimpis, manam tushuyaqtsu, pampakïchönö llakikïpaq waqayaptimpis, manam llakikuyaqtsu. Jina nirqanmi: “Imanö kaptimpis, alli kaqta ruranqankunachömi juk nuna yachëyoq kanqanqa rikakun” (Mateu 11:16, 19). Awmi, Juanpa y Jesuspa rurëninkunam ‘rikätsikurqan’ pëkunapaq parlayanqan rasumpa mana kanqanta.

Tsë nunakuna mana wiyakoq kayanqampita parlarirmi, Corazin, Betsaida y Capernaum markakunata Jesus piñaparqan, tsëchöqa espantëpaq milagrukunatam rurashqa karqan. Feniciachö këkaq Tïru y Sidon markakunachö tsë milagrukunata rurashqa kaptinqa, tsëchö täraq nunakuna arrepentikuyänampaq kaqtam nirqan. Jesusqa täranqan Capernaum markatapis piñaparqanmi. Tsëchöqa mëtsikaqmi yachatsikunqanta wiyakïta munayarqantsu. Tsëmi tsë markata kënö nirqan: “Juiciu Junaqchöqa Sodömapitapis mas feyupa castigashqam kanki” (Mateu 11:24).

Tsëpitanam, “yachëyoq y alläpa musyaq” nunakunapita tsë precisaq yachatsikïkunata pakanqampita, y imëka pishi wamrakunanö qollmi shonquyoq kaqkunata musyatsinqampita Teytanta Jesus alabarqan (Mateu 11:25). Tsënö kaqkunatam Jesusqa kënö nirqan: “Noqaman shayämï llapëki afanakoq kaqkuna y nitipakashqa këkaqkuna, y noqam jamaratsiyashqëki. Yügüta matankarkur apayë y noqapita yachakuyë, porqui noqaqa yachanëpaq geniuyoq y qollmi shonqum kä, tsënö rurarqa, ankash këtam qamkunapaq tariyanki. Porqui yügüqa manam nanatsikuntsu, y cargäqa ankashllam” (Mateu 11:28-30).

Pushakoq religiösukunaqa tukïläya costumbrikunawanmi nunakunata nitipakätsiyashqa kayarqan. Jukqa karqan, Säbadu junaqchö ni imallatapis mana rurayänampaq kaqta mandakuyanqanmi. Peru Jesusqa, nunakunapa costumbrinkunawan mana takushpa Diospita rasumpa kaqta yachatsikurmi, ankash sientikuyänampaq nunakunata yanaparqan. Jina autoridäkuna mana alli tratayanqampita, y jutsakunata rurayanqampita llakishqa këkaqkunatam shoqarqan. Jina jutsankunapita perdonashqa kayänampaq y Dioswan amïgu kayänampaq imata rurayänampaq kaqtam entienditsirqan.

Fäcil-lla apana Jesuspa yügunta chaskikoqkunaqa, alläpa ankupäkoq ciëluchö Teytatam sirwita puëdiyan. Tsëta rurëqa manam alläpa sasatsu, porqui Diospa “mandakïninkunata wiyakïqa manam alläpa sasatsu” (1 Juan 5:3).