Alläpam agradecikuyä rurënïkunata musyanëkipaq y Jehoväpa markanta reqirinëkipaq kë follëtuta leyinëkirëkur tiempïkita jorqanqëkipita. Kanan witsan Jehoväpa munëninta noqakunalla rurëkäyanqäta musyarinëkipaq yanaparishorqonkichi. Diospita yachakur sïguinëkipaqmi invitariyaq. Yachakïkanqëkipita parlapë familiëkikunata, amïguïkikunata, y llapan reunionnïkunaman shamunëkipaqmi invitariyaq (Hebrëus 10:23-25).

Jehoväpita mas yachakurmi kuyashunqëkita cuentataqokunki. Tsëqa qampis agradecikur pëta kuyankim (1 Juan 4:8-10, 19). Peru ¿imanötaq llapan kawënikichö rikätsikunkiman Diosta kuyanqëkita? ¿Imanirtaq qampaqqa alläpa precisan leyninkunata wiyakunëki? ¿Imaraq yanapashunki noqakunawan juntu Diospa munëninta ruranëkipaq? Bibliata yachatsishoqnikim yanapashunki kë tapukïkunapa respuestanta tarinëkipaq, y tsënöpam qam y familiëki “Dios Yayapa cuyacuyninchö imaypiscawacuyanqui [...] [y] mana ushacag cawayta” tariyanki (Jüdas 21, NTCN).

Llapan shonqökunawanmi niriyaq rasumpa kaq yachatsikïta yachakur sïguinëkipaq. Y “Dios Yayapa kuyakïninchö imëpis kawakuyë” neq libruta estudianqëkim mas yanapashunki.