¿IMANIRTAQ PRECISAN?

Creinqëkita defendita yachakurninqa, kikikim imata ruranëkipaq kaqtapis decidinki y manam jukkunatsu qampaq decidiyämunqa.

¿QAMQA IMATATAQ RURANKIMAN?

Këman pensarishun: Albertuqa ishkaq yanaqinkuna pë kaqman ëwëkaqta rikarmi alläpa mantsakan. Porqui tsë semänallachömi ishkë kutipana niyashqa cigärruta shoqunampaq, y kanampis niriyanqachi.

Juk kaqmi kënö nin:

“¿Yapëku japallëki këkanki? Japallëki mana sientikunëkipaq, këta invitashqëki”.

Qemtsipärirmi, bolsikumpita jorqaramur qoyta munan.

Albertuqa cigärruta këkätsinqantam rikärin y alläpam mantsakan.

Y kënömi nin: “Manam munätsu, nirqoqnam noqaqa . . .”.

Juk kaq yanaqinnam raslla kënö nin: “¿Imanankitaq? ¿Mantsankiku?”.

Albertunam, “manam tsëtsu” nirin mantsapëkarlla.

Tsënam, waqurkur (makallarkur) kuyëllapa kënö nirin: “Tsënöqa këtsu, juk cigärrullataq”.

Tsëman juk kaq yanaqinqa mas witikur cigärruta aptatsita munan y rinrinllachö kënö nin: “Manam pitapis willakuyäshaqtsu. Noqantsik musyanqantsikllawanmi ushakanqa”.

Albertu karqa, ¿imataraq rurankiman?

 ALLEQRAQ PENSË

¿Albertupa yanaqinkunaqa musyayanku rurëkäyanqanta? ¿Kikinkuna munartsuraq tsë rurëta akrayashqa? Manachi. Itsa wakinkuna rurayanqanta rikarlla y alli rikashqa këta munarlla jukkunapa munëninta rurëkäyan.

Tsë problëmapa pasarninqa, ¿munankimantsuraq juknöpa rurëta y imata ruranëkipaq niyäshuptikipis alleq tsarakïta?

 1. LISTAKÏ

  Bibliam kënö nin: “Yachaq nunaqa mana allikuna pasananta tantiyarirmi witikurin, peru upa nunakunaqa mana allita rikëkarpis ëwayanllam, tsëmi imëka sufrimientuman chäyan” (Proverbius 22:3).

  Höraqa musyëmi ima problëma pasakunampaq kaqqa. Këman pensari, ëwarëkarnin karuman rikärinkiman juk grüpu jövinkuna cigärruta shoqïkäyaqta. Tsënö pasanëkipaq kaqman alleq pensashqana karqa, musyankim imata ruranëkipaq kaqtapis.

 2. PENSË

  Bibliam kënö nin: “Alli consensiequicunawan respetacurnin contistayë” (1 Pëdru 3:16).

  Kënö tapukï: “¿Imanöraq sientikushaq wakinkuna niyämanqanllata rurarninqa?”. Itsa yanaqikikunaqa juk tiempullapapis allipa rikäyäshunkiman, peru tsëpitaqa, ¿imanöraq sientikunki? ¿Yanaqikikuna allipa rikäyäshunëkita munarllaku pï kanqëkita qonqarinkiman? (Exodu 23:2).

 3. ALLI KAQTA AKRË

  Bibliam kënö nin: “Yachaq nunaqa mantsapakunmi, y mana alli rurëpitam witikun” (Proverbius 14:16).

  Imë höra karpis llapantsikmi imata ruranapaqpis akrashun, y tsë akranqantsikqa bienmi kushitsimäshun o sufritsimäshun. Bibliaqa parlan alli kaqta y mana alli kaqta akrashqa mëtsikaq nunakunapaqmi. Josë, Job y Jesusqa alli kaqtam akrayarqan, peru Cain, Esaü y Jüdasqa mana alli kaqtam. ¿Y qamqa mëqantaraq akranki?

Bibliaqa nimantsik Jehovä munanqannö llapanchö kawanapaqmi (Salmu 37:3). Imatapis ruraptiki imapa pasanëkipaq kaqta pensashqana kar y imata ruranëkipaqpis akrashqana karqa, manam mantsankinatsu pensanqëkipita yanaqikikunata nita. Jinamampis allipaqmi kanqa.

Yarpachakïtsu, manam mëtsikataraqtsu parlanëki. Alli firmi “manam” ninëkillam precisan. Jina mana ruranëkipaq kaqta rikätsirmi kënö ninëki:

 • “Ama noqataqa markäkamëtsu (yärakamaytsu)”.

 • “Tsëkunataqa manam noqaqa rurätsu”.

 • “Musyankinam imata pensanqäta”.

Alläpam precisan firmi y raslla contestanëki. Tsënö ruraptikiqa itsa yanaqikikunaqa imata ruranëkipaqpis niyäshunkinatsu.

 ¿IMATATAQ RURÄMAN NOQAPITA BURLAKUYAPTIN?

Imatapis niyäshuptiki alleq mana tsarakurqa, mäquinankunam tikrarinki y imëkatam ruratsiyäshunki.

Itsa yanaqikikunaqa penqakatsiyäshunkiman kënö nir: “¿Imanirtaq tsënö kanki? ¡Ama wëläyu këtsu!”. Tsënö nirmi imëpis ruratsita tïrayan. ¿Imatataq rurankiman? Itsa këta rurankiman:

 • Nikäyäshunqëkimannö contestë. Kënömi ninkiman: “Rasuntam ninki, mantsapämi”. Tsëpitanam imanir mana munanqëkita entiendiratsinkiman.

 • O kikinta tikrapuri. Imanir mana munanqëkita entiendiratsir kënö nï: “Rasumpa yachaq nuna karqa manam tsëta rurankimantsu”.

Exigirnin sïguiyäshuptikiqa ëwakï. Mas tiempu quedakuptikiqa peortam rurayäshunki. Ëwakurninqa imatapis kikiki decidinqëkitam rikätsikunki.

Ama pensashuntsu, manana exigimänapaq kaqta. Peru kikikim decidinki imata ruranëkipaq kaqta, pensanqëkipita cläru willakïta y imë hörapis alleq tsarakïta. Rasumpa kaqchöqa, imata ruranëkipaqpis kikikim decidinki y manam juktsu (Josuë 24:15).