Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Diospa alli willakïninkuna

 13 kaq yachatsikï

¿Imataq mana alli kaq religionta pasanqa?

¿Imataq mana alli kaq religionta pasanqa?

1. ¿Llapan religionkunatsuraq alli kayan?

Llapan religionkunachömi alli nunakuna o runakuna kayan. Pëkunataqa Diosnintsik manam qonqantsu. Tsënö kaptimpis tukï mana allikunatam tsë religionninkunachöqa rurayashqa (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Wiyashqantsikmi wakin religionkunaqa nunakunata colorninrëkur o juk nacionpita kayanqanrëkur wanutsiyanqanta, terrorismoman y guërrakunaman mëtikuyanqanta hasta wamrakunatapis violayanqanta. ¡Tsë religionchö alli shonquyoq nunakunaqa alläpam llakikuyashqa tsëkunata rikar!Lei Mateo 24:3-5, 11, 12.

Alli kaq religionqa Diostam alaban, pero mana alli kaqqa ofendinmi. Y Diospitam mana rasun kaqta yachatsikun, wanushqakunapa alman kanqanta y Biblia mana yachatsikunqankunata. Pero Jehoväqa pëpita rasumpa kaqta musyayänantam munan.Lei Ezequiel 18:4 y 1 Timoteu 2:3-5.

2. ¿Mana alli religionta ima pasanampaqtaq Biblia yachatsikun?

Satanaspa imëkankunata kuyëkar Diostam kuyä neqkunaqa, manam Jehoväta engañayanqatsu (Santiagu 4:4). Noëpa tiemponchö Diluvio pasariptinmi Babilonia markachö mana alli religión qallëkurqan, tsëmi Bibliaqa llapan mana alli religionkunata “jatungare Babilonia” nin. Ichikllachönam Diosqa ushakäratsinqa nunakunata engañaq llapan mana alli religionkunata.Lei Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17 y 18:8.

Tsënö kaptimpis, llapan mana alli religionchö alli shonquyoqkunapaqqa Jehová yarparanmi, tsëmi pëkunata juntëkämun. ¿Imanö? Rasumpa kaqta yachatsir.Lei Miqueas 4:2, 5.

 3. ¿Imataraq rurayanman alli shonquyoqkunaqa?

Rasumpa kaq religionchöqa kuyanakuyanmi

Rasumpa kaq yachatsikïta y allita rurëta munaqkunataqa Jehová kuyanmi. Tsëmi mana alli religionpita yarqukuriyänanta munan. Jehoväta kuyarqa, llapan mana alli kaqkunata dejarirmi kushitsinqankunata rurayänan.Lei Apocalipsis 18:4.

Punta cristiänokuna Diospa alli willakïninta yachatsikuyaptinqa, atskaq alli shonquyoqkunam chaskikuyarqan. Pëkunataqa jukläya kawayänampaq y shamoq tiempotapis kushishqa shuyaräyänampaqmi Jehoväqa yachatsirqan. Noqantsikpis pëkunanöllam alli willakïta yachakur Jehoväta puntaman churanantsik.Lei 1 Tesalonicenses 1:8, 9 y 2:13.

Jehoväqa alläpam kushikun mana alli religionta dejarir rasumpa kaq religionman yëkuyaptin. Tsë llapan nunakunaqa Diospa amïgonmi kayan, cristiano mayinkunawanmi kuyanakuyan y shamoq tiempochö mana wanushpa kawakïtapis shuyäräyanmi. ¿Kë bendicionkunata chaskita munankimantsuraq?Lei Marcos 10:29, 30 y 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Imataraq Dios ruranqa Patsachö shumaq kawakï kanampaq?

Mana alli religionta Jehová ushakäratsiptinqa alläpa shumaq kawakïmi Patsachö kanqa. Manam engañakoqkuna ni chikinakoqkuna kanqanatsu. Llapan nunakunam rasumpa kaq Diosllata adorayanqa. ¿Manaku tsëqa alläpa alli willakï?Lei Apocalipsis 18:20, 21 y 21:3, 4.