“Llapan nuna mikutsun, uputsun y alli trabajanqampita kushikutsun.” (ECLESIASTÉS 3:13.)

1-3. a) ¿Imanötaq wakin nunakunaqa trabäjota rikäyan? b) ¿Y Bibliaqa trabäjopaq ima nintaq, y imakunapitataq yachakushun?

KANAN tiempo nunakunaqa trabäjota rikäyan huk castïgotanömi, pasëpa mana alli rurëtanö. Wakinqa trabajayan cada hunaq mana gustayanqan trabäjochömi, tsëmi kushikuyantsu, tsënö mana gustayaptinmi hunaqninkunapis ushakëkuntsu. Pero manam tsënö mana allillaqa trabäjonta rikänantsu. Tsë trabajo imachöpis yanapanqanmanmi yarpänan kushishqa ruranampaq.

2 Bibliaqa, trabajo alli kanqantam willamantsik. Trabajanqantsikpita allikunata chaskenqantsik huk bendición kanqantam rikätsimantsik. Tsëmi rey Salomón kënö qellqarqan: “Llapan nuna mikutsun, uputsun y alli trabajanqampita kushikutsun. Tsëqa Diospa qarëninmi” nishpa (Eclesiastés 3:13). Kuyakoq Diosnintsikqa alli kaqtam munan noqantsikpaq, trabäjontsikpita tarir tsëta mikur kushikunantsikta. Dios rikanqannö trabäjota rikarnenqa y Biblia willamanqantsikta wiyakurnenqa Diospa kuyakïninchömi imëpis kawakushun (leyi Eclesiastés 2:24; 5:18).

3 Kë capïtulochömi rikäshun chusku yanapakïta: ¿Imanötaq huk cristiano ‘trabajanqampita’ kushikunman? ¿Imanö trabäjochötaq trabajanmantsu?  ¿Imanötaq tiemponta alleq disponinman Diosta servinampaq y trabäjompaq? ¿Y ima trabäjotataq puntaman churanman? Kë trabäjokunapaq manaraq parlarnin puntata rikärishun ishkaq alli trabajaqkunapita. Jehová Diospita y tsurin Jesucristupita.

JEHOVÁ DIOSWAN TSURIN JESUCRISTUM MAS ALLI TRABAJADORKUNA KAYAN

4, 5. ¿Imanötaq Biblia rikätsimantsik Jehová mana hamashpa trabajëkanqanta?

4 Llapan trabajaqkunapitapis más alli trabajaqqa Jehovämi. Rasun kaqtam Génesis 1:1 kënö nimantsik: “Diosmi rurashqa patsata, ciëlokunatapis”. Kë trabäjonta usharirnam Jehová “alläpa allim” nirerqan (Génesis 1:31). Këqa rikätsimantsik llapan ruranqampita Diosnintsik alläpa kushishqa këkanqantam (1 Timoteu 1:11).

5 Jehová Diosqa imëkatapis ruranmi, y imëpis mana hamashpam trabajëkanlla. Tsëmi llapanta kë patsachö kaqta rurar ushariptimpis Jesus kënö nerqa: “Papänïqa ime junaqpis uryecanmi” (Juan 5:17). ¿Imatataq rurëkashqa Jehová Dios? Nunakunatam ciëlopita patsë cuidëkashqa y yanapëkashqa Pë munanqannö kawayänampaq. Hinamampis espïritunwanmi akrëkashqa Patsachö nunakunata, ciëlota ëwarnin Jesuswan “juc shonqunolla” gobernayämunampaq (2 Corintios 5:17). Nunakuna mana wanushpa huk shumaq patsachö kawakuyänampaq munëninrëkorqa mana hamashpam trabajëkashqa (Romanos 6:23). Y kë llapan rurëkanqampita alläpam kushikun, ¿imanir? Atska nunakuna Reinopa willakïninta wiyakurnin, kawëninkunata altsarir markanman yëkuyanqanta rikar (Juan 6:44).

6, 7. ¿Jesus ruranqan trabäjokunapita imatataq yachakuntsik?

6 Jesusqa Patsaman manaraq shamonqampita patsëmi  rikätsikushqa alli trabajador kanqanta. Pëqa karqan alli ‘maestrom’, “Jesucristuwanmi Diosnintsic camarqan sielucho y que patsacho llapan ricanqantsiccunata” (Proverbios 8:22-31; Colosenses 1:15-17). Y kë Patsata shamurnimpis alli trabajaq nunam karqan. Wambra kanqampitam yachakorqan imëka trabajo rurëtapis, tsëmi “carpintero” nishpa reqiyarqan (Marcos 6:3). * Yarpashqaqa manam kanannötsu qeruta listollatana rantikuyaq, ni carpintërokunapapis mäquinankuna kaqtsu. Tsë tiempochö carpinterokunaqa makillapam llapantapis rurayarqan, tsënö rurëqa manam fäciltsu karqan. Këman yarpäri, kikin Jesus qeruta wallurirnin, trabajanampaq wayiyaq apëkaqta. Tsëpita punkukunata ruranampaq llaqllëkaqta, y vïgakunatapis churëkaqta, hina mësakunata, bancakunata y sïllakunatapis rurëkaqta. Tsëkunata rurarmi musyarqan trabajëqa kushikïpaq kanqanta.

7 Hina willapäkininchöpis Jesusqa alli trabajaq kanqantam rikätsikorqan. Kima wata pullanyaqmi pëqa alläpa ocupado karqan willapäkïninchö. Diospa Palabrampita llapan nunata willananrëkurmi, Patsa manaraq waraptin, y paqasyanqanyaq willapäkoq (Lucas 21:37, 38; Juan 3:2). Y “tsepitanam chunca ishque (12) disipuluncunawan Jesus jinantinpa marcan, marcan estansiacunapa ewar, willacur yachatsicorqan Diospa mandaquinincho cayäna[m]paq alli willaquicunata” (Lucas 8:1). Atska hunaq ëwana karu markakunamanmi charqan, polvo nänikunapa ëwar nunakunata willapänanrëkur.

8, 9. ¿Imanötaq Jesus “trabajanqampita” kushikorqan?

8 ¿Tsëläya willakur trabajanqampita nunakuna wiyakuyarqantsuraq?  Awmi. Atska nunakunam wiyakurnin qateqnin tikrayarqan. Diospaq trabajëqa alläpam kushitserqan, tsëmi mallaqëkarpis nunakunataraq puntata willapaq (Juan 4:31-38). Ciëloman kutikunampaq ichikllana pishikaptinmi kënö nerqa Teytanta: “Que patsacho quecarmi, mandamashqequicunata rurar usharirnin, qam allapa puedeq canqequita musyatsicorqö” (Juan 17:4).

9 Awmi Teyta Diosnintsik y tsurin Jesucristum rikätsimantsik trabäjontsikpita kushikunapaq. Kuyamanqantsikqa ‘yachatsimantsic’ Teyta Dios y Tsurin Jesucristu rurayanqanta qatinapaqmi (Efesios 5:1; 1 Pedru 2:21). Kananqa rikärishun alleq trabajanqantsikpita kushikunata.

¿IMANÖTAQ TRABÄJONTSIKPITA KUSHIKUSHWAN?

Diospa consëjonkunata wiyakorqa, trabäjontsik imëka rikoqlla kaptimpis kushikushunmi

10, 11. ¿Imaman yarpëtaq yanapamäshun trabäjontsikchö kushishqa kanapaq?

10 Cristiänokunaqa kawayänampaq imëka trabäjokunatapis rurayanmi. Tsëkunata rurarnenqa kushishqam këta munantsik. Pero mana gustamanqantsikta rurarqa manam kushikuntsiktsu. Tsënö kaptenqa, ¿imanötaq trabäjontsikwan kushikushwan?

11 Trabäjontsik alli kanqantam rikashwan. Itsa gustamanqantsik trabäjollataqa tarishuntsu, pero kapamanqantsik trabäjotaqa shumaqpam rikashwan, kushishqa ruranapaq. Tsëpaqqa yanapamäshun Jehová Dios imanöpis trabäjota rikanqanman yarpëmi. Këman yarpärishun, ima niraqllapis trabäjoqa yanapamantsik familiantsikta manteninapaqmi, y tsë rurëqa Teyta Diospaqqa alläpa allim. Tsëmi Palabran nimantsik familianta mana manteneqkunapaq: “Diosman mana creyicoqcunapitapis mas mana alli ruraqmi cayan”  nishpa (1 Timoteu 5:8). Trabajaq mayikikunapitapis más kushishqam kanki, familiëkita manteninëkipaq Dios churashunqëkita musyar trabajakurnenqa.

12. ¿Imatataq tarishun mana suwakushpa, y alli trabajanqantsikpita?

12 Imëkachöpis alli trabajaq y mana suwakoq. Cristiänokunaqa imëkachöpis alli trabajaqmi kanantsik. Trabäjontsikta alli rurarqa kushikushunmi, y nunakunapis allim parlamäshun (Proverbios 12:24; 22:29). Hinamampis nunapa imëkankunata ni tiemponta  mana suwakushqaqa más reqishqam kashun (Efesios 4:28). Tsënö rurashqaqa patronnintsikpis masmi confiakamäshun. Pero mana mäkuyaptimpis concienciantsikchö allillata rurëkanqantsikmi, kushishqa kawanapaq yanapamäshun y Teyta Dios munanqannö rurëkanqantsikta musyar (Hebreus 13:18; Colosenses 3:22-24).

13. Trabäjontsikchö alli portakushqaqa, ¿imanötaq rikämaqnintsikkunata yanapanqa?

13 Alli portakïnintsikqa Diostam alaban. Portakïnintsik shumaq kaptenqa llapan rikämaqnintsikkunam cuentata qokuyanqa. Tsëta rurarqa, “salbamaqnintsic Diospa yachatsiquinin imano shumaq cashqanta[m]” rikätsikuntsik (Titu 2:9, 10). Awmi, shumaq portakïnintsikwanmi rikätsikuntsik rasumpa kaq religionchö këkanqantsikta, y rikämaqnintsikkunapis shumaq kuyëpam rikäyanqa Jehoväpa markanta. ¡Imanö shumaqraq kanman trabajaq mayintsik alli portakïnintsikta rikarnin Jehoväta adorar qallëkuptin! Pero tsëpitapis más alliqa, shumaq portakïnintsik Teyta Diosnintsikta alabanqanmi (leyi Proverbios 27:11 y 1 Pedru 2:12).

ALLEQ RIKËKUR-RAQ TRABAJOTA AKRASHUN

14-16. ¿Trabäjota asherqa ima ishkë tapukïkunatataq rurakushwan?

14 Bibliaqa manam kuchumpita kuchunyaqtsu ima trabajo alli kanqanta o mana alli kanqantapis willamantsik. Pero tsëqa llapan trabäjopis allillam ninantsu manam. Diospa Palabranqa yanapamantsik Diosta mana piñatseq trabäjota akranapaq, y noqantsikpaqpis alli kaqta akranapaqmi (Proverbios 2:6). ¿Imanötaq musyashwan huk trabajo Diosta piñatsenqanta? Tsëpaqqa ishkë tapukïkunam yanapamäshun.

15 ¿Bibliaqa kë trabajo hutsa kanqantaku rikätsiman?  Diospa Palabranqa michanmi suwakïta, ulikïta o llullakïta, imägenkuna rurëtapis (Éxodo 20:4; Hechos 15:29; Efesios 4:28; Apocalipsis 21:8). Tsëmi, tsënö trabäjokunata ruranapaq nimashqaqa rurantsiktsu. Teyta Diosta kuyanqantsikmi yanapamantsik Pë chikenqan trabäjokunata, mana ruranapaq (leyi 1 Juan 5:3).

16 ¿Tsë mana alli rurëninkunachö noqapis yanapakoqtsuraq tikrarïman? Këman yarpärishun, abortatsikoq  hospitalman trabajaq ëwanëkipaq niyäshunkiman y tsë trabäjoqa kanman nunakuna chäyaptin chaskilla, ¿ëwankimantsuraq trabajaq? Nuna chaskilla trabajo kaptenqa allillam, pero tsë abortatsikoq hospitalpaq trabajarqa yanapakïkankim tsë mana alli rurëninkunata (Éxodo 21:22-24.) Teyta Diosta kuyarqa manam tsënö trabäjokunaman yëkushuntsu.

17. a) ¿Imataq yanapamäshun alli kaq trabäjota akranapaq? (Rikäri “ ¿Kë trabäjochö trabajämantsuraq?” nishqan recuadrota.) b) ¿Imanötaq concienciantsik yanapamäshun Diosta kushitsenqan trabäjota akranapaq?

17 Alli trabäjota akranapaqqa 15 y 16 pärrafokunachö tapukïkunam yanapamäshun. * Manam shuyarashwantsu llapanchö wiyakoq kuchumpita kuchunyaq  willamänataraq. Capítulo 2 nishqanchömi yachakorqontsik Teyta Diospa Palabranwan concienciantsikta yachatsirnin alli kaqta ruranapaq. Tsëmi ‘imë örapis musyantsic allita, o mana allita rurëkanqantsictapis’ y tsëpaqmi concienciantsik yanapamäshun Diospa kuyakïninchö imëpis kawakunapaq (Hebreus 5:14).

TRABÄJORËKORQA AMA DIOSPA KAQTA HAQISHUNTSU

18. ¿Imanirtaq fäciltsu Jehoväpa kaqta puntaman churë?

18 Kë ushanan tiempokunachö altantolla mana karnenqa, Jehoväpaq ruranqantsikta fäcil-llam haqirishwan (2 Timoteu 3:1). Y musyantsikmi trabajo tarinanqa mana fácil kanqanta. Tsënö kaptimpis kastantsikta manteninantsiktaqa alleqmi musyantsik. Pero mana altantolla këkarnenqa rasllam ishkirishwan trabäjollatana puntaman churarnin qellë kuyëman (1 Timoteu 6:9, 10). Rikärishun mä imash yanapamäshun këkunaman mana ishkinapaq y Jehoväpa kaqta puntaman churanapaq (Filipenses 1:10).

19. ¿Imanirtaq Jehoväman confiakushwan, y tsëqa imaman mana ishkinapaqtaq yanapamäshun?

19 Llapan shonquntsikwan Jehoväman confiakushun (leyi Proverbios 3:5, 6). ¿Manaku pëllaman shonquntsikpita patsë confiakushwan? Awmi Pëqa kuyamantsikmi y tsapämantsikmi imëka mana allikunapitapis (1 Pedru 5:7). Peqa ima pishipamanqantsiktapis llapantam musyan, y imëpis manam haqimantsiktsu (Salmo 37:25). Tsëmi alleq yarpashwan Biblia kënö nimanqantsikta: “Qellepaq ama locoyäyëtsu. Conformacuyë cayäpushunqequicunallawan, porqui Diosnintsicpis quenomi nishqa: ‘Manam qonqashqequitsu  ni jaqirishqequitsu’” nishpa (Hebreus 13:5). Atskaq cristiänokunam imëkankunatapis haqirir Diosta serviyanqampita Jehová Dios mana haqinqanta y bendicenqanta rikäyashqa. Kamakoq Diosnintsikman confiakorqa manam alläpaqa yarparäshuntsu familiantsikta imanö manteninapaqpis (Mateo 6:25-32). Y manam haqishuntsu reunionnintsikkunata, willapäkoq  ëwëta y Jehoväpaq llapan ruranqantsiktapis, trabäjontsikta puntaman churëkorqa (Mateo 24:14; Hebreus 10:24, 25).

20. ¿Kapamanqantsikllawan kushishqa kakunapaq imataq yanapamäshun?

20 Ama kapamanqantsikpita mastaqa ashishuntsu, ni munashuntsu (leyi Mateo 6:22, 23). Huk cristiänoqa Teyta Diospaq trabajanampaq kaqtam puntachö katsinan. Imëpis Diospa kaqta puntaman churarqa manam atska qellë ganëta ni imëkayoq këtapis ashikïkäshuntsu. Hina manam qepa yarqamoq mödakunata munapar löcoyantsiktsu, këwanraqmi kushishqa kawakushaq nishpa. ¿Kapamanqantsikllawan kushishqa kakunapaq imataq yanapamäshun? Mana wananqantsik cösaskunawan mana haqatukïmi. Hina manam, alläpa mana wananqantsik cösaskunata katsinantsiktsu tsëkunaqa tiempotam perditsikun. Tsëmi Biblia nenqannö, “micunantsicpaq y yacacunantsicpaq capamashqaqa, cushi cushi cawacushun” (1 Timoteu 6:8). Kë llapanqa rikätsimantsik kapamanqantsikllawan kushishqa kawakunapaqmi.

21. ¿Imanirtaq tiempontsikta alleq patsätsishwan, y imatataq puntaman churashwan?

21 Jehoväpaq rurënintsikta puntaman churashun. Tiempoqa rasllam pasan, tsëmi más precisaq kaqta puntaman churanantsik. Sinöqa Diosnintsikta servinapaq kaq shumaq tiempontsikmi mana precisaq kaqchö ewkonqa. Wakin nunakunaqa puntaman churayan profesionyoq kayänampaq estudionkunatam, alli trabäjoyoq këtam, pero Jesusqa nerqan: “Qamcunaqa Diospa mandaquinincho cawaquillatana, y pe munashqanno allicunata rurellatana tirayë” nishpam (Mateo 6:33). Cristiänokunaqa imëkapitapis puntamanqa  churantsik Dios Yayapa Reinontam. Awmi, llapan ruranqantsikwan y portakonqantsikwanmi rikätsikuntsik Teyta Diospa munënin y Reinon kawënintsikchö imëkapitapis más precisaq kanqanta.

REINOPITA WILLAPÄKONQANTSIKMI IMËKAPITAPIS MÁS ALLIQA

Diospa Reinompita willapäkïta puntaman churarninmi, rikätsikuntsik Jehoväta kuyanqantsikta

22, 23. a) ¿Ima trabäjotaq precisan y imanötaq puntaman churanqantsikta rikätsikuntsik? (Rikäri “ Ruranqäqa alläpam kushitsimashqa” nishqan recuadrota.) b) ¿Mëqantaq puntachö kanman trabäjontsikku o Diospa kaqku?

22 Diospa sirveqninkunaqa alleqmi musyayan ushanan tiempochöna kawëkäyanqanta. Tsëmi Reinopita willapäkurnin ocupado kayan y creikoqkunata yanapayan Diospa markanman yëkuyänampaq (Mateo 24:14; 28:19, 20). Jesus ruranqannömi, nunakunata yanapëkäyan salvakuyänampaq. Wakinkunaqa willapäkoq seguïdom yarquyan, wakinnam precursor kayan, y wakinnam huk nacionkunapa misionëronö ëwayan. Wakin teytakuna y mamakunanam wambrankunata willapäyan y yanapayan Diosta más serviyänampaq. Tsënö willapäkuyanqampitaqa alläpam kushikuyan. Jehoväta llapan shonquwan servir kushikïnöqa manam imapis kantsu (leyi Proverbios 10:22).

23 Familiata manteninapaqqa alläpam trabajantsik. Tsënö kaptimpis alli trabajanqantsikpita kushikuntsikmi, Jehová munanqannö. Awmi, Diospa consëjonkunata wiyakorqa trabäjontsik imëka rikoqlla kaptimpis kushishqam rurashun. Pero manam puntamanqa churëkushwantsu trabäjontsiktaqa, sinöqa Diospa Reinompita willapäkïtam puntamanqa churashwan. Tsëta rurarmi rikätsikushun Teyta Diosta kuyanqantsikta y kuyakïninchö imëpis kawakïta munanqantsikta.

^ par. 6 “Carpintero” ninanqa griegu idiömachö rikätsikun “qeruwan tukïläya trabajo ruraqpaqmi, tsëqa hasta wayikunata rurëpaqwanmi”.

^ par. 17 Trabäjokunata alli akranapaq yanapakïkunataqa tarishun, La Atalaya 15 de abril 1999, watapa 28-30 päginakunachö, y 15 de noviembre 1982, watapa 26 päginanchömi.