Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 CAPÍTULO 7

¿Diosnintsik rikanqannöku rikantsik kawëta?

¿Diosnintsik rikanqannöku rikantsik kawëta?

“Qamchömi këkan kawëqa.” (SALMO 36:9.)

1, 2. ¿Diosnintsik ima qaramanqantsiktaq alläpa shumaq, y imanir?

KAMAKOQ Diosnintsikqa pensë yachaqtam ruramashqantsik, imanö kanqanta qatiqa puëdeqta y tsëqa huk shumaq qarëmi (Génesis 1:27). Tsënö pensëyoq karmi, Biblia willakonqankunaman pensar alli kaqta rurëta puëdentsik. Imëpis tsënö rurarqa poqu cristiänom tikrashun, tsëmi apóstol Pablupis nerqan: “Ime örapis musyayanna, allita o mana allita rurecayanqantapis” nishpa (Hebreus 5:14).

2 Kananqa pasëpa mana alli tiempochömi tärantsik, tsëmi alläpa preciso Biblia nenqankunata alleq pensëkur ruranantsik, y manam llapan rurëkunapaqtsu leykunaqa kuchumpita kuchunyaq willamantsik. Pensarishun yawarpita horqayanqan hampikunaman. Jehová Diosta adoraqkunapaqqa alläpa precïsom kë hampikïkunapita musyë, tsënöpa alli kaqta akranapaq. ¿Imataraq rurashwan concienciantsik alli kanampaq y Jehová Diosnintsikpa kuyakïninchö imëpis kawëkänapaq? Tsëpaqqa alleqmi Biblia nenqanman pensanantsik (Proverbios 2:6-11). Rikärishun wakin wakinllatapis.

KAWËWAN YAWARQA ALLÄPA VALORYOQMI

3, 4. ¿Imëpita patsëtaq Diosnintsik musyatsikorqan yawar valoryoq kanqanta y ima textokunataq këta rikätsimantsik?

3 Jehová Diosqa kawëtawan yarwartaqa huktanöllam rikan, alläpa valoryoqta. Këtaqa rikätsikorqan Caín wawqin Abelta wanuratsiptinmi. Diosmi wanutsikoqta nerqan: “¡Wiyë! Wawqikipa yawarninmi patsapita noqaman qayakëkämun” nishpa (Génesis 4:10). Diosnintsikpa nawimpaqqa Abelpa yawarnenqa kawëninmi karqan. Tsë yawar justiciata ashirnin Diosnintsikman sinchipa qayakïkaqnömi karqan (Hebreus 12:24).

 4 Noëpa tiemponchö apäki tamya pasariptinmi Teyta Diosnintsik nerqan nunakunata, animalkunapa ëtsanta mikuyänampaq, pero nerqanmi: “Ëtsanllatam mikuyänëki, —yawarnintaqa— manam mikuyänëkitsu. Yawarnintaqa [kawënintaqa] makikikunapitam mañayashqëki” (Génesis 9:4, 5). Kanan tiempo nunakunapis Noëllapitam mirarqontsik, y cumplinantsikmi Diosnintsik Noëta mandanqanwan, y tsëtaqa más puntapitanam Diosnintsikqa rikätsikorqan wawqin wanutseq Cainta parlapanqanchö. Puntataqa rikätsikun llapan kawaqpaqa kawënin yawarchö kanqantam, y tsëpitanam rikätsikun Diosnintsik llapan kawaqta kamanqanta, tsënö kikin Kamashqa karmi, kawëta mana respetaqkunataqa cuentata mañanqa (Salmo 36:9).

5, 6. Moisesta Jehová Dios leyninta qellqatsenqanchö, ¿imanötaq rikätsikun yawar alläpa valoryoq kanqanta? (“ Animalkunapa kawënintapis respetashun” nishqanchö recuadrotapis rikë.)

5 Yawarpita parlaq kë ishkan willakïkunataqa Diosnintsik qellqatserqanmi Moisestapis Leyninchö. Levítico 17:10, 11 nishqanchömi Jehová nin: “Mëqan nunapis tukïläya yawarta mikuptenqa contranmi churakäshaq y markampitapis ushakätsishaqmi. Ëtsapa almanqa [o kawëninqa] yawarchömi këkan, y kikïmi churarqö altarman hutsëkikunata limpiamunampaq, yawarlla hutsata limpiaptin”. * (Rikäri “ Yawarqa hutsantsiktam tsapan” nishqan recuadrota.)

6 Altarman mana hichayanqan yawartaqa llapantapis patsamanmi hichayaq, tsënöpam animalkunapa kawëninta kamaqnin Jehová Diosman kutitsiyanqanta rikätsikuyaq (Deuteronomio 12:16; Ezequiel 18:4). Tsënö kaptimpis israelïtakunaqa manam huk animalta wanuratsirnin pasëpa llapan yawarnin yarqonqanyaqtsu shuyaräyaq. Kunkanta roquriyaptin yawarnin yarqur ushariptenqa alli concienciawannam mikuyaq tsë ëtsata, y tsënöpam rikätsikuyaq Kamakoq Diosta respetayanqanta.

7. ¿Imanötaq David rikätsikorqan yawarta respetanqanta?

7 Jehová yawarpaq mandakonqantaqa David alleqmi musyarqan,  tsëmi Diosnintsik nerqan “Davidtam shonqü tarin” (Hechos 13:22). Huk kutim yakunëwampis wanurïnam nerqan. Tsëta wiyarirnam kima soldädokuna chikeqninkunapa rurimpa ëwar huk pözopita chaqarkur yakun aparapuyarqan. ¿Imanötaq David këta rikarqan? Nerqanmi, “¿upümantsuraq kë nunakunapa yawarnimpa chanin yakuta, kawëninkunatapis peligroman churarnin apayämonqanta?”. Davidpaqqa tsë yaku upïqa soldädonkunapa yawarninta upïkaq cuentam karqan. Tsëmi  alläpa yakunëkarpis apayämonqan yakuta “patsaman hicharerqan Jehoväpaq” (2 Samuel 23:15-17).

8, 9. ¿Unë tiempochö Diosnintsik Noëta yawarpaq mandanqanqa, valoryoqllaraqtsuraq karqan apostolkunapa tiemponchö? Willakaramï.

8 Tsëpita apostolkunapa tiemponchönam, juntakäyarqan tsë tiempochö cristiänokunata Pushaqkuna. Diosnintsik Noëta yawarpaq mandanqampita pasashqa karqan casi ishkë waranqa chusku pachak (2.400) watakunanam, y waranqa pitsqa pachak (1.500) watakunanönam Moisesta leyninkunata qellqatsenqampita. Tsë juntakäyanqanchömi cristiänokunata Pushaqkuna, Jehová yanapaptin kë acuerdoman chäyarqan: “Allim niräpushqa Espiritu Santuta, i noqakunatapis, ima kargatapis mana churayämunäpaq key kosaskunapita mastaqa: ebitakuyey ïdulukunaman sakrifikashqakunapeq, yawarpita, jurkakashqapita i lluta wätanakiypita” (Hechos 15:28, 29, QKW).

9 Alleq clärom këkan, apostolkunapa tiemponchö cristiänokunata Pushaqkuna yawar alläpa valoryoq kanqanta musyayanqan, y tsë mikïqa imëka imägenkunata adorënö y hukwan hukwan punukïnö alläpa hutsa kanqanta. Kanampis tsëtam qatintsik. Biblia nenqantaran alleq rikantsik yawarta mana churakushpa alli hampikunata akranapaq, tsënö ruranqantsik, Diosnintsikta kushitsinampaq.

YAWARPITA HAMPITA HORQAYANQAN

¿Imanötaq yawarta mana churakonqäta alleq willäman huk doctorta?

10, 11. a) ¿Jehová Diospa testïgonkunaqa yawarta churakuntsikku, o glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma nishqakunallatapis? b) ¿Ima tratamientokunataraq kikin cristiano akrakunman?

10 “Ebitakuyey [...] yawarpita” nishqan mandätota wiyakurmi Jehová Diospa testïgonkunaqa yawarnintsikta mana qarakuntsiktsu ni rantikuntsiktsu hukpa cuerponman churayänampaq, ni kikintsikpis churakuntsiktsu. Hina manam kikintsikpa yawarnintsik këkaptimpis horqarirnenqa churakuntsiktsu. Pero mastaran musyanantsik. Yawar kanampaqqa: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma nishqankunaran kanan y kë chuskumpitaqa manam mëqantapis churakuntsiktsu.

11 Y kë chuskumpitaqa más atskamanran rakita puëdeyan.  Pero ¿noqantsikqa tsëkunata yawartanöraqtsuraq rikashwan? ¿Tsëkunawan hampikushwantsuraq? Cada cristiänom tsëtaqa kikin rikänan, tsë tratamientokunata chaskinampaq o mana chaskinampaqpis. Tsënöllam hina ruranman, hemodiálisis, hemodilución y recuperación de la sangre nishqanwampis yawarnin mana churarashqa kaptenqa (rikë “Yawarpita horqayanqa hampikuna y doctorkuna rurayanqan” nishqan apendicita).

12. Kikintsiklla akranantsik kaqchöqa, ¿imatataq puntata rurashwan?

12 ¿Tsë tratamientokunata chaskishqaqa Jehová cuentachötsuraq katsin? Awmi, Pëqa alläpam yarparan pensanqantsikkunaman y ruranqantsikkunaman (leyi Proverbios 17:3; 24:12). Tsënö kaptenqa ¿imatataq ruranantsik huk tratamientota o huk hampikunata chaskinapaq o mana chaskinapaqpis? Puntataqa, alleqmi Diosnintsikman mañakunantsik, y yawarninnaq tratamientokunapaq parlaq willakïkunatam ashinantsik, y tsëpitaqa  Bibliawan yachatsishqa concienciantsik nenqannömi ruranantsik (Romanos 14:2, 22, 23). Y manam noqantsikpaq hukraqtsu akramunan, ni manam tapukushwantsu: “¿Ima tratamientotaq qam akrankiman?” nishpa. Kë rurëchöqa, “cada unu portaquinintsicmanpam Teyta Diosta cuentata qoshun” (Gálatas 6:5; Romanos 14:12; rikë “ ¿Dios rikanqannöku yawarta rikä?” nishqan recuadrota). *

JEHOVÄPA LEYNINKUNAQA RIKÄTSIMANTSIK KUYAKOQ KANQANTAM

13. ¿Bibliachö leykuna y consëjokuna imatataq Jehová Diospita yachatsimantsik? Willakaramï.

13 Bibliachö leykuna y consëjokunaqa rikätsikun Jehová Dios kuyakoq y yachaq Teyta kanqantam (Salmo 19:7-11). Bibliachö, “ebitakuyey [...] yawarpita” nenqan mandätoqa manam doctorkunapitatsu shamun, tsënö karpis tsapämantsik yawar churakï peligropitam (Hechos 15:20, QKW). Atskaq doctorkunam yawarninnaq operacionqa alläpa alli kanqanta niyan. Kë llapanchömi cuentata qokuntsik Diosnintsik Jehoväqa kuyakoq y alläpa yachaq kanqanta (leyi Isaías 55:9; Juan 14:21, 23).

14, 15. a) ¿Ima leykunawantaq Dios Yaya rikätsikorqan markanta kuyanqanta? b) ¿Y imanötaq Jehová mandakonqanta noqantsikpis rurashwan?

14 Diosnintsikqa imëpis markan shumaq kawakunantam munashqa. Tsëtam rikätsimantsik israelïtakunata tukïläya leyninkuna qonqanchö. Tantearinallapaq, huk wayita rurarnenqa hananchö hiruroq perqata rurayänampaqmi mandarqan, ¿imanir? Tsë wayi hananchöqa imëkatapis rurayaqmi, tsënöpa mana heqarkayämunampaq (Deuteronomio 22:8; 1 Samuel 9:25, 26; Nehemías 8:16; Hechos 10:9). Hinamampis wishtukoq törokunataqa alleq cuidayänampaqmi Jehová mandarqan (Éxodo 21:28, 29). Jehová mandanqankunata mana wiyakoqqa pasëpa mana allitam rurëkaq, y yawar ramëpitapis culpablem tikrareq.

15 ¿Imanötaq Jehová mandakonqanta noqantsikpis rurashwan?  Altantollam kanantsik cärrontsik kaptenqa alli revisashqa kananta y manejarpis manam llutatsu manejashwan, wayintsikpis alli altsashqa y churapakushqam kanan, trabajontsikchöpis llapantam alleq rikänantsik, animalnintsikkuna mala mañayoq kayaptenqa alleqmi cuidanantsik y kushikunapaq pukllakunata akrarnimpis alleqmi rikashwan. Awmi, wakin markakunachöqa jövenkuna wanuyan mana pensashpa lluta imëkatapis rurayanqanchömi. Tsëmi Diospa kuyakïninchö imëpis kawëta munaq jövenqa, imëkatapis alleq pensëkur ruranan y manam kushikunanrëkurllaqa peligroman churanmantsu kawëninta, manam imapis pasamanqatsu nishpa. Wiyakoq karqa kushishqam kawakonqa (Eclesiastés 11:9, 10).

16. ¿Mëqan texto nenqantaq rikätsimantsik manaraq yureq wambrata hitariyanqan hutsa kanqanta? (Hawanchö këkaq willakïtawan rikë.)

16 Diosnintsikpaqqa nunapa kawënin y mamampa pachanchö winëkaq wambrapa kawënimpis alläpa valoryoqmi. Teyta Dios Moisesta qellqatsenqan leychömi willakorqan huk qeshyaq warmita pipis maqarnin dañëkuptenqa imatapis rurayänampaq. Tsë warmipa pachanchö këkaq wambra wanuptin o kikimpis wanuptenqa tsë maqakoqqa kawëninwan pagakurmi wanunan karqan (leyi Éxodo 21:22, 23). * ¿Imatataq këqa kanan tiempopaq yachatsimantsik? Kikinkuna lluta purikïta munar o wambrata mana munar, cada wata tsëtsikata hitariyanqan o shulluyanqanqa Jehová Diospa nawimpaqqa pasëpa mana alli kanqantam rikätsimantsik.

17. Diospa Palabranta manaraq yachakur pachan rurinchö winëkaq wambrata hitashqakunataqa, ¿imanötaq yanapashwan?

17 Pero, Diospa Palabranta manaraq yachakur pachanchö wambrata hitarishqa karqa, ¿Diosqa mananachi perdonamanqanatsu ninmantsuraq? Manam tsënöqa pensanmantsu. Shonqumpita patsë arrepentikoqkunataqa Jehová perdonanmi, tsë  perdonta chaskinapaqmi wambran Jesuspis wanorqan (Salmo 103:8-14; Efesios 1:7). Tsëmi kikin Jesus nerqan: “Noqaqa que patsaman shamushqa cä alli ruraqcunamantsu, sinoqa jutsasapacunata Diosman cutitsinäpaqmi” nishpa (Lucas 5:32).

 MANA ALLI RURË MUNËKUNATA HORQASHUN SHONQUNTSIKPITA

18. Biblia yachatsikonqannö, ¿imataq yawar ramëman apakun?

18 Nuna mayintsikta allipa rikashqallatsu manam kushikun Jehová Diosqa. Sinöqa, shonquntsikpita chikikïta, mana alli rurëta, mana alli pensëta horqanatam munan, tsëta mana horqashqaqa yawar ramëmanmi apamäshun. Tsëmi apóstol Juanwan willatsimantsik: “Pipis nuna mayinta chiqueqqa wanutsicoq cuentam cayan” nishpa (1 Juan 3:15). Clärom këkan, imatapis mana allita hukpaq parlarinanllatsu manam, sinöqa ushakänanta o wanunantapis munëmi. Tsënö shonquchö chikeqa, mana allitam rurashqa nishpa tumpëmampis apamashwanmi (Levítico 19:16; Deuteronomio 19:18-21; Mateo 5:22). Tsëmi, shonquntsikpitaqa nuna mayintsik chikita y mana alli pensëkunataqa chipyëpa horqanantsik (Santiagu 1:14, 15; 4:1-3).

19. ¿Imatataq yachakun Salmo 11:5 y Filipenses 4:8, 9 textokunapita Diospa consëjon wiyakoq nuna?

19 Diosnintsik rikanqannö kawëta rikarqa y kuyakïninchö kawëta munarqa alläpam cuidakushun y manam pitapis dañashuntsu. Tsëmi Salmo 11:5 nishqanchö willapämantsik: Jehová Diosqa “chikinmi maqakoqkunata, maqakïta munar qayapäkoqkunatapis” nishpa. Pero kë textoqa manam Dios Yaya pensanqanllatatsu rikätsimantsik sinöqa yanapamantsik kawënintsikta shumaq rikänapaqmi, tsëmi chipyëpa witikurishun mana allikunapita. Tsënöllam hina Filipenses 4:8, 9 (leyi) textochöpis tarintsik Jehová Diosqa “alli pasaquicho cacunapaq yanapamaqnintsic” kanqanta, këpitam yachakuntsik shonquntsikchö y pensënintsikchö kuyakoq, alli ruraq, yanapakoq kanapaqmi.

YAWAR RAMAQ NUNAKUNA

20-22. ¿Kë mana alli mundo ruranqanman takukäyantsuraq cristiänokuna, y imanir?

20 Teyta Diosnintsikpa nawimpaqqa, Satanás dominanqan mundoqa manshu nunakunapa yawarnin ramëpitam culpayoq. Bibliachöqa gobiernokunatam chukaru animalkuna nishpa qayan, y tsë gobiernokunam llutëpa nunakunata wanïkatsiyashqa,  hasta Diosnintsikpa sirveqninkunatapis qatikacharmi wanutsiyashqa (Daniel 8:3, 4, 20-22; Apocalipsis 13:1, 2, 7, 8). Awmi, autoridadkuna, y yachaq nunakunam hatusaq gobiernokunata yanapayashqa mantsakëpaq armakunata rurëwan y tsëwannam atska qellëta ganëkuyashqa. Rasumpëpam Biblia nenqanqa, “que munducho Diospa mana caqcunaqa diablupa munenincho [...] caquicayan” (1 Juan 5:19).

21 Pero Jesuspa qateqninkunaqa yawar ramëpita manam culpayoqtsu kayan. ¿Imanir? Satanaspa nunankuna mana karnin, tsëmi ni polïticachö ni guërrakunachö yanapakuyantsu (Juan 15:19; 17:16). * Hina chikirnin qatikachäyaptimpis manam pëkunanötsu rurayan, sinöqa Jesus ruranqanta qatirmi chikeqninkunata kuyayan y pëkunapaq mañakuyan Diosman (Mateo 5:44; Romanos 12:17-21).

22 Hinamampis rasumpëpa Dios Yayata sirveqkunaqa tsë ‘Jatun Babiloniapita’ —tukïläya mana alli religionkunapita— pasëpa rakikashqam kakuyan. Awmi, kë ‘Jatun Babiloniam’ llapan  yawar ramëpitaqa más culpayoq. Tsëmi Bibliachöqa willamantsik: “Profetacunata, Diosman creyicoqcunata y jinantin munducho nunacunata wanutsiyashqanpa culpantam tsecho tariyashqa” nishpa. Tsënö kaptinnam noqantsiktaqa, “tse marcapita [Babiloniapita] yarqucuriyë” nimantsik (Apocalipsis 17:6; 18:2, 4, 24).

23. ¿Babiloniapita yarqïqa ima ninantaq?

23 Hatun Babiloniapita yarqukoq nunaqa manam shutinllatatsu borratsin sinöqa mastam ruranan. Llapan mana alli rurëninkunatam chipyëpa chikinan: Lluta hukwan hukwan punukïta, polïticakunaman takukëta y nunakunata saquear kapoqyoq këtapis haqinanmi (leyi Salmo 97:10; Apocalipsis 18:7, 9, 11-17). ¡Babiloniapa mana alli rurëninkunawan mëtsika nunakunam wanuyashqa!

24, 25. ¿Imatataq Jehová kuyakïninchö ruramushqa yawar ramëpita culpayoq kënintsikpita tsapämänapaq? ¿Y imatataq Israelchö churarqan kë kuyakïninta rikätsikunampaq?

24 Dios Yayapa Palabrampita manaraq alleq musyarqa llapantsikmi yanaparqontsik Satanaspa mana alli mundonta. Tsënöpam imanöllapapis yawar ramëpita culpable karqontsik. Pero Diosnintsikta alleq reqirerqa Jesucristupa wanïninmanmi fëta churarqontsik y kikin Dios Yayapa makinmanmi kawënintsikta churarqontsik. Tsënöpanam Diosnintsikpa kuyakïninta y tsapäkïninta chaskintsik (Hechos 3:19). Kë tsapäkïnintaqa Israel tiempopitam rikätsikorqan tsapäkï markakunata [ciudades de refugio] churarnin y tsëtaqa qateqnin pärrafokunachömi yachakurishun (Números 35:11-15; Deuteronomio 21:1-9).

25 ¿Imapaqtaq tsë tsapäkï markakunaqa karqan? Huk israelita mana munëkar pillatapis wanuratserqa tsë tsapäkï markamanmi raslla ëwakoq kikinta mana wanutsiyänampaq, tsënöpam salvakoq. Pero kë tsapäkï markaman chäriptenqa, tsëchö autoridadkunam juzgayaq y mana culpayoq karqa sumo sacerdote wanonqanyaqmi tsëchö täraq, tsëpitanam munanqampa ëwakïta puëdeq. Tsë tsapäkï markakuna churanqanwanmi Diosnintsikqa claro rikätsimantsik kuyakoq kanqanta y kawëtapis alläpa valoryoqta rikanqanta. ¿Imatataq tiempontsikpaq rikätsikorqan tsapäkï markakunaqa? Kanan tiempopaq Jehová  tsapämänapaq ruranqantam. ¿Imanötaq rurashqa? Tsurin Jesucristupa wanïnimpa valorninwanmi tsapämantsik mana musyënintsikwan yawar ramëpita culpayoq kënintsikpita perdonamarnintsik. ¿Imanötaq tsurimpa yawarninwan hutsantsikkunapita tsapëkamanqantsikpita agradecikuntsik? Agradecikuntsikqa, noqantsik-rëkur Jesus wanonqanta willakurmi, tsënöpa alli shonquyoq nunakuna Jesus wanunqanman fëta churayänampaq. Y kanan tiempoqa alläpa precïsom kë rurë, “jipaqui” tiempokuna këllachöna kaptin (Mateo 24:21; 2 Corintios 6:1, 2).

DIOSNINTSIKPA PALABRAMPITA WILLAPÄKURMI KAWËTAQA KUYANTSIK

26-28. ¿Ima rurëchötaq Ezequielpa tiemponchöno kawëkantsik? ¿Y imanötaq Jehová Diospa kuyakïninchö imëpis kawëkashwan?

26 Kanan tiempo Dios Yayapa markanqa unë tiempo Ezequielpa tiemponchönömi kawayan. Ezequieltaqa Diosnintsik churarqan Palabrampita willakunampaqmi Israel markachö, tsëmi Jehová mandarqan: “Nenqaqta wiyarirmi ëwar willakunëki” nishpa. Y Jehová nenqanta qelanar mana willakorqa, Jerusalenchö nunakunapa kawënimpitam Jehová cuentata mañanan karqan (Ezequiel 33:7-9). Pero Ezequielqa Jehová llapan mandanqantam rurarqan, y mana alli rurëninkunapita wanuyanqampitaqa manam culpabletsu karqan.

27 Ichikllanam pishikan Satanás dominanqan mundo ushakärinampaq. Tsëmi Jehoväpa testïgonkunaqa willapäkuntsik Diospa Gobiernompita y “llapan mana allita ushakätsimunan hunaq[pita]” (Isaías 61:2; Mateo 24:14). ¿Kushishqaku kë mensäjeta willapäkuntsik? Apóstol Pabluqa kushishqam willapäkorqan, tsëmi willamantsik: “Mananam culpayoqnatsu cashaq mana creyicuyanqanrecur castigashqa cacuyaptiquipis. Porqui Diosnintsic llapan nenqantam willayashqa cayaq jucllellatapis mana pantarishpa” (Hechos 20:26, 27). Awmi, noqantsikpis pënöllam rurashwan.

28 Awmi, Dios Yayantsikpa kuyakïninchö imëpis kawëkänapaqqa, manam kawëta y yawarta Jehová rikanqannöllatsu rikänantsik, sinöqa limpiom y santom llapanchö kanantsik, tsëtaqa rikäshun qateqnin capïtulochömi.

^ par. 5 “Ëtsapa almanqa [o kawëninqa] yawarchömi këkan” nishpa Biblia nenqampaq parlarninmi Investigación y Ciencia nishqan revista willakun, “tsëqa rasumpëpam, yawarqa alläpa precïsom kawë kanampaq” nishpa.

^ par. 12 Rikë 2006 watapa agosto killachö yarqamushqan ¡Despertadta! 3-12 päginakunachö, këtaqa rurayämushqa Jehoväpa testïgonkunam.

^ par. 16 Hebreu idiömachö Biblia qellqakanqanta estudiaq nunakunam niyan: “Tsë leyqa manam qeshyaq warmikunata dañayanqanllapaqtsu parlan sinöqa maspaqmi”. Tsëmi Jehová Diospa castïgonqa igual-lla warmipa pachanchö tsëraq formakekaq wambrata o formakashqana wambrata wanutsiyaptimpis.

^ par. 21 Capítulo 5 nishqanchö rikë, “Mundopa rurëninkunapita rakikashqa kashun” nishqanta.

^ par. 70 Këta más alleq musyanëkipaqqa “Yawarpita horqayanqa hampikuna y doctorkuna rurayanqan” nishqan apéndiceta rikë.