Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

“Dios Yayapa kuyakïninchö imëpis kawakuyë”

 CAPÍTULO 2

¿Imatataq rurashwan alli concienciayoq kanapaq?

¿Imatataq rurashwan alli concienciayoq kanapaq?

“Alli konsyensyeykikuna keyka[tsun].” (1 PEDRU 3:16, QKW.)

1, 2. ¿Imanirtaq alläpa preciso huk mäpaqa, y imanirtaq concienciantsikwan igualan?

¿IMATARAQ huk nuna wanan mana reqishqan karu markaman chänampaq? Huk mäpatam wanan, mana tsëwanqa manachi musyanmantsu mëpa ëwana kanqantapis.

2 Awmi, huk sitioman mana oqrakashpa chänapaqqa huk mäpam yanapamantsik. Alli rurashqa karqa mana alli sitiokunaman mana chänapaqmi yanapamantsik. Tsë alli rurashqa mäpatanömi Jehová Diosqa huk shumaq qarëta qaramarqontsik (Santiagu 1:17). Tsë qarëqa concienciam. Mana concienciawanqa pasëpa oqrakashqachi këkashwan. Y alli concienciaqa yanapamäshun imëpis alli kaqllata ruranapaqmi. Rikanqantsiknöpis tsë qarëqa alläpa allim. Tsëmi musyanantsik, imanö concienciantsik yanapamanqantsikta  y ima kanqantapis. Y tsëpitanam yachakushun: 1) imanö yachatsina kanqanta; 2) imanir nuna mayintsikpa conciencianta respetana kanqanta; y 3) alli concienciawan allikunata tarinatapis.

IMATAQ Y IMANÖTAQ YANAPAMANTSIK

3. ¿Griegu idiömachöqa ima ninantaq “conciencia”, y imanötaq yanapamantsik?

3 Griegu idiömachö Biblia ‘concienciapaq’ parlarqa ‘kikintsikta alleq reqikïpaqmi’ parlan. Tsëwanqa imanö kanqantsiktapis reqikïta puëdenqantsiktam nimantsik. Y concienciataqa Diosnintsik qoshqa nunakunallatam y manam animalkunataqa. Tsëwanmi rikäkïta puëdentsik allita o mana allita rurëkanqantsiktapis. Concienciantsikqa testigo, fiscal y juez cuentam ruranqantsikta y ima munanqantsikkunatapis rikëkämun. Allikunata ruranapaqmi yanapamantsik, y tanteatsimantsikmi akrëqanqantsik alli o mana alli kanqantapis. Alli kaqta akrashqaqa kushishqatam katsimantsik, mana tsënö kaptenqa acusamarnintsikmi llakitsimantsik.

4, 5. a) ¿Imanöpataq Adanwan Eva concienciayoq kayanqanta musyantsik? ¿Imamantaq tikrariyarqan Diosta mana wiyakuyanqanchö? b) ¿Pikunapitataq Bibliachö tarintsik concienciankunata wiyakuyanqanta?

4 Adanwan Ëvaqa hutsallakurirnin alläpam penqakïkuyarqan, tsëmi rikätsimantsik Diosnintsik concienciayoqta kamanqanta (Génesis 3:7, 8). Pero hutsaman ishkiriyanqampita concienciankuna penqakatsiyanqanqa manam ni imapaqpis yanaparqannatsu. ¿Imanir? Musyëkar Diosta mana wiyakuyashqa kayaptin. Hutsannaqmi kayarqan, imapis pasayänanta alleq musyëkarmi Jehová Diosta wiyayarqantsu y chikeqninmi tikrayarqan. Tsëmi pëkunapaqqa karqannatsu perdón.

5 Wakin nunakunaqa manam Adanwan Ëvanötsu kayan, sinöqa wiyakuyanmi concienciankuna nenqanta hutsasapa këkarnimpis. Tsë wiyakoqkunachöqa Jobmi këkan,  pëmi nerqan: “Alli rurënïtaqa tsarishqämi y manam kachashaqtsu, shonqüqa manam acusamanqatsu” (Job 27:6). * Rikanqantsiknömi Jobqa imatapis manaraq rurar conciencian nenqanta wiyarqan. Y kushishqam, manam concienciä acusamantsu nerqan. Manam culpakurtsu penqakushqa kawarqan. Pero Davidpa cäsonqa hukläyam karqan. Pëtaqa conciencian acusarqanmi Jehová akranqan rey Saulta mana respetanqampita. Tsëmi Bibliachöqa nimantsik: “Shonqun acusaptinmi Davidqa pasëpa nanatsikorqan” nishpa (1 Samuel 24:5). Kënö acusanqanqa yachatserqanmi más respetakoq kanampaq.

6. ¿Imataq rikätsimantsik concienciayoq kamashqa kanqantsikta?

6 Pero, manam Diosta sirveq nunakunallatsu concienciayoq kayan. Tsëmi apóstol Pablu nerqan: “Mana israel caq nunacunapis Moises escribishqan leycunata mana musyarpis, consensiancunachomi musyayan allita o mana allita rurayanqanta. Y leynincunaqa consensiancunam. Y rurenincunawanmi tse nunakunaqa ricatsicuyan leycunata shonquncunacho catsiyanqanta. Porqui consensiancunachomi musyayan allita o mana allita rurayanqantapis” nishpa (Romanos 2:14, 15). Rikanqantsiknömi concienciaqa yanapan alli kaqta rurayänampaq Jehová Diospa leyninta mana musyayaptimpis.

7. ¿Imanirtaq hora höraqa concienciantsik alleq tanteatsikuntsu?

7 Pero tsënö karpis manam allillapatsu imëpis apakun. Këta más tanteanapaqqa mäpaman yarpärishun. ¿Imataq pasamashwan llutampa mäpata rikashqaqa? Oqrakashqam purikushwan. Tsëmi pillapis tantearkatsimänata wanantsik. Tsënömi concienciawampis pasan. Mana alli munënintsik  venciptenqa manam alli kaq rurëta tanteatsimäshuntsu. Tsëmi alli kaqta ruranapaqqa Diospa Palabran Biblia yanapamänantsikta wanantsik. Tsëmampis hina concienciantsik alli kanampaqqa santo espíritu yanapamänatam wanantsik. Tsëmi Pablu nimantsik: “Santu Espiritum consensiächo musyatsiman mana uliconqäta” nishpa (Romanos 9:1). Tsënö kaptenqa, ¿imatataq rurashwan concienciantsik Jehová munanqannö kanampaq? Tsëpaqqa shumaqmi yachatsinantsik, tsëtam kanan yachakushun.

¿IMANÖTAQ CONCIENCIANTSIKTA YACHATSISHWAN?

8. a) ¿Imanötaq shonquntsikpa munënin concienciantsikta vencinman? ¿Imatapis rurarqa imatataq puntaman churashwan? b) ¿Concienciä allim këkan ninanllatsuraq? (Hawanchö ichisaq letrawan qellqarëkaqta rikë.)

8 ¿Imatapis ruranantsik hora concienciantsik imanö yanapamänatataq munantsik? Wakinqa shonqü nenqantam wiyakunä niyanmi. Tsëpitaqa itsa niyanman, “concienciämi tsënö niman” nishpa. Pero shonqu munanqantaqa manam tsarashwantsu, concienciantsiktapis vencinmanmi. Tsënö kaptinmi Biblia nimantsik: “Shonquqa imëkapitapis más traicionërom, y imatapis rasllam munan. ¿Pitaq reqinman?” nishpa (Jeremías 17:9). Tsëmi noqantsikpaqqa más alli kanman Diosnintsikpa voluntadnin rurë y manam shonqu munanqankunatsu. *

9. ¿Imataq Diosta mantsëqa, y imanötaq concienciantsikta yanapan?

 9 Huk nunapa conciencian alleq yachatsishqa kaptenqa, manam kikimpa munëninllamantsu yarparan imatapis rurarnin. Sinöqa Diospa voluntadnintam puntaman churan, Pëta llakitsita mantsar. Tsëtam rikantsik Nehemías ruranqanchö. Nunakuna impuestota pagayänampaq obliguëta puëderqanmi, Jerusalenpa gobernadornin kar. Pero manam tsënötsu rurarqan. ¿Imanir? Kikinmi willakorqan “Diosta llakitsita mantsarmi” nishpa (Nehemías 5:15). Manam munarqantsu Diospa shonqunta llakitsita nunakunata impuestota pagayänampaq obligar. Tsënöllam noqantsikpis mantsashwan Diospa shonqunta llakitsita, tsëmi imata ruranapaqpis Biblia nenqanmanraq alleq yarpashwan.

10, 11. ¿Diospa mëqan consëjonkunaraq yanapamäshun washku upïpaq y imataraq rurashwan Diosnintsik yanapamänapaq?

10 Machatsikoq cösaskunapaq parlarishun. Atskaq wawqikuna y panikuna kushikuyänampaq juntakashqa këkäyanqanman ëwarnenqa, itsapis tapukunkiman: “¿Upümantsuraq washkukunata?” nishpa. Allita ruranapaqqa concienciantsiktam alleq yachatsishwan Bibliapa consëjonkunawan. Bibliaqa manam prohibintsu ichiklla upïtaqa. Más bien willamantsik vïnotaqa Diosnintsik qaramanqantsiktam (Salmo 104:14, 15). Pero prohibinmi machakïta y alläpa upukurkur piwan mëwampis qayapänakïtaqa (Lucas 21:34; Romanos 13:13). Hinamampis machakïtaqa pasëpa mana alli hutsakunatawanmi igualatsin, mana casakushpa hukwan hukwan punukïtawan y casado këkar hukwan kakoqtawan (1 Corintios 6:9, 10). *

11 Kënö consëjokunam yachatsin concienciata, alleq tanteëkur imatapis ruranapaq. Tsëmi kushikuyänampaq  juntakäyanqan reunionkunaman invitamashqaqa tapukunantsik, “¿imanöraq tsë reunionqa kanqa? ¿Alläpa upukurkurtsuraq mana allikunata rurayanqa? ¿Y noqaqa imataraq rurashaq? ¿Alläpaku munëkü upïta? ¿Imatapis ruränapaq y kushishqa kanäpaq washkutaraqku wanä? ¿Manam munänatsu nïta yachäku?” nishpa. Jehová Diospa consëjonkunata rikänapaq y kë tapukïkunapa respuestankunata tarinapaqqa puntatam Diosnintsikman mañakunantsik (leyi Salmo 139:23, 24). Tsëta rurarmi permitikantsik Jehová santo espïritunwan yanapamänata y concienciantsiktam yachëkätsintsik Diospa consëjonkunawan. Pero imatapis ruranapaqqa huk mastaran yarpänantsik.

IMANIRTAQ HUKPA CONCIENCIANTA RESPETASHWAN

Bibliawan alli yachatsishqa concienciantsikmi, yanapamäshun ima licortapis upunapaq o mana upunapaqpis

12, 13. ¿Imanirtaq cristiänokunapa concienciankuna igualtsu, y imanötaq rikashwan këta?

12 Itsa espantashwanmi llapantsikpapis concienciantsik hukläya hukläya kanqanta rikar. Tsëmi rikantsik, wakin cristiänokunapaqqa wakin costumbrekunaqa y portakïkunaqa alli kanqanta, pero wakimpaqqa pasëpa mana alli kanqanta. Yarpärishun upïpaq parlëkanqantsikman, wakintaqa gustanmi amïgonkunawan kushikuyänampaq juntakärir ichikllataqa ima licorllatapis upupäri, pero wakimpaqqa tsë rurëqa pasëpa mana allim. ¿Imanirtaq tsënö? ¿Imatataq yarpashwan?

13 Hukläya kanapaqqa atska cösaskunam kan. Manam llapantsiktapis igualtsu wätamashqantsik. Tsënöllam hina wakin cristiänokuna yarpäyan, manaraq Bibliata reqirnin vicioyoq kayanqanta, y haqita munarnimpis yapë ishkiyanqanta (1 Reyes 8:38, 39). Këman yarpärishun, huk wawqi visitamarnintsik itsapis ima licorllatapis rikëkorqa munapärinman Bibliata manaraq reqirnin alläpa machakoq kashqa kar. Tsëmi huk cöpata invitarishqaqa, conciencian mana permitiptin chaskikunmantsu. Tsëqa,  ¿piñakurkushuntsuraq? ¿Kutipëkuryantsuraq upï nishwan? Manachi tsëtaqa rurashwantsu. Kikintsiktanö kuyarninmi respetanantsik imanir mana uponqanta mana willamashqapis.

14, 15. ¿Apostolkunapa tiemponchö cristiänokunapa concienciankuna imanirtaq hukläya karqan, y ima consëjotataq Pablu qorqan?

14 Apostolkunapa tiemponchönam Pablu rikarqan congregacionkunachö cristiänokunapa concienciankuna hukläya kanqanta. Rikänallapaq, wakin cristiänokunaqa imägenkunaman sacrificashqa mikïkunataqa manam munayaqtsu mikïta (1 Corintios 10:25). Pero apóstol Pablupaqqa manam tsënötsu karqan. Pëpaqqa manam imägenkunaqa ni imapaqpis väleqtsu, y tsë mikïkunaqa manam imägenkunapatsu kaq, sinöqa Jehová kamanqanmi. Tsënö kaptimpis Pabluqa musyarqanmi pë nenqanqa wakimpaq mana alli kanqanta. Manaraq cristiano tikrarnenqa wakinqa imägenkuna adoraqmi kayarqan, tsëmi pasëpa melanäyaq imägenkunapaq fiestata rurarnin rurayanqan mikïkunata. ¿Imatataq rurayänan karqan?

15 Pablum willaparqan: “Teyta Jesusman más firmi creyicoqcuna manaraq alleq creyicoq wauqintsiccunata imecanopapis yanapecushun, pecunapis marcäquinincunacho alli firmi patsacashqa cayänanpaq. Y ama quiquintsicpa biennintsicllaqa imatapis rurashuntsu. Porqui Jesucristupis manam quiquin cushicunampaqtsu imatapis rurarqan” nishpa (Romanos 15:1, 3). Tsëmi, Jesusnö puntaman churanantsik cristiano mayintsikpa munëninta y manam kikintsikllapatatsu. Huk parte Bibliachönam Pablu nerqan, manam ëtsata mikushaqtsu wawqï mana alliman ishkinan kaptenqa, Cristu salvashqan väleq üshan kaptin (leyi 1 Corintios 8:13; 10:23, 24, 31-33).

16. Cristiano mayintsikkuna rurayanqan concienciantsikpaq mana allinö kaptenqa, ¿imanirtaq pëkunata juzgashwantsu?

16 Concienciantsikpaq mana allitanö cristiano mayintsikkuna rurayaptenqa, manam llapantsikpam concienciantsik  igual kanman imatapis rurashqa nishpa rimashwantsu (leyi Romanos 14:10). Rasumpëpaqa, concienciantsikqa kikintsikta rikäkunapaqmi manam hukta juzganapaqtsu. Ama qonqashuntsu Jesus nenqanta: “Nuna mayiquicunata jusgayëtsu, qamcunapis mana jusgashqa cayänequipaq” (Mateo 7:1). Manam pipis juzgakunantsu conciencia asuntochöqa. Tsëpa rantenqa wawqintsikkunatam yanapanantsik kuyakïwan y manam witikïta tïrashwantsu, huknöllam kanantsik (Romanos 14:19).

¿IMANÖTAQ YANAPAMANTSIK ALLI CONCIENCIAYOQ KË?

Huk alli concienciaqa huk alli nänipam pushamantsik, y kushishqatam kawatsimantsik

17. ¿Imataq pasashqa wakin nunakunapa conciencianta?

17 Apóstol Pablum cristiänokunata nerqan: “Alli konsyensyeykikuna keyka[tsun]” nishpa (1 Pedru 3:16, QKW). Atskaq  nunakunapam concienciankuna limpiotsu Diosnintsikpa nawimpaq. Tsëmi Pablu nin: “Consensiancunacho mana ni ima qocuyantsu” nishpa (1 Timoteu 4:2). Imanömi hiërrota achachëkatsir animalkunata chäpayaptenqa qaran ruparin y rupashqa qaranqa imatapis mäkunnatsu, tsënömi wakin nunakunapaqa concienciankunapis, ni imata mäkunnatsu, wanushqa cuentam këkan. Tsëmi mana allikunata rurayaptimpis willakuntsu ni acusantsu, ni penqakuntsu. Tsënö concienciayoq nunakunaqa, imata rurarpis manam tanteayantsu alli o mana alli kanqanta.

18, 19. a) ¿Imata ruranapaqtaq yanapamantsik concienciantsik penqakatsimarnintsik y acusamarnintsik? b) ¿Imatataq rurashwan arrepentikurishqapis concienciantsik acusëkämashqallaqa?

18 Imapitapis hutsallakushqanö këkashqaqa, concienciantsikmi  willëkämantsik ruranqantsik mana alli kanqanta. Tsëta wiyakurnin arrepentikorqa, hutsantsikpita perdontam chaskishun, pasëpa mana allita rurashqa karpis. Tsënömi rey Davidwampis pasarqan, pëqa alläpam hutsallakïkorqan, pero shonqumpita patsë arrepentikonqampitam perdonta chaskerqan. Ruranqankunatam pasëpa chikerqan, y shonqumpita patsë Diospa leyninta wiyakunampaqmi churapukarqan, tsënö rurashqa karmi Jehová Diospaq nerqan: “Alläpa allim y perdonamänapaqpis listom këkan” nishpa (Salmo 51:1-19; 86:5). Pero, arrepentikonqantsikpita Jehová perdonamashqantsik këkaptimpis, höraqa concienciantsik penqakëkätsimantsikllam y acusëkämantsikllam. ¿Tsënö kaptenqa imatataq rurashun?

19 Arrepentikushqapis concienciantsikqa acusëkämäshunllam y tsëqa manam yanapamantsiknatsu. Tsëmi yarpänantsik Jehová Diosqa shonquntsikpitapis más puëdeq kanqanta. Itsa pillatapis willapärerqantsik: “Yarpänëkim Jehová kuyashonqëkita y perdonashonqëkita” nishpa, tsëtam kananqa kikintsik yarpänantsik (leyi 1 Juan 3:19, 20). Concienciantsik limpio kaptenqa tarishun yamë këta, kushi kushi këta, alli këtam, y tsënö kawëtaqa manam kë mundochö tarishwantsu. Atskaq nunakunam hutsata rurashqa karpis kananqa kushishqa kawakuyan alli concienciawan Jehová Diosta servirnin (1 Corintios 6:11).

20, 21. a) ¿Imatataq yachatsimäshun kë libro? b) ¿Imatataq permitimantsik Diosnintsik, y imatataq tsëwan rurashwan?

20 Satanaspa makinchö këkaq mana alli mundochö alli concienciayoq kanapaq y kushikïta tarinapaqmi kë libroqa yanapamäshun. Pero manam llapan leykunatatsu ni consëjokunatatsu rikätsimäshun. Y concienciapaq parlarnimpis manam willapämantsik llapan ruranantsiktatsu. Tsëpa rantenqa yanapamäshun Jehová Diospa consëjonkunata wiyakurnin alli kaqta ruranapaqmi. Y tsënöpam concienciantsikta shumaq yachatsishun. Musyanqantsiknöpis  Moisespa tiemponchöqa qellqarëkaq leykunatam preciso cumpliyänan karqan, pero Cristupa leyninchöqa Diospa consëjonkunawanmi concienciantsikta alleq yachatsinantsik (Gálatas 6:2). Jehová Diosqa permitimantsikmi kikintsik imatapis akrakunapaq. Y Bibliaqa animamantsik alli kaqta rurar Jehová Diosta kushitsinapaqmi y manam “librinam cä nir, llutancunata” rurakunapaqtsu (1 Pedru 2:16).

21 Jehová Diosta reqirirnenqa munanqannömi kawar qallëkorqëki. Y Pë munanqannö imëpis kawanëkipaqqa Jehová Diosmanmi mañakunëki Bibliachö consëjonkunata alleq yachakunëkipaq y kawënikichö ruranëkipaq. Tsënöpam ‘musyanqui, allita o mana allita rurecanqequitapis’ (Hebreus 5:14). Concienciëkita Diospa consëjonwan alleqna yachatsishqa kaptikeqa, alläpam yanapashunki alli kaqta ruranëkipaq, imanömi mäpapis alli nänipa huk viajaq nunata apan, tsënöllam qamtapis concienciëki yanapashunki, alli kaqta rurar ciëlochö këkaq Kamakoq Yayantsikta kushitsinëkipaq. Tsënöllam hina yanapashunki Diospa kuyakïninchö imëpis kawëkänëkipaq.

^ par. 5 Escrituras Hebreas nishqanchöqa manam kantsu huk preciso palabra ‘concienciapaq’, pero rikanqantsiknöpis atska willakïkunam kan tsëpaq parlaq. Bibliachö shonqupaq parlarnenqa parlan imanöpis kanqantsikpaqmi, tsënö kaptimpis kë versïculokunachö rikanqantsikqa concienciapaqmi parlan. Pero Escrituras Griegas nishqanchöqa kanmi huk palabra ‘concienciapaq’ y yurin casi kima chunka kutim.

^ par. 8 Yamë concienciayoq këllam alli, nishpatsu manam Bibliaqa yachatsikun. Tsëmi apóstol Pablu nerqan: “Aunqui shonqücho ‘Allillatam rurä’ nishpa pensarpis, capas fallarerqö. Peru tsetaqa Diosllam jusgamanqa” (1 Corintios 4:4). Tsëmi, concienciäqa limpiom këkan ninanllatsu. Wakin nunakunaqa cristiänokunata chikirmi qatikachäyan, Pablu manaraq cristiano kar ruranqannö, tsënö rurëkäyaptimpis concienciankunaqa manam imapis qokuntsu, y Diospa munënintam rurëka niyanran. Tsëmi alläpa preciso concienciantsikqa Diospa rikënimpaq limpio kanan, manam kikintsikllapaqtsu (Hechos 23:1; 2 Timoteu 1:3).

^ par. 10 Alläpa washku upï yachakashqakunapaqqa ichikllata upïpis yapëmi ishkiratsinman, tsëmi doctorkunaqa chipyëpa haqiyänampaq niyan.