Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 107 kaq willakï

Estebanta qompayan

Estebanta qompayan

ESTEBAN ninshi tsë qonqurirëkaq nunapa shutenqa. Jesuspa huk fiel qateqninshi. ¡Pero këchö pasëkanqanta rikë! Hatusaq rumikunawanshi kë nunakuna tsampïkäriyan. ¿Imanir-raq Estëbanta tsëläya chikïkuyan tsënö rurëkuyänampaqqa? Mä rikärishun.

Milagrokunata ruranampaqqa Teyta Diosshi yanapëkänaq Estëbanta. Tsëshi rasumpa kaqta nunakunata yachatsenqanrëkur, mana alli nunakunaqa qayapëkuyan. Pero Estëbantaqa Teyta Diosshi yachënin qoykunaq, tsëshi mana alli yachatsikïninkuna kanqanta rikätsinaq tsë nunakunata. Tsënash, masraq piñëkuyänaq tsë mana alli nunakunaqa, y tsënönash Estëbanta tsariratsir, pëpita ulikurkuryan parlayänampaq qayaratsiyänaq mana alli nunakunata.

Tsëpitanash, ‘¿kë llapan nikäyanqan rasumpëpaku?,’ nishpa tapurinaq sumo sacerdote. Tsënash Biblia nenqannö huk discursowan Estëbanqa yaskirinaq. ‘Y unëpita patsëmi Diospa profëtankunataqa chikiyashqa,’ ninshi ushëkar. Hina ‘pëkunanöllam qamkunapis kayanki. Manam Diospa leyninkunata wiyakuyarqonkitsu, y Teyta Diospa tsurin Jesustapis wanutsiyarqonkim,’ nishpash yaparinaq.

¡Këta wiyëkurnash tsë pushaq religiösokunaqa masraq piñakurkuyänaq! Kirunkunatapis uchuriyänaqshi piñarnin. Pero ‘¡rikäyë! Teyta Diospa derëchanchömi rikëkä Jesús shëkaqta ciëlochö,’ ninshi Estëbanqa peqanta pallarkur, tsënash kë nunakuna rinrinkunatapis tsapakurkur tsampir qallëkuyänaq Estëbantaqa. Waqtayaqshi tsë markapitaqa qaracharkur horqarayämunaq.

Kanannash, mantankunata qoturir täpanampaq qoyan Saulo shutiyoq jöventa. ¿Saulota rikankiku? Tsëpitanash Estëbanta rumiwan tsampir qallakïkuyänaq nunakuna. Tsënash, ‘kë mana alli rurëninkunapitaqa ama castiguëkïtsu Jehová,’ nishpash orakurinaq Estëbanqa Teyta Diosman qonqurïkur këchö rikëkanqëkinö. Tsë nunakunataqa religiösokunapa pushaqninkuna ulipäyanqanta musyanshi. Tsëllanash Esteban wanurinaq.

Imëka mana allitapis rurayäshuptiki, ¿tsënöllaku qampis rurëkïta munanki o Dios castiguëkunampaqku mañakunki? Manash tsënötsu rurayänaq ni Jesús ni Esteban. Chikeqninkunawampis pëkunaqa alläpa allish kayänaq. Tsënö këtash noqantsikpis munashwan.