NUNAPA peqanman urëkämoq palömata rikë. Kë nunaqa Jesusmi. Kananqa 30 watayoqnash këkan. Y pëwan këkaq nunaqa Juanshi. Pëpitaqa ichik yachakurerqontsiknam. ¿Kastan Elisabetta María watukanqanchö, Elisabetpa pachanchö wambran kushir pintikachëkonqanta yarpankiku? Juanshi kanaq tsë manaraq yureq wambraqa. Pero ¿imataraq kananqa rurëkäyan Jesuswan Juan?

Jordán mayu yakumanshi Jesustaqa Juan yakarkushqa. Tsënöshi bautizakïqa. Yakuman yakarkurshi horqarayämun. Nunakunataqa tsënöshi ruran Juan, tsëshi Juan el Bautizante nishpa reqiyänaq. Pero ¿imanir-raq Jesustaqa bautizashqa?

Jesús shamur, ‘bauticëkamë,’ nishqa kaptinshi Juanqa bautizarinaq. Hutsankunapita arrepentikoqkunatash Juanqa bautizanaq. Pero ¿ima mana alli ruranqankunapitaraq Jesusqa arrepentikunman? Mana allikunataqa manash ni imëpis Jesusqa rurashqatsu kanaq, ciëlopita shamushqa kikin Teyta Diospa Tsurin karnin. Tsëshi hina bautizakunampaqqa huk razón maspis kanaq. Mä rikärishun mëqanshi kanaq.

Carpintërosh kanaq Jesusqa manaraq Juanman shamorqa. Mësakunata, sïllakunata, bancokunatash ruran carpintëroqa. Marïapa qowan Josëqa carpintërosh kanaq, tsëshi carpintero kanampaq Jesustapis yachatsinaq. Pero manash carpintero kanampaqtsu Teyta Diosqa Tsurinta kachamushqa kanaq Patsaman. Huk especial uryëninshi kanaq pëpaqa y tsëta ruranampaqshi tiempona. Tsëshi, Jesusqa Papänimpa voluntadninta rurananna kaptin, bauticëkunampaq ninaq Juanta. ¿Kë rurënin kushitsintsuraq Teyta Diosta?

Ashi, tsëshi yakupita Jesús yarqaramuptin: ‘Këmi kuyë Tsurï,’ nishpa ciëlopita patsë parlaramunaq. Hina, Jesusyaqshi yarparamunaq huk paloma ciëlokuna kichakäreqnö kaptin. Pero manash huk rasumpëpa palömatsu, parecinaqllash. Teyta Diospa espíritu santonshi kanaq.

Kananqa atskash yarpakachëninkuna kanaq Jesuspaqa, tsëshi 40 hunaq chunyaqta ewkunaq. Tsëmanshi pë kaqta shamunaq Satanás. Teyta Diospa leyninkunata mana wiyakunampaqshi kima kuti Satanás tentanaq Jesusta. Pero Jesusqa manash tsënötsu ruranaq.

Tsëpitanash punta qateqninkuna o discípulos nishqan nunakunata reqirinaq Jesús. Wakinshi kayänaq: Andrés, Pedro (hina Simón nishqa), Felipe y Natanael (hina Bartolomé nishqa). Distrito de Galilëamanshi ëwayan këkunaqa Jesuswan. Caná nishqan Natanaelpa markanchöshi hamariyänaq, y tsëchöshi punta milagronta huk casakïchö rurarinaq. ¿Imaraq karqa, musyankiku? Yakutash vïnoman tikraratsinaq.