Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 96 kaq willakï

Qeshyëkaqkunata Jesús kachakätsin

Qeshyëkaqkunata Jesús kachakätsin

TSË markakunachö purikarshi, Jesusqa qeshyëkaqkunata kachakätsinaq. Y tsë markachöqa llapanshi Jesús ruranqanta musyariyänaq. Tsëshi mancokunata, cöjokunata, müdokunata, wiskukunata y wakin qeshyaqkunatapis nunakuna apëkayäpun Jesusman, y tsë llapankunatash pëqa kachakäratsinaq.

Jesusta Juan bautizanqampitaqa kima watanönash pasarishqa. Y, ‘Jerusalenta ëwashaqnam,’ ninshi Jesús apostolninkunata, tsëchöshi wanïkatsiyanqa, tsëpitanash kawariramonqa. Tsëyaqqa qeshyaqkunatash kachakëkätsin.

Huk kutinash sábado hunaqchö Jesús nunakunata yachëkätsinaq. Y judïokunapaqqa hamakuyänan hunaqshi säbadoqa. Y këchö rikëkanqëki warmiqa 18 watash pasëpa qorukashqa kawakunaq, manash derechakänaqtsu. Tsëshi, pë hananman Jesús makinta churariptinlla derechakärinaq. ¡Y kachakärishqash!

Y tsëta rikarnash selläma piñakurkuyänaq pushaq religiösokuna. Tsënash, ‘uryanapaqqa hoqta hunaqmi kan. ¡Y tsë hunaqkunam kachakaq shamunapaqqa, manam säbadopatsu!,’ nishpash huk nuna wakin nunakunaman qaparïkunaq.

Tsënash, ‘¡mana allikuna! Säbadopapis qamkunaqa ashnïkikunata paskarkur apar yaküratsiyankimanmi. Y, ¿tsëku mana 18 watana kë waktsa warmi qeshyakïkaq mana kachakanmantsu?,’ nishpash Jesús yaskirinaq. Tsënö nïkuptinnash kë mana alli nunakunaqa penqakïkuyänaq.

Tsëllanash Jerusalenman Jesús apostolninkunawan pasakuyänaq. Jericó markaman yëkupëkäyaptinnash ishkaq wiskukuna, ‘yanapëkalläyämë Jesús,’ nishpa qaparïkuyänaq.

Tsënash, ‘¿ima rurayänaqtataq munayanki?,’ nishpa wiskukunata Jesús qayarir tapurinaq. Tsëshi, ‘nawilläkuna kicharamunëkitam,’ nishpa niyänaq. ¡Y rikachakarayämunaqshi Jesús nawinkunata yatariptin! ¿Imanir-raq kë llapan milagrokunata ruran Jesús, musyankiku? Pëman markäkuyänanta munar y nunata kuyarshi. Tsëshi kë Patsachöqa ni pï qeshyanqanatsu pë gobernamuptenqa.