HUK kutish, ‘nuna mayikitaqa kuyanëkim,’ ninaq Jesús huk nunata. Tsënash, ‘¿pitaq nuna mayïqa?,’ nishpa tapurinaq tsë nuna. Pero shonqunllachö tsë nuna pensëkanqantaqa musyanshi Jesusqa. Y vecïnonkuna o nuna mayinkunaqa, kikimpa religionninllapita o pëpa kastan kaqlla nuna mayin kanqantash pensanaq tsë nuna. Mä rikärishun Jesús nenqanta.

Unë willakïkunata willarshi hora höraqa yachatsinaq nunakunata. Kananqa tsëtash ruran. Huk samaritänopawan huk judïopa willakïnintash willakunaq. Judïokuna samaritänokunata chikipäyanqanta yachakurerqontsiknam. Tsë willakïqa kënöshi.

Huk kutish, Jericöta chaki nänipa urärëkänaq huk judío. Pero maqakacharkurshi limpu suwëkuyänaq suwakuna. Wanunanqanyaqshi maqakïkuyänaq y qellënintapis limpush qochiriyänaq.

Qepanllatanash tsë nänipa huk judïomayin uräramunaq. Tsë maqashqa nunata rikärir, ¿imataraq rurarqa? Ewkunaq huk näniman tsimparïkurshi. Tsëpitanash huk sacerdote levita yurirkunaq. ¿Shäkurerqatsuraq? Manash, manash tsë nuna yanapaqllapis shäkurinaqtsu. Uraninchö levïtatawan judïota pasakurëkaqta rikëkanqëkinö.

Pero maqashqa nunawanqa, ¿piraq këchö këkan? Huk samaritänosh. Y kë judïotash hampikan. Dañayashqankunamanshi huk hampin hichëkäpun. Tsëpitanash, kachakänampaq y hamanampaq huk wayiman apanaq tsë judïota.

Tsë willakïta willar usharirnash, ‘¿tsë maqashqawanqa mëqanyanraq kë kimampita nuna mayimpaqnö kayarqa? ¿Judïotsuraq, levïtatsuraq, o samaritänotsuraq?,’ nishpash Jesús tapurinaq tapukoqninta.

Tsënash, ‘samaritano kaqmi maqashqa nunawanqa alläpa alli karqa,’ nishpa ninaq tsë nuna.

‘Rasuntam niramunki. Y samaritano ruranqannömi qampis ëwar nunakunata yanapanëki,’ nishpash ninaq Jesús.

¿Manaku Jesús yachatsikonqannö qampis yachatsikïta munankiman? Noqantsikpis Bibliachö Jesús nenqampitaqa atska allikunatam yachakushwan.