RIKË këchö Jesús tëkaqta. Galilea huk hirkachöshi llapan kë nunakunata yachëkätsin. Discïpulonkunash kayan pëpa más nöpanchö këkaqkunaqa. Apostolninkuna kayänampaqshi 12 akrashqa. Jesuspa especial discïpulonkunash akrashqan apostolninkunaqa. ¿Imaraq pëkunapa shutinkunaqa, musyankiku?

Simón Pedro y wawqin Andrés nishqankunash punta kaqkunaqa. Santiago y Juan wawqikunash tsëpita. Hina kanaqshi huk Santiago shutiyoqpis, y Simón shutiyoqpis. Judas shutiyoqpis ishkaqshi kayänaq. Hukninshi kanaq Judas Iscariote y hukninnash Judas Tadeo. Natanael (Bartolomé nishpa reqishqa), Felipe, Mateo, Tomás nishqankunapis kayänaqshi.

Samaria markapita kutirirshi, ‘këllachönam Teyta Diospa Reinon,’ nishpa willapäkur qallëkunaq Jesús. ¿Imaraq tsë reinoqa, musyankiku? Teyta Diospa rasumpëpa gobiernonshi. Reyninqa Jesusshi. Kë Patsamanqa yamë kakïtash apamonqa y ciëlopita patsëshi gobernamonqa. Y tsë Teyta Diospa reinonwanqa hinantin Patsash selläma shumaq huerta tikrarenqa.

Kë reinopitash këchö Jesús nunakunata yachëkätsin. Tsëshi, ‘ciëlochö këkaq Teytalläkuna, shutillëki santificashqa këkutsun. Reinïki shamïkutsun. Munëniki rurakëkutsun ciëlochö y tsënölla Patsachöpis,’ nishpa ‘kënö mañakuyanki,’ ninaqshi. Kë mañakïtam wakinqa, ‘Señorpa mañakïnin o Padrenuestro,’ nishpa reqiyan. ¿Llapan mañakïta yachankiku?

Hina nunamayinkunawan imanö kayänantapis yachëkätsinshi Jesusqa. Tsëshi, ‘qamta rurayäshunëkita munanqëkinö wakinkunatapis rurë,’ nishpa ninaq. ¿Kuyëllapa rikäyäshuptiki manaku kushinki? Tsëshi, wakinkunawampis alli nuna kashwan. Llapan kënö alli kayaptenqa, ¡imanö shumaqraq kanqa tsë selläma shumaq huerta Patsachö! ¿Manaku tsënö parecipushunki?