Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 93 kaq willakï

Atskaqta Jesús mikïninkuna qaran

Atskaqta Jesús mikïninkuna qaran

ALLÄPA mantsakëpaq y llakikïpaqshi pasakïkushqa. Bautizakoq Juantash wanuratsiyashqa. Reypa warmin Herodías nishqa warmish selläma chikïkunaq. Tsëshi Juanpa peqanta rey roquratsinanta lograrinaq.

Tsëshi alläpa llakïkunaq Jesusqa kë pasanqanta wiyarïkur; y hapallanllash chusyaqta ewkunaq. Pero qepantash nunakunapis ewkuyan. Y ankupëkunshi Jesusqa tsë nunakunata rikärir. Tsëshi Teyta Diospa reinompita parlaparnin qeshyaqninkunatapis kachakätsinaq.

Tsëpitanash, ‘chusyaqmi këqa, hinamampis tardenam. Kë ëwaq markakunallapitapis mikïninkuna rantiyänampaq kë nunakunataqa despachëkïna,’ nishpash niyänaq qateqninkuna shamïkur.

Tsënash, ‘manam ewkuyänantsu pëkunaqa. Qarayë qamkuna,’ nishpa ninaq Jesús. Tsëpitanash Felipe qateqninman tumëkur ninaq: ‘¿Kë llapan nunakunapaqqa mëpitaraq mikïninkuna rantimushwan?,’ nishpa.

Y Felïpenash, ‘ichikllatapis llapan kë nunakuna mikuyänampaqqa alläpa chaniyoqchi këkonqa,’ ninaq. Tsëpitanash, ‘ishkë pescädokuna y pitsqa tantallam kan kë mirkapäkuna apamoq wambrachö. Kë llapan nunakunapaqqa manachi tinkunmantsu,’ nishpa ninaq Andrés.

Tsëpitanash, ‘kë qorakuna hananllaman täkarayämunampaq niyë nunakunata,’ nishpa ninaq Jesús. Tsënash, kë mikïkunapita Teyta Diosta agradecikurïkurnash, ichik ichiklla pakir qallëkunaq. Tsëpitanash llapan nunakunata pescädonkuna y tantankuna qateqninkuna tsarätsir qallëkuyänaq. Nunakunallash kayänaq 5.000, y wambrakuna y warmikunapis waranqëpayanshi kayänaq. Pachankuna huntanqanyaqshi llapan mikuyänaq. ¡Y 12 canasta huntash katupikunatapis qateqninkuna ëlluriyänaq!

Kanannash Galilea lamarta tsimpayänampaq böteman lloqaratsinaq Jesús qateqninkunata. Tsënash wamayëpaq vientïkunaq ampipa, y wakman këmanshi yaku shärirnin bötenkunatapis kuyïkäratsinaq. Y tsëshi alläpa mantsakëkuyänaq qateqninkunaqa. Tsëpitanash, yaku hanampa ampichö pëkunaman chakipa huk nuna yëkurëkaqta rikäriyänaq. Mana pï kanqantapis musyarshi, mantsakëwan qaparïkuyänaq.

Tsënash, ‘ama mantsakäyëtsu. ¡Noqam kä!,’ nishpa ninaq Jesús. Tsëpis manash creiriyanraqtsu. Tsëshi, ‘qamman yakupa shamunäpaq nïkamë qam karqa,’ nishpa ninaq Pedro. Tsënash, ‘¡shamï ari!,’ nishpa ninaq Jesús. Y tsë hörash, ¡yarqurir yaku hanampa purir qallëkunaq Pedro! Tsënö purikarnash mantsakakurkunaq y yakuman illakar qallëkunaq, pero Jesusnash horqaramunaq.

Tsëpitanash, Jesús nunakunata waranqëpayan yapë qaranaq. Kananqa huk ishkë pescädokunawan y qanchis tantawanshi. Y kanampis llapampaqshi atska kanaq. ¡Imanö shumaqmi kënö Jesús llapan nunakunata rikanqanqa! ¡Pë gobernamuptenqa, manam ni imapaq yarpäshuntsu!