¿KË KIMA jövenkunapita wiyashqaku kanki? Awmi, pëkunapaq mana alli mikï mana munaq Danielpa amïgonkunam kayan. Sadrac, Mesac y Abednego nishpash niyaq babiloniokunaqa. Pero kanan mä rikärïki. ¿Imanir-raq mana wakinkunanötsu qonqurikïkäyan tsë hatun imagen nöpanman? Mä rikärishun imarëkurshi kënö këkäyan.

¿Chunka Mandamientokuna nishqan kikin Jehová qellqanqan leykunata yarpankiku? ‘Noqapita huk dioskunataqa ama adorankitsu,’ ninmi punta kaqqa. Tsë leytash sasa kaptimpis wiyakïkäyan këchö jövenkunaqa.

Babiloniapa reynin Nabucodonosorshi kë imägentaqa ruratsishqa, tsëman qonqurikuyänampaqshi llapan reqishqa nunakunata qayatsishqa. ‘Waqrakunata, arpakunata y wakin instrumentokuna waqaqta wiyar, tsë hora öropeq ruranqä imagen nöpanman qonqurïkur adorayanki. Mana tsënö qonqurïkur adoraqtaqa tsë höram rawrëkaq hornoman hitarkuyanqa,’ nishpash llapanta nirishqa.

Pero Nabucodonosorqa alläpash piñakurkushqa, Sadrac, Mesac y Abednego mana qonqurikuyashqa kayaptin. Tsënash, tsë hora aparatsimurnin yapë qonqurikuyänampaq ninaq. Pero Jehovämanshi tsë jövenkunaqa markäkuyan. Tsëshi, ‘salvayämanmanmi Teyta Diosnïkunaqa. Mana tsënö kaptimpis, tsë öropeq ruranqëki imägennikimanqa manam qonqurikuyäshaqtsu,’ niyanshi.

Këta wiyëkurnash, masraq piñëkunaq Nabucodonosorqa. Tsëshi, ‘¡puntapitapis qanchis kuti masraq hornota achachëkatsiyë!,’ nishpa nunankunata kacharinaq. Tsëpitanash, Sadrac, Mesac y Abednëgota tsarïkur watarkur hornoman hitarkuyänampaq kacharinaq más kallpayoq soldädonkunata. Pero tsë kallpayoq soldädonkunatapis wanuratsinaqshi tsë hornoqa alläpa achacharnin. ¿Y imaraq pasarqa tsë soldädokuna, hornoman hitayanqan kiman jövenkunataqa?

Tsëpitanash horno rurinta rikärir rey alläpa mantsakëkunaq. ‘¿Manaku tsë rawrëkaq hornomanqa kimaq nunakunata watarkur hitarqontsik?,’ nishpash tapukunaq.

Tsënash nunankunaqa, ‘awmi, tsënömi rurarqontsik,’ nishpa yaskiriyänaq.

‘Pero chusku purikaq nunakunatam rikëkä nina chöpinchö.’ ‘Manam ninapis rupëkantsu ni wataräyampistsu. Y huk angelnömi chusku kaqqa,’ ninshi Nabucodonosorqa. Tsënash, ‘¡Sadrac! ¡Mesac! ¡Abednego! ¡Llapampitapis más kallpayoq Teyta Diospa nunankuna, yarqayämï!,’ nishpa qayakïkunaq horno punkunman witïkur.

Y yarqarayämuptinnash, ichikllapis mana rupakuyanqanta nunakuna rikäriyänaq. Tsënash, ‘¡Sadrac, Mesac y Abednëgopa Diosninkuna alabashqa katsun! Manam ni ima qonqurikatsiyashqatsu, tsëmi Diosninkuna kachamushqa huk angelninta pëkunata salvanampaq,’ nishpash ninaq Nabucodonosor.

¿Manaku noqantsikpaqpis këqa huk alli ejemplo pëkunanö fiel kanapaq?

Éxodo 20:3; Daniel 3:1-30.