¡RIKË këchö alli uryëkunata! Jerusalenpa perqankunatash këchö rurëkäyan israelïtakunaqa. Jerusalén markapa perqankunatapis y punkunkunatapis 152 watanash ushakëkatsishqa kanaq Nabucodonosor. Y tsëpita patsëshi israelïtakunaqa Babiloniapita kutikurpis, perqakunataqa manash shäritsiyashqaraqtsu kayänaq.

Mana tsë perqakuna kayaptin, ¿imanöraq israelïtakuna kayashqa tsëtsika wata? Manash allinötsu kayänaq. Alërulla chikeqninkunapis yëkuriyänampaqnö kaptin. Pero Nehemïasshi yapë kë Jerusalenpa perqankunata rurar yanapëkan këchö rikëkanqëkinö. ¿Piraq kë Nehemías nunaqa, musyankiku?

Mardoquëowan Ester täräyanqan Susa markapita israelïtash kë Nehemías nunaqa. Reypa palacionchöshi pëqa uryanaq, tsëqa itsapis Mardoquëopawan Esterpa amïgonkunachi karqan. Esterpa qowan rey Asuëropaq Nehemías uryanqantaqa manam Biblia nintsu. Pero rey Asuëropa qateqnin rey Artajerjespaqshi pëqa uryanaq.

¡Yarpë! Jehoväpa templonta Jerusalenchö altsayänampaq tsë llapan qellëta Esdrasta qaraqqa kanaq kë alli rey Artajerjes nishqanshi. Pero tsë ishkishqa perqakunataqa manash Esdrastsu shäritsinaq. Mä rikärishun imanöpash këtaqa Nehemías ruranaq.

Templota altsatsinampaq Artajerjes Esdrasta qellë qonqampitaqa, 13 watanash. Kananqa reypa principal copëronnash Nehemïasqa. Pëqa mana venënoyoq vino kanantash llameq reyta qonampaq, alläpa importante uryash këqa kanaq.

Huk kutinash, Nehemías watukaq shamun wawqin Hanani nishqanwan wakin israelïtakuna. Tsënash Jerusalenpa perqankuna ishkishqa kanqanta y alläpa sasa kawëninkuna kanqanta willariyänaq. Tsëshi alläpa llakirnin Jehoväman mañakurinaq Nehemïasqa.

Tsëpitanash Nehemías llakishqa këkaqta rikar, ‘¿imanirtaq llakishqa këkanki?,’ nishpa tapurinaq rey. Tsënash, ‘Jerusalenpa huchushqa perqankunarëkurmi,’ nishpa ninaq Nehemías. Tsëta wiyarirnash, ‘¿imatataq munanki?,’ nishpa tapurinaq rey.

Tsënash, ‘tsë perqakunata altsanäpaq Jerusalenta ëwanäpaq haqiramë,’ nishpa ninaq Nehemías. Y alläpa alli nunash Artajerjesqa. Tsëshi, tsëta ruranampaq qeru ashitapis yanaparinaq, hina änirinaqshi ëwanampaqpis. Jerusalenta chärirllanash llapan israelïtakunata willarinaq llapan rurë munanqanta. Tsënash israelïtakunaqa, ‘qallëkushunna rurar,’ niyan Nehemías nenqan allinö kaptin.

Tsënash, ‘lloqarkurmi wanïkatsishun, tsënöpam päraratsishun,’ niyan israelïtakunata chikeq nunakuna perqata perqëkäyaptin. Tsëta musyarirnash: ‘Ama mantsakäyëtsu, wayikikunarëkur, warmikikunarëkur, tsurikikunarëkur, wawqikikunarëkur peleayë,’ nishpa lanzankuna y espädankuna Nehemías qonaq llapan uryaqkunata.

Alläpa valientesh kayan llapan nunakuna. Perqakïkäyanshi, y ampipapis hunaqpapis armankunaqa listosh këkäyäpunaq. Tsënöpash tsë perqakunata rurar ushariyänaq 52 hunaqllachö. Kananqa yamënash kakuyan tsë markachö. Alläpa kushishqash kayan Teyta Diospa leyninta Nehemïaswan Esdras yachatsiyaptin.

Pero Babiloniaman esclävonö manaraq israelïtakuna ëwayanqan tiempochönöraqtsu manash kanaq Jerusalenqa. Y gobernanaq Persia markapa reyninshi, llapan nunakunash serviyänan kanaq pëta. Pero tsë markachö yamë kayänampaqqa huk reytash Jehová änikushqa kanaq. ¿Piraq këqa? ¿Imanöraq kë Patsaman yamë këta apamonqa? Këpita yachakunapaqqa 450 watanöraqshi pasanaq. Tsëchönash huk alläpa reqishqa wambra yuririnaq. Ima tsëpita pasanqanqa huk willakïnam.

Nehemías, capítulos 1 a 6.