Llapan kanqanman ëwari

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Idiömata akrë Quechua (Ancash)

 80 kaq willakï

Israel Babiloniapita yarqun

Israel Babiloniapita yarqun

BABILONIATA medos y persaskuna ushakätsiyanqampitaqa ishkë watanönash pasarishqa. ¡Kanan pasëkanqanta rikë! Awmi, Babiloniapitam israelïtakuna yarqïkäyan. ¿Imanöraq librakäriyashqa? ¿Piraq haqirishqa ewkuyänampaq?

Persia markapa reynin Ciro nishqan nunash këtaqa ruranaq: ‘Noqa munanqätam ruranki y tsë markaman yëkunëkipaqqa, punkunkunatapis kichëllatam haqiriyanqa,’ nishpash unë tiempo manaraq Ciro yuriptin, profëtan Isaïaswan Jehová qellqatsinaq pëpita. Y tsënöshi Babiloniaman pushanaq Ciro nunankunata. Punkunkunatapis kichëllatash haqirayäpunaq, tsënöpash ampipa medos y persaskuna yëkuriyänaq tsë markaman.

Hina Jerusalentawan templota yapë Ciro altsatsinampaqpis qellqashqash kanaq Jehoväpa profëtan Isaïasqa. Tsëpitaqa, ¿këtatsuraq mandakorqan Ciro? Ashi, tsënöshi ruranaq, ‘Jerusalenta ëwarnin Jehová Diosnikikunapa templonta rurayë,’ nishpash ninaq israelïtakunata, y tsëtash rurayänaq israelïtakunaqa.

Pero manash Babiloniachö llapan këkaq israelïtakunatsu Jerusalenmanqa kutiyänaq. Alläpa karush tsëyaq kutinanqa, 800 kilömetrostanöraqshi ëwayänan kanaq, y atskash qeshyayan y awkinna kayan. Tsënash, ‘Jerusalenman kutir templota rurayänampaq imëka qarëkunata, örotapis y qellëtapis qoyë,’ nishpa ninaq Ciro llapan mana Jerusalenman kuteqkunata.

Tsëshi atska qarëkunata chaskiyänaq llapan Jerusalenman kuteq israelïtakuna. Hina Jerusalenta Nabucodonosor ushakätsir tazonkunata y cöpakuna apanqantapis, kutitsinaqshi Ciro. Imëkakunatapis apëkuyänaqshi kutikoqkunaqa.

Y chäriyänaq chusku killachöshi Jerusalenyaq. Tsëyaqshi, tsë markata ushakätsiyanqampeq y mana ni huk nunayoq tikrarenqampeq, 70 wata pasarishqa kanaq. Pero markankunaman israelïtakuna kutiyämushqa kayaptimpis, sasa kawëchöshi kayanqa, tsëtam kanan rikärishun.

Isaías 44:28; 45:1-4; Esdras 1:1-11.