Llapan kanqanman ëwari

Qateqnin kaqman ëwë

Qallananchö tïtulukunaman ëwë

Jehoväpa testïgunkuna

Quechua (Ancash)

Bibliapita willakïkuna willakoq librömi

 79 kaq willakï

Daniel leonkuna chöpinchö

Daniel leonkuna chöpinchö

¡RIKË! Problëmachötsumchi Daniel këkan. ¡Pero manataq ni imanëkäyantsu leonkunaqa! ¿Imanir-raq musyankiku? ¿Piraq kë leonkuna chöpinman churëkushqa Danieltaqa? Mä rikärishun.

Darío shutiyoq nunash kananqa Babiloniapa reynin. Alläpa yachaq y alli kaptinshi Darïoqa kuyanaq Danielta y reinompa gobernantenshi churanaq. Tsëshi Danieltaqa wakin nunakuna chikirnin rey Darïoman ëwëkur:

‘Tëtallë rey, llapäkunam munalläyä 30 hunaq mana ni ima diosman mañakushpa, qamllaman nunakuna mañakayämunampaq nishpa huk leyta ruramunëkita. Y mana wiyakoqkunataqa leonkunaman hitarkuyänampaq,’ nishpa niyan. Y Darïoqa, manash imanir kë nunakuna kënö huk ley kananta munayanqanta musyantsu. Pero tsë leytaqa qellqarinaq allitanö rikarshi. Y kananqa tsë leyta mananash cambiëta puëdeyannatsu.

Këta Daniel wiyarirnash, imëpis ruranqannö mañakurinaq wayinman kutïkur. Jehoväman mañakïta mana haqinantaqa musyayanshi tsë mana alli chikeqnin nunakuna. Tsënash kushïkuyan Danielpita librakäreqnö karnin.

Tsë llapanta mäkurirnash, rey Darïoqa alläpa llakïkunaq. Pero manash ni imanöpapis ley cambiëta puëdennatsu, tsëshi leonkuna llawirëkäyanqanman Danielta hitatsenqa. ‘Sirvenqëki Diosnikiqa salvëkushunkim,’ ninshi rey Danielta.

Tsënash ampipa yarparëwan pununampistsu rey Darïoqa. Y waränimpanash asqu asqulla leonkunapa uchkunman ëwëkunaq. Tsëchö rikëkanqëkinö. ‘¡Daniel, kawaq Diospa nunan! ¿Sirvenqëki Dios salvëkushorqonkiku leonkunapita?,’ nishpash qaparipa qayakïkunaq.

Tsënash, ‘leonkuna mana mikuyämänampaqmi huk angelninta Teyta Dios kachëkamushqa, këkunapa shiminta wichqarkunampaq,’ nishpash Daniel yaskirinaq.

Tsënash, alläpa kushirnin leonkunapa uchkumpita Danielta rey horqaratsimunaq. Tsëpitanash Danielta chikeq mana alli nunakunatana leonkunapa uchkunman hitarkatsinaq. Y kë nunakuna manaraq patsamampis chäyaptinshi, limpu tullunkunatapis pakiriyänaq kë leonkunaqa.

Tsëpitanash: ‘Danielpa Diosninta llapëkikuna respetayë, hatun milagrokunatam pëqa ruran. Leonkuna mikukurkuyänampitam Danieltapis salvashqa,’ nishpash Darïoqa qellqanaq llapan gobernanqan markakunaman.

Daniel 6:1-28.